2 08 2017

Wyższy Urząd Górniczy                                                           

           Departament

Warunków Pracy i Szkolenia

                      Katowice, dnia 9 sierpnia 2017 r.                                            

INFORMACJA Nr 44/2017/EW

w sprawie zawału oraz wypadku, zaistniałych w dniu 2 sierpnia 2017 r. o godzinie 1953  w Polskiej Grupie Górniczej sp. z o.o. Oddział KWK „Bolesław Śmiały” w Łaziskach Górnych, na skrzyżowaniu chodników: nr 60, nr 60a i wodnego 602/B w pokładzie 325,

Zawał oraz wypadek miały miejsce na skrzyżowaniu chodników: nr 60, nr 60a i wodnego 602/B w pokładzie 325. Pokład 325, niemetanowy i niezagrożony tąpaniami, zaliczony został do klasy A zagrożenia wybuchem pyłu węglowego i I stopnia zagrożenia wodnego. W stropie pokładu 325 zalega 1,5 m piaskowca, 2,0 m iłowca i ponownie 10,0 m piaskowca, natomiast w spągu 12,0 m iłowca.

Poziome prostokątne skrzyżowanie chodników: nr 60, nr 60a i wodnego 602/B w pokładzie 325 wykonane zostało jako słupowe, czterostronne. Obudowę chodników: nr 60, nr 60a i wodnego 602/B przy tym skrzyżowaniu stanowiły odrzwia typu ŁP10/V25/A. W chodniku nr 60 w pokładzie 325 zabudowano między innymi szynową koleją podwieszoną z napędem własnym spalinowym, którą transportowane były materiały i urządzenia oraz przewożono  ludzi w rejon ściany 572 w pokładzie 325. Na tym skrzyżowaniu zabudowane były także linie kablowe elektroenergetyczne 6kV oraz sieć przewodów łączności.

W dniu 2 sierpnia 2017 r. o godzinie 1953, podczas przewozu ludzi szynową kolejką podwieszaną, na skrzyżowaniu chodników nr 60, nr 60a i wodnego 602/B w pokładzie 325 nastąpiło gwałtowne zatrzymanie tej kolejki. Wywołało to obciążenia dynamiczne obudowy skrzyżowania, co spowodowało utratę jej stabilności i podporności wskutek czego grawitacyjnie przemieściły się do wyrobiska masy skalne oraz elementy obudowy skrzyżowania z trasą kolejki podwieszonej. Zawał skał tropowych objął skrzyżowanie chodników: nr 60, nr 60a i wodnego 602/B w pokładzie 325.

W wyniku zawału, sztygar zmianowy oddziału górniczego – kierownik pociągu, został uderzony opadającymi bryłami skalnymi w prawą rękę, co spowodowało, że doznał on rany miażdżonej tej ręki, z podejrzeniem złamania kości śródręcza oraz rany szarpanej palca III. Utrata podporności i stabilności obudowy oraz grawitacyjne przemieszczenie się mas skalnych do wyrobiska uniemożliwiły przywrócenie pierwotnej funkcji wyrobiska w czasie krótszym niż 8 godz. Ponadto linie kablowe elektroenergetyczne 6kV zostały zrzucone z uchwytów i zasypane rumoszem skalnym.

Przyczyną wypadku był zawał powstały w wyrobisku, w wyniku którego sztygar zmianowy został uderzony w prawą rękę opadającymi bryłami skalnymi.

Przypuszczalną przyczyną zawału skał stropowych na skrzyżowaniu chodników: nr 60, nr 60a i wodnego 602/B w pokładzie 325 była utrata stabilności i podporności obudowy wskutek dynamicznego obciążenia wywołanego gwałtownym zatrzymaniem przemieszczającej się szynowej kolejki podwieszonej z napędem własnym spalinowym, co spowodowało przemieszczenie się do wyrobiska mas skalnych oraz elementów obudowy skrzyżowania z trasą tej kolejki.

W związku z zaistniałym zawałem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach wstrzymał ruch zakładu górniczego w części dotyczącej:

  • przejścia ludzi i wykonywania robót w rejonie skrzyżowania chodników: nr 60, nr 60a i wodnego 602/B w pokładzie 325, za wyjątkiem prac związanych z usuwaniem skutków zaistniałego zawału, do czasu usunięcia tych skutków, na zasadach określonych przez kierownika ruchu zakładu górniczego, pod stałym i bezpośrednim nadzorem wyznaczonej osoby dozoru ruchu,
  • eksploatacji szynowej kolejki podwieszonej z napędem własnym spalinowym przez skrzyżowanie chodników: nr 60, nr 60a i wodnego 602/B w pokładzie 325, do czasu doprowadzenia tej kolejki do stanu zgodnego z dokumentacją układu transportu oraz zezwolenia kierownika ruchu zakładu górniczego na oddanie do ruchu tego układu transportu,
  • eksploatacji linii kablowej elektroenergetycznej składającej się z kabli elektroenergetycznych typów: YHKGFtlyn 3x185mm2 oraz YHKGYekyn 3x185mm2 i YHKGYFpy 3x185mm2 odpływowo-dopływowych, zainstalowanych pomiędzy rozdzielniami 6kV R102 i R200, a także kabla elektroenergetycznego typu YHKGYekyn 3x120mm2 zasilającego stację transformatorową typu IT3Sd 400/6 o numerze kopalnianym 249, do czasu przeprowadzenia pomiarów rezystancji izolacji tych kabli oraz potwierdzenia ich prawidłowego stanu technicznego przez komisję, skład której ustali kierownik ruchu zakładu górniczego,

oraz nakazał

  • oznakować i zabezpieczyć przed możliwością wstępu nieupoważnionych osób, drogi dojścia do skrzyżowania chodników: nr 60, nr 60a i wodnego 602/B w pokładzie 325,
  • prowadzić usuwanie skutków zawału w oparciu o szczegółową technologię zaopiniowaną przez kopalniane zespoły do spraw zagrożeń oraz zatwierdzoną przez kierownika ruchu zakładu górniczego, ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia odpowiedniej stabilności i podporności obudowy w wyrobiskach przyległych do skrzyżowania chodników: nr 60, nr 60a i wodnego 602/B w pokładzie 325,
  • zinwentaryzować i zabezpieczyć elementy obudowy skrzyżowania oraz trasy szynowej kolei podwieszonej z napędem własnym spalinowym wraz z rozjazdem, wytransportowane podczas usuwania skutków zawału,
  • przeanalizować wpływ skutków zawału na parametry sieci wentylacyjnej w celu zapewnienia stabilności przewietrzania wyrobisk.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Gliwicach.

do góry