2.12.2010

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 17.12.2010 r.

I N F O R M A C J A Nr 83/2010/EW

w sprawie zniszczenia estakady kablowej, zaistniałego w dniu 2 grudnia 2010 r. o godzinie 1852, w Kompanii Węglowej S. A. - Oddział Kopalnia Węgla Kamiennego „Bielszowice” w Rudzie Śląskiej.

Zakład górniczy KW S.A. Oddział KWK „Bielszowice” w Rudzie Śląskiej zasilany był z dwóch stacji elektroenergetycznych GST 110/6 kV „Zalewisko” i „Bielszowice” będących własnością kopalni. Dalszy rozdział i przesył energii elektrycznej do poszczególnych obiektów i urządzeń zakładu górniczego wykonano siecią kablową 6 kV. Linie zasilające poszczególne rozdzielnie 6 kV oraz obiekty i urządzenia zakładu górniczego wykonano głównie jako kablowe, w tym również w miejscach szczególnych (np. nad ulicami) prowadzone na estakadach kablowych. Ze stacji 110/6 kV „Zalewisko”, poprzez rozdzielnię 6 kV R „P”, zasilano m.in. rozdzielnie: 6 kV R „A”, 6 kV R „B” i 6 kV R „P1”. Elektroenergetyczne linie kablowe, wyprowadzone z rozdzielni 6 kV R „P”, prowadzono w kanale kablowym, a następnie na estakadzie kablowej zlokalizowanej nad ulicą Halembską miasta Ruda Śląska. Na tej estakadzie ułożono 31 elektroenergetycznych linii kablowych
6 kV, a ponadto linie kablowe niskiego napięcia, sygnalizacyjne i telekomunikacyjne. Estakadę kablową, zlokalizowaną nad ulicą Halembską, wzniesiono jako wolno podpartą, przestrzenną, konstrukcji stalowej, złożonej z dwóch kratownic spawanych typu „N”, połączonych pomostem dolnym i górnym. W płaszczyźnie pomostu dolnego i górnego wykonano stężenia wiatrowe w postaci krzyżulców. Zadaszenie estakady wykonano z blachy trapezowej. Wzdłuż kratownic głównych umieszczono półki do prowadzenia linii kablowych.

W dniu 2 grudnia 2010 r., o godzinie 1852, przemieszczający się ulicą Halembską samochód ciężarowy uderzył podniesioną skrzynią ładunkową w konstrukcję estakady kablowej.

W wyniku uderzenia w konstrukcję estakady kablowej nastąpiło:

a) zrzucenie estakady z podpory przy budynku rozdzielni R „P” na przedmiotowy samochód ciężarowy, który został nią przygnieciony, a skrzynia ładunkowa samochodu została uwięziona w elementach konstrukcyjnych estakady,
b) zniszczenie i uszkodzenie elementów konstrukcyjnych stalowej estakady kablowej, powstałe na skutek uderzenia podniesioną skrzynią ładunkową samochodu ciężarowego, to jest:

 • zdeformowanie przestrzenne w kierunku poziomym i pionowym osi głównej estakady oraz zrzucenie estakady z podpory przy budynku rozdzielni R „P”,
 • zdeformowanie konstrukcji i pokrycia dachu estakady, zdeformowanie krzyżulców stężających poziomych i pionowych, zdeformowanie pasów dolnych i górnych kratownic estakady kablowej, zdeformowanie półek kablowych, rozerwanie węzłów kratownic, rozerwanie i zdeformowanie słupków kratownic,

c) zrzucenie linii kablowych prowadzonych na estakadzie z półek kablowych na pomost dolny,
d) uszkodzenie oparcia belki podpierającej linie kablowe, osadzonej w narożniku południowo - wschodnim budynku rozdzielni 6 kV R „A”,
e) wszystkie z linii kablowych uległy zagięciu z uszkodzeniami powłok zewnętrznych a prawdopodobnie 2 linie uległy uszkodzeniu,

Uszkodzenie linii kablowych 6 kV spowodowało zakłócenia w zasilaniu:

 • wentylatora głównego przewietrzania WPR-200 przy szybie II w godz. 1852-1857,
 • maszyn wyciągowych górniczych wyciągów szybowych szybu VI w godz. 1852-1908 i szybu „Pawłów Górny II” w godz. 1852-1911,
 • rozdzielni R 81 i R 81a zlokalizowanych na poz. 840 m (wyłączone po jednym kablu zasilającym każdą z rozdzielń od godz. 1852),
 • rozdzielni R 31 na powierzchni co skutkowało zakłóceniem w zasilaniu rozdzielni oddziałowej R 700 na poz. 780 m w godz. 1852-1910,
 • rozdzielnia R”T” w rejonie szybu VI co skutkowało zakłóceniem w zasilaniu rozdzielni oddziałowej R 104 na poz. 1000 m w godz. 1852-2044.

W tym czasie prowadzono jazdę ludzi górniczym wyciągiem szybowym w szybie „Pawłów Górny II”, lecz nie nastąpiło uwięzienie ludzi w naczyniach wyciągowych. Pozostałe obiekty podstawowe zakładu górniczego pracowały bez zakłóceń. Układ sieci elektroenergetycznej zakładu górniczego zapewniało zasilanie obiektów podstawowych z rozdzielń 6 kV posiadających dwa niezależne zasilania w energię elektryczną.

W wyniku zakłóceń w zasilaniu w energię elektryczną maszyn, urządzeń i instalacji zlokalizowanych w wyrobiskach na poz. 693 m i 780 m (rej. Pawłów Górny), powstałych na skutek zniszczenia i uszkodzenia elementów konstrukcyjnych stalowej estakady kablowej wraz z liniami kablowymi prowadzonymi na tej estakadzie, spowodowało wyłączenie napięcia w wyrobiskach kopalni, co skutkowało przekroczeniami dopuszczalnego stężenia metanu, w chodniku 3 z badawczy pokład 505/1 poz. 693 m, powyżej 0,5 % (próg 0,5%). Nie zanotowano przekroczenia maksymalnych poziomów wody w pompowniach głównego odwadniania. Uszkodzenie estakady kablowej nie spowodowało konieczności wyprowadzenia załogi w kierunku szybów wdechowych lub na powierzchnię.

Przyczyną zniszczenia estakady kablowej było uderzenie podniesioną skrzynią ładunkową samochodu ciężarowego, przemieszczającego się pod estakadą.

Przeprowadzona przez UGBKUE kontrola doraźna nie wykazała naruszenia przepisów o ruchu zakładu górniczego.

W związku z zaistniałym zdarzeniem Dyrektor Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych wydał decyzje, w których:

 • zakazał użytkowania estakady kablowej pn. Rozdzielnia R „P” - R „A” nad ulicą Halembską w związku z jej uszkodzeniem powstałym na skutek uderzenia podniesioną skrzynią ładunkową samochodu ciężarowego,
  oraz nakazał:
 • podjąć niezwłocznie działania zabezpieczające miejsce katastrofy oraz uszkodzonej estakady i budynku rozdzielni 6 kV R „A” w zakresie uszkodzeń narożnika południowo - wschodniego powstałych w chwili uszkodzenia estakady kablowej do czasu zakończenia prac komisji powołanej przez Dyrektora UGBKUE w celu zbadania przyczyn i okoliczności zaistniałej katastrofy budowlanej,
 • wstrzymać ruch zakładu górniczego w części dotyczącej wszystkich linii kablowych SN, nn, sygnalizacyjnych i teletechnicznych ułożonych na estakadzie kablowej - Rozdzielnia R „P” – R „A” zlokalizowanej nad ulicą Halembską,
 • podjąć niezbędne środki organizacyjno-techniczne zapewniające bezpieczeństwo prowadzenia ruchu zakładu górniczego w okresie wstrzymania ruch zakładu górniczego w części dotyczącej wszystkich linii kablowych SN, nn, sygnalizacyjnych i teletechnicznych ułożonych na estakadzie kablowej – Rozdzielnia R „P” - R „A” zlokalizowanej nad ulicą Halembską.

W dniu 3 grudnia 2010 r. Dyrektor UGBKUE powołał komisję dla zbadania przyczyn i okoliczności przedmiotowej katastrofy budowlanej. W dniu 4 grudnia odbyło się pierwsze posiedzenie komisji, w wyniku którego Dyrektor Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych wydał decyzję, w której nakazał:

 • wykonać projekt rozbiórki uszkodzonej estakady uwzględniający jej obecny stan techniczny,
 • zabezpieczyć ruch pieszy, w obrębie uszkodzonej estakady, poprzez pełne wygrodzenie ciągu pieszego z oznakowaniem drogi obejścia, zabezpieczenie schodów i osiatkowanie dojścia do estakady ,
 • wykonać i uzgodnić z właściwymi organami projekt organizacji ruchu objazdu do czasu przywrócenia komunikacji na ulicy Halembskiej,
 • wykonać ocenę stanu technicznego budynku rozdzielni 6 kV R „A” w zakresie uszkodzeń narożnika południowo - wschodniego powstałych w chwili uszkodzenia estakady kablowej.

W dniu 07.12.2010 r., w oparciu o projekt technologii i organizacji robót, Dyrektor tut. Urzędu na podstawie art. 76 ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) wydał decyzję nakazującą rozebranie zniszczonej estakady w zakresie zgodnym z przedstawionym projektem.

Postępowanie wyjaśniające w sprawie zaistniałe kolizji w ruchu drogowym prowadzi KM Policji w Rudzie Śląskiej.

Informację opracowano na podstawie danych z UGBKUE w Katowicach.

do góry