2 08 2019

Wyższy Urząd Górniczy

          Departament

Warunków Pracy i Szkolenia                                                

Katowice, dnia 9 sierpnia 2019 r.

INFORMACJA Nr 50/2019/EW

o wypadku bez określenia stopnia ciężkości (uraz oka), zaistniałym w dniu 02.08.2019 r., o godzinie 2111, w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit w Bieruniu Ruch Piast w Bieruniu, któremu uległ górnik oddziału górniczego G-1.

Wypadek zaistniał w chodniku badawczym 91303, w rejonie skrzyżowania ze ścianą 380a w pokładzie 209, na poziomie 650 m. Wyrobisko o wysokości 3,4 m i nachyleniu 0o wykonane było w obudowie łukowej podatnej typu ŁP10/V32/A.

W dniu 02.08.2019 r. na zmianie III, trwającej od godziny 1800, osoba dozoru oddziału górniczego G-1, skierowała do prac w ścianie 380a dwunastoosobową brygadę górników (w tym przodowego) między innymi do wzmocnienia skrzyżowania chodnika ze ścianą. O godzinie 2111, podczas zabudowy obudowy indywidualnej ściany 380a w rejonie napędu przenośnika ścianowego, nastąpił opad skał stropowych, które uszkodziły złączkę wtykową typu STECKO przewodu hydraulicznego DN10, zasilającego stojak typu SHC-40Z. Górnik oddziału G-1 został najprawdopodobniej uderzony, będącym pod ciśnieniem przewodem hydraulicznym DN10 lub wypływającą z uszkodzonej złączki wtykowej cieczą pod ciśnieniem w okolicę lewego oka, w wyniku czego doznał urazu.

Po udzieleniu pierwszej pomocy poszkodowany został przetransportowany pod szyb, którym został wydany na powierzchnię. W punkcie opatrunkowym lekarz wystawił opinię: uraz oka lewego po uderzeniu wężem pod ciśnieniem, utrata widzenia w oku lewym. Następnie poszkodowany został przewieziony na oddział okulistyczny szpitala Megrez sp. z o.o. w Tychach.

Według wstępnych ustaleń, przyczyną wypadku było uderzenie górnika będącym pod ciśnieniem przewodem hydraulicznym DN10 w wyniku uszkodzenia złączki wtykowej tego przewodu lub cieczą pod ciśnieniem wypływającą z tej złączki.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach:

Wstrzymał ruch zakładu górniczego Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit w Bieruniu Ruch Piast w Bieruniu, w części dotyczącej:

  1. prac wykonywanych na skrzyżowaniu ściany 380a z chodnikiem badawczym 91303 w pokładzie 209 na poziomie 650 m, w związku z zaistnieniem bezpośredniego zagrożenia dla tego zakładu i jego pracowników,
  2. eksploatacji instalacji hydraulicznej zasilającej stojak typu SHC-40Z w rejonie napędu przenośnika ścianowego ściany 380a w pokładzie 209 na poziomie 650 m, w związku z zaistnieniem bezpośredniego zagrożenia dla tego zakładu i jego pracowników

oraz nakazał:

  1. Przedsiębiorcy - Polskiej Grupie Górniczej S.A., zabezpieczyć uszkodzony przewód hydrauliczny DN10, wykorzystywany do zasilania stojaka typu SHC-40Z w rejonie napędu przenośnika ścianowego ściany 380a w pokładzie 209 na poziomie 650 m, a następnie przeprowadzić przez specjalistyczną jednostkę badawczą badanie tego przewodu w celu oceny stanu technicznego i przyczyny uszkodzenia. Wyniki badania przedstawić niezwłocznie, dyrektorowi OUG w Katowicach,
  2. bezzwłocznie zapoznać załogę zatrudnioną w ruchu zakładu górniczego z okolicznościami wypadku.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry