2 04 2016

Wyższy Urząd Górniczy

Departament Górnictwa

Otworowego i Wiertnictwa                                                 

 Katowice, dnia 13 kwietnia 2016 r.

 INFORMACJA Nr 13/2016/EW

 w sprawie awarii centrali telefonicznej, zaistniałej dniu 2 kwietnia 2016 r., o godzinie 930 w zakładzie górniczym Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., Kopalnia Węgla Kamiennego „Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów.

 Zakład górniczy Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., Kopalnia Węgla Kamiennego „Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów wyposażono w ogólnozakładowy system łączności telefonicznej, zbudowany w oparciu o centralę telefoniczną typu HiPath 4000 o pojemności 1816 portów, wyposażoną w dwa sterujące moduły procesorowe DSCXL. System umożliwia porozumiewanie się w wyrobiskach i z powierzchnią. Zasilanie urządzeń centrali zrealizowano jako bezprzerwowe z zasilaniem sieciowym wykonanym z dwóch niezależnych źródeł prądu przemiennego. Zasilanie pierwsze doprowadzono z rozdzielni RO-380V w budynku stacji odwadniania, natomiast zasilanie drugie z rozdzielni RG-380V w budynku magazynu głównego. Jako źródła rezerwowe wykorzystano urządzenia siłowni telekomunikacyjnej firmy Benning typu SBE-300 + FBE48/230, dwie baterie akumulatorów typu 5OPzS 250, o łącznej pojemności 500Ah oraz agregat prądotwórczy typu ZE 4C90/5/2 o mocy 20kVA.

W dniu 2 kwietnia 2016 r. na zmianie A centrala telefoniczna zasilana była z rozdzielni RG 380V w budynku Magazynu Głównego oraz siłowni telekomunikacyjnej SBE-300 + FBE48/230 współpracującej z bateriami akumulatorów. Agregat prądotwórczy był wyłączony.

O godzinie 930 podczas próby przełączania zasilania centrali z sieciowego na zasilanie rezerwowe – bateryjne nastąpiło awaryjne wyłączenie centrali, co spowodowało brak łączności telefonicznej w  wyrobiskach i  z  powierzchnią. Podjęte próby ponownego uruchomienia centrali poprzez restarty systemowe modułów sterujących nie powiodły się. Wezwany na miejsce awarii przedstawiciel autoryzowanego serwisu producenta (firmy Nextcom Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Katowicach) po wykonaniu niezbędnych badań diagnostycznych stwierdził niesprawność obu sterujących modułów procesorowych DSCXL centrali. Po wymianie jednego z modułów, o godzinie 1140 przywrócono prawidłowe działanie centrali telefonicznej.

W czasie awarii w wyrobiskach przebywało 161 pracowników, zatrudnionych na zmianie A. W związku z zaistniałą sytuacją dyspozytor ruchu zakładu górniczego wszczął działania określone w Dokumencie Bezpieczeństwa oraz opisane w „Instrukcji postępowania na wypadek poważnych awarii systemów łączności, systemów ostrzegawczych i alarmowych w KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów”. W czasie awarii dyspozytor ruchu zakładu górniczego oraz osoba kierownictwa kopalni, za pomocą sprawnego systemu łączności alarmowo-rozgłoszeniowej typu SAT, niezależnego od systemu ogólnozakładowej łączności telefonicznej, utrzymywali stały kontakt z załogą przebywającą w wyrobiskach. Urządzenia dyspozytorni zakładowej i metanometrycznej pracowały bez zakłóceń. Nie podjęto decyzji o wstrzymaniu ruchu zakładu górniczego i wyprowadzeniu załogi. W czasie awarii nie stwierdzono zdarzeń wypadkowych oraz przekroczeń dopuszczalnych stężeń metanu w wyrobiskach.

Po uruchomieniu centrali, w obecności przedstawiciela autoryzowanego serwisu producenta, wykonano próby przełączania zasilania centrali z sieciowego na zasilanie rezerwowe - bateryjne oraz na zasilanie z agregatu prądotwórczego. Próby przebiegły prawidłowo i nie stwierdzono zakłóceń w pracy centrali telefonicznej. Po wykonaniu powyższych prób, przedstawiciel serwisu producenta wymienił drugi sterujący moduł procesorowy, przywracając pełną funkcjonalność pracy centrali. Następnie przeprowadził analizę zapisów systemowych oprogramowania centrali z okresu poprzedzającego awarię, która nie wykazała nieprawidłowości w pracy systemu przed awarią.

Przyczyną awarii wskazaną w „Raporcie w sprawie awarii”, opracowanym w dniu 4 kwietnia 2016 r. przez autoryzowany serwis producenta (firmy Nextcom Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Katowicach) było uszkodzenie pamięci na dwóch sterujących modułach procesorowych DSCXL centrali. 

W związku z zaistniałym zdarzeniem, dyrektor Specjalistycznego Urzędu Górniczego nie wydał decyzji.

Informację opracowano na podstawie danych z SUG..

do góry