2.12.2009

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 8.12.2009 r.

I N F O R M A C J A Nr 94/2009/EW

w sprawie wypadku zbiorowego, zaistniałego w dniu 2.12.2009 r. około godz. 2015, w Kompanii Węglowej S.A. Oddział Kopalnia Węgla Kamiennego „Halemba-Wirek” w Rudzie Śląskiej, któremu uległo czterech pracowników oddziału GRP-1.

Wypadek zaistniał w drążonym chodniku ścianowym 4a w pokładzie 416 na poziomie 830 m. Pokład 416, o grubości od 1,95 m do 2,2 m i średnim nachyleniu 7°, zaliczony został do IV kategorii zagrożenia metanowego, III stopnia zagrożenia tąpaniami, klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego oraz I stopnia zagrożenia wodnego. Obudowę chodnika ścianowego 4a stanowiły odrzwia typu ŁP-8/V29/A. Obudowa wykonana była w odstępach co 1,0 m i stabilizowana rozporami stalowymi dwustronnego działania typu WRG w ilości 9 sztuk na każde odrzwia. Opinkę stropu i ociosów stanowiły siatki okładzinowe zgrzewane typu zaczepowego. W przekroju wyrobiska występowały, od spągu, następujące warstwy: 0,8 m iłowca, 2,0 m węgla pokładu 416 i 0,5 m piaskowca. Odcinek wyrobiska, o długości 64 m od przodka, objęty był strefą szczególnego zagrożenia tąpaniami, w której przewidziano wzmocnienie obudowy w postaci zabudowy podciągów drewnianych w stropie wyrobiska, podbudowanych stojakami stalowymi.

W dniu 2.12.2009 r., na zmianie rozpoczynającej się o godzinie 1830 (zm. H), zaplanowano w drążonym wyrobisku roboty związane z wykonaniem strzelania wstrząsowego w czole i ociosach przodka. Strzelania wstrząsowe wykonywane były w chodniku ścianowym 4a w związku ze stwierdzonym wzrostem zagrożenia tąpaniami. W/w zagrożenie objawiło się wystąpieniem w dniach od 26.11.2009 r. do 2.12.2009 r. piętnastu niskoenergetycznych wstrząsów oraz strefą wzmożonych naprężeń jaka stwierdzona była, wykonanymi w dniu 1.12.2009 r., sondażowymi wierceniami małośrednicowymi w przodku chodnika. Na zm. H, w związku z występującym odsłonięciem stropu w przodku chodnika na głębokość do 2,5 m, przed rozpoczęciem wiercenia otworów strzałowych, konieczne było wykonanie obudowy tymczasowej zabezpieczającej strop i czoło przodka. Około godziny 2015 dwóch górników, stojąc na kombajnie chodnikowym, zawieszało śruby hakowe na stropnicy obudowy chodnikowej, dla zabudowy podciągu, który stanowić miał element obudowy tymczasowej. Sztygar zmianowy oddziału GRP-1 i górnik strzałowy stali w odległości około 1 m od przodka, przy ociosie południowym. W tym czasie nastąpiło odspojenie brył węgla z południowego naroża i czoła przodka. Kopalniana aparatura sejsmologiczna nie zarejestrowała w tym momencie wstrząsu górotworu. Bryłami węgla uderzeni zostali sztygar zmianowy, górnik strzałowy oraz dwaj górnicy przygotowujący obudowę tymczasową przodka. Pracownicy ci ulegli wypadkom lekkim. Po zdarzeniu górnicy wyszli z wyrobiska o własnych siłach, natomiast sztygar zmianowy wytransportowany został na noszach. Po wyjeździe na powierzchnię jeden z górników, po udzieleniu mu pomocy ambulatoryjnej w kopalnianym punkcie opatrunkowym, udał się do domu. Dwóch górników, po wykonaniu badań i udzieleniu im pomocy w Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej, również udało się do domu, natomiast sztygar zmianowy przewieziony został do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Barbary w Sosnowcu. Według opinii lekarskich poszkodowani doznali stłuczeń kończyn górnych i dolnych, klatki piersiowej, powłok nadbrzusza, a w jednym przypadku urazu głowy i rany tłuczonej twarzoczaszki.

Przyczyną wypadku zbiorowego było uderzenie pracowników przemieszczającymi się bryłami węgla odspojonymi z naroża i czoła przodka.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach nakazał:

wstrzymać ruch zakładu górniczego, w części dotyczącej drążenia chodnika ścianowego 4a w pokładzie 416 na poziomie 830 m w partii „F” wykonywanego w kierunku wschodnim, do czasu:

  • zabezpieczenia odsłoniętego stropu w przodku wyrobiska oraz wypełnienia przestrzeni pomiędzy obudową, a wyłomem wyrobiska na odcinku o długości 6 m od przodka, na podstawie szczegółowych ustaleń kierownika działu robót górniczych,
  • wzmocnienia obudowy chodnikowej na odcinku objętym strefą szczególnego zagrożenia tąpaniami, zgodnie z ustaleniami projektu technicznego,
  • zweryfikowania dotychczasowych rygorów drążenia chodnika ścianowego 4a w pokładzie 416 w zakresie zagrożenia tąpaniami w aspekcie stosowanych metod i środków likwidacji tego zagrożenia oraz środków kontroli skuteczności zastosowanej profilaktyki, na podstawie opinii Kopalnianego Zespołu ds. Zagrożeń Tąpaniami.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Gliwicach.

do góry