30 08 2022

Wyższy Urząd Górniczy
         Departament
Warunków Pracy i Szkolenia                                Katowice, dnia  30 grudnia 2022 r.

INFORMACJA Nr 41/2022/EW

o pożarze ładowarki typu LKP-903, do którego doszło w dniu 30 sierpnia 2022 r. około godziny 2157, w KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Polkowice-Sieroszowice” w Kaźmierzowie

Do pożaru ładowarki kołowo-przegubowej typu LKP-903 o numerze zakładowym 509 (dalej „ładowarka”) doszło na skrzyżowaniu komory K-10 z pasem P-70, w odległości około 4,18 km od szybu SW-1, na poziomie 935 m, w polu SI-XV/2 oddziału G-12, w rejonie GG-5, w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” w Kaźmierzowie. 

Rejon przodków oddziału G-12 przewietrzany był prądem świeżego powietrza płynącym z szybu SG-1 pochylnią B-1 i chodnikiem W-326 do pola SI-XV/2, w którym powietrze dopływało do miejsca pożaru pasem 48 i komorą K-8, z którego odprowadzane było komorą K-2 do chodnika 323 i kolejno pochylnią B-4, wiązką chodników B-211 i T-210 i wiązką pochylni A-0÷A-4 do szybu SW-3. Pas P-70 w miejscu zdarzenia miał przekrój około 29 m2. Strop zabezpieczony był obudową kotwową rozprężną o długości 1,6 m w siatce 1,5 x 1,5 m. 

W dniu 30 sierpnia 2022 r. na zmianie III WSP (trwającej od godziny 1800 do godziny 130) operator ładowarki, po podziale maszyn w komorze maszyn C-50C i wykonaniu przeglądu zmianowego OC, otrzymał od sztygara górniczego oddziału G-12 telefoniczne polecenie wybierania przodków z rejonu komór od K-9 do K-12 i ładowania urobku na wóz odstawczy. Operator wyjechał ładowarką z komory maszyn około godziny 1930 i po dojechaniu do wyznaczonego miejsca pracy, rozpoczął wybieranie przodków, zaczynając od komory K-12. Podczas kolejnego załadunku operator podjechał do wozu ustawionego w komorze K-10, podniósł organ roboczy do góry i zauważył z prawej strony maszyny (po stronie kabiny), w okolicy chłodnicy i silnika spalinowego, płomienie o wysokości około 0,5 m i dymy. Z obawy, że pożar może objąć wóz przez radio polecił jego operatorowi odjechać. Opuścił łyżkę, wyłączył silnik spalinowy i uruchomił stałą instalację gaśniczą ANSUL. Instalacja gaśnicza zadziałała i chwilowo stłumiła płomienie, które jednak po chwili zaczęły się gwałtownie rozprzestrzeniać. Operator opuścił kabinę, zabierając aparat ucieczkowy, oddalił się od ładowarki założył aparat ucieczkowy. Wrócił do maszyny, by podjąć próbę ugaszenia pożaru gaśnicą podręczną. Ładowarka była niewidoczna spoza dymów, wobec czego operator wycofał się do komórki górniczej, znajdującej się w komorze K-1 z pasa P-63. Telefonicznie powiadomił o pożarze sztygara mechanicznego, który poinformował o zdarzeniu dyspozytora górniczego. Dyspozytor górniczy został również poinformowany przez sztygara górniczego oddziału G-12, który wycofał 14 pracowników. Dyspozytor górniczy rozpoczął akcję ratowniczą zgodnie z planem ratownictwa, wezwał ratowników z Kopalnianej Stacji Ratownictwa Górniczego i Jednostki Ratownictwa Górniczo-Hutniczego w Sobinie, którzy przybyli do kopalni o godzinie 2230. Kierownik ruchu zakładu górniczego przejął kierowanie akcją o godzinie 2221. Określona została strefa zagrożenia, z której wycofanych zostało 91 pracowników (samodzielnie, bez użycia aparatów ucieczkowych). Na podejściu do strefy wystawione zostały posterunki, po czym zastępy ratownicze rozpoczęły aktywne gaszenie pożaru. Ładowarka ugaszona została wodą z rurociągu technologicznego, do którego wpięto rozwiniętą w tym celu linię gaśniczą. Po wykonaniu pomiarów składu atmosfery kopalnianej w wyznaczonych miejscach i potwierdzeniu jej prawidłowych parametrów, akcja pożarowa zakończona została o godzinie 112 w dniu 31 sierpnia 2022 r. Po ugaszeniu pożaru kontynuowane było schładzanie wodą konstrukcji ładowarki oraz kontrola miejsca pożaru, zgodnie z przyjętymi zasadami. W związku z pożarem nie było poszkodowanych.

W czasie oględzin miejsca pożaru przeprowadzonych w dniu 31 sierpnia 2022 r. na zmianie I stwierdzono, że pożar strawił ciągnikową część maszyny wraz kabiną. Opony oraz zbiorniki oleju i paliwa nie zostały naruszone. W miejscu pożaru wyrobisko miało szerokość około 7,9 m i wysokość około 3,7 m. Spąg był zabłocony i częściowo mokry od wody użytej podczas gaszenia pożaru. Strop w miejscu pożaru w całości pokryty był sadzą oraz spękany wskutek przegrzania. Na szkielecie spalonej ładowarki zalegał drobny rumosz skalny odspojony od stropu wskutek oddziaływania wysokiej temperatury.

Przyczyna pożaru

Najprawdopodobniej przyczyną pożaru było pojawienie się w przedniej części ciągnika nieustalonego źródła o dużej ilości energii cieplnej. Do dalszego rozwoju pożaru przyczyniły się prawdopodobnie, skutkiem wcześniejszego wybuchu pożaru w przedniej części ciągnika:

  • umiejscowienie modułu kontrolnego ICM samoczynnej instalacji gaśniczej w miejscu pożarowo niebezpiecznym, w sąsiedztwie komory silnika i chłodnicy oleju, od strony turbosprężarki, obok filtra bocznikowego oleju w roboczym układzie hydraulicznym,
  • spalenie tego modułu uniemożliwiło samoczynne lub ręczne uruchomienie instalacji gaśniczej,- Spalenie wyłącznika masy, co przyczyniło się do zwarcia wielokrotnego przewodów wysokoprądowych do masy, a w konsekwencji spalenia akumulatorów i przeniesienia się pożaru w stronę kabiny.

Zamierzenia organizacyjno-techniczne

W związku z pożarem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu w drodze decyzji nakazał: 

1. Wstrzymać ruch zakładu górniczego KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Polkowice-Sieroszowice” w Kaźmierzowie zakresie eksploatacji przedmiotowej ładowarki do czasu zbadania przez uprawnioną jednostkę jej stanu technicznego i jego wpływu na zaistniały pożar oraz usunięcia uszkodzeń spowodowanych w jego wyniku, doprowadzenia jej do stanu technicznego zgodnego z dokumentację techniczno-ruchową producenta, a także dokonania odbioru technicznego i uzyskaniu wymaganego zezwolenia na oddanie jej do ruchu.

2. Wstrzymać ruch zakładu górniczego KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Polkowice-Sieroszowice” w Kaźmierzowie w części dotyczącej wyrobiska górniczego pasa P-70 od komory K-10 do komory K-11 w polu SI-XV/2 oddziału górniczego G-12, do czasu bezpiecznego usunięcia skutków pożaru ze szczególnym uwzględnieniem kontroli stanu wyrobiska i jego obudowy.

3. Ustalić przez KRZG bezpieczny sposób przetransportowania wozu odstawczego do miejsca umożliwiającego ocenę stanu technicznego. 

4. Przedstawić sprawozdanie i wyniki z wykonanych czynności sprawdzających w terminie bezzwłocznym.
Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry