30 03 2024

    Wyższy Urząd Górniczy
            Departament
Warunków Pracy i Szkolenia                                 Katowice, dnia 11 kwietnia 2024 r.

INFORMACJA Nr 12/2024/EW

w sprawie wypadku zbiorowego (4 wypadki powodujące czasową niezdolność do pracy), zaistniałego w dniu 30 marca 2024 r. o godzinie 005, w następstwie wstrząsu górotworu o energii 3x107J, w PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła w Mysłowicach.

Wypadek zaistniał w ścianie 578, eksploatowanej w przystropowej warstwie pokładu 510, w partii B zachód, na poziomie 665 m. Przystropowa warstwa pokładu 510, o miąższości od 8,7 m do 12,1 m i nachyleniu około 60, zaliczona została do IV kategorii zagrożenia metanowego, II stopnia zagrożenia tąpaniami, klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego oraz I stopnia zagrożenia wodnego. Ściana 578 zlokalizowana pomiędzy pochylnią 578a, a pochyliną 578b prowadzona była systemem poprzecznym z zawałem stropu i przewietrzana systemem na „U”. W Pochylni 578a, którą doprowadzano powietrze do ściany, zabudowano urządzenia do odstawy urobku i transportu materiałów. Do dnia 30 marca 2024 r. uzyskano ścianą średni postęp około 331,5 m, a do linii zakończenia jej biegu pozostało około 502 m. Ściana 578 wyposażona była w przenośnik ścianowy typu AR-PZS-850/2, kombajn ścianowy typu  FS 400 oraz sekcje obudowy zmechanizowanej typu Tagor 23/46 POz, Tagor 23/46 POz/S w ilości 127 szt.

W dniu 29 marca 2024 r., na zmianie rozpoczynającej się o godzinie 2200 zaplanowano prowadzenie wydobycia w ścianie 578. Sztygar zmianowy oddziału G-1 skierował 9 pracowników do tej ściany, w tym między innymi 3 górników do wykonywania obudowy indywidualnej na końcowym odcinku ściany, przy Pochylni 578b.

W dniu 30 marca 2024 r. podczas urabiania o godzinie 005 nastąpił samoistny wstrząs górotworu o energii 3x107J, który zlokalizowany został 25 m przed frontem ściany 578 i 65 m na zachód od pochylni 578a. W wyniku wstrząsu obrażeń doznało 4 pracowników w ścianie 578, w tym 3 przy Pochylni 578b oraz sztygar przy Pochylni 578a w pokładzie 510. Trzech poszkodowanych wyszło z zagrożonego rejonu o własnych siłach a czwarty poszkodowany uskarżający się na ból lewej nogi został wytransportowany przez zastęp ratowników. Po wyjeździe na powierzchnię, poszkodowanych pracowników przetransportowano do Szpitala Murcki Sp. z o.o. w Katowicach. W wyniku wstrząsu w Pochylni 578b, na długości około 51 m przed frontem ściany oraz na skrzyżowaniu ze ścianą zaistniało odprężenie w postaci: wypiętrzenia spągu na wysokość do 1,9 m, zsuwów w zamkach obudowy, uszkodzenia opinki odrzwi obudowy oraz przegrody wentylacyjnej. W Pochylni 578a, na odcinku około 10 m przed frontem ściany 578 szerokość wyrobiska wynosiła około 3,7 m, przez co szerokość przejścia dla ludzi wzdłuż przenośnika podścianowego wynosiła 0,6 m.

W związku z zaistniałym wypadkiem nie prowadzono akcji ratowniczej. 

Według wstępnych ustaleń:

- przyczyną wstrząsu było samoistne wyładowanie energii sprężystej, skumulowanej w górotworze,

- przyczyną wypadku było oddziaływanie skutków wstrząsu o energii 3x107J na pracowników zatrudnionych w ścianie 578, w pokładzie 510, na poziomie 665 m.

W związku z zaistniałym zdarzeniem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach wydał decyzje, w których między innymi:

 1. Wstrzymał ruch zakładu górniczego w części dotyczącej eksploatacji pokładu 510 ścianą 578, na poziomie 665 m, do czasu:
  • przeprowadzenia oględzin rejonu ściany 578, w pokładzie 510, na poziomie 665 m,
  • usunięcia skutków zaistniałego wstrząsu,
  • ustalenia, przez kierownika ruchu zakładu górniczego, warunków dalszego prowadzenia robót górniczych związanych z eksploatacją pokładu 510 ścianą 578, na poziomie 665 m.
 2. Nakazał:
  1. roboty związane z usuwaniem skutków wstrząsu zaistniałego w dniu 30 marca 2024 r., w rejonie ściany 578 w pokładzie 510 na poziomie 665 m, prowadzić w oparciu o szczegółowe ustalenia kierownika ruchu zakładu górniczego, zaopiniowane pozytywnie przez zespół ds. zagrożeń naturalnych, w składzie poszerzonym o specjalistów ds. ruchu zakładu górniczego, w dziedzinach adekwatnych do występujących zagrożeń,
  2. dokonać ponownego odbioru maszyn urządzeń i instalacji zabudowanych w rejonie ściany 578, w sposób i na zasadach ustalonych przez kierownika ruchu zakładu górniczego,
  3. dokonać analizy rozwiązań ujętych w projekcie technicznym robót górniczych związanych z eksploatacją pokładu 510 ścianą 578 oraz innych możliwych do zastosowania rozwiązań organizacyjno-technicznych, przez zespół ds. zagrożeń naturalnych w składzie poszerzonym o specjalistów ds. ruchu zakładu górniczego, w dziedzinach adekwatnych do występujących zagrożeń, w celu zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa robót w trakcie dalszej eksploatacji pokładu 510 ścianą 578, w szczególności obejmującej:
   • profilaktykę tąpaniową,
   • maksymalny dobowy postęp frontu ściany,
   • długości wyznaczonych stref szczególnego zagrożenia tąpaniami,
   • sposób wzmocnienia obudowy wyrobisk przyścianowych,
   • sposób organizacji i technologii prac wykonywanych: na końcowych odcinkach ściany z obudową indywidualną, skrzyżowań ściany z wyrobiskami przyścianowymi oraz w strefach szczególnego zagrożenia tąpaniami.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry