30 11 2023

         Wyższy Urząd Górniczy
                 Departament
      Warunków Pracy i Szkolenia                          Katowice, dnia  2  kwietnia 2024 r.

INFORMACJA Nr 48/2023/EW

w sprawie wypadku powodującego czasową niezdolność do pracy, zaistniałego w dniu 30 listopada 2023 r. o godzinie 1335 w Polskiej Grupie Górniczej S. A. Oddział KWK Mysłowice -Wesoła w Mysłowicach, w wyniku wstrząsu o energii 8x104J.

Wypadek zaistniał w ścianie 02A, eksploatowanej w przystropowej warstwie pokładu 510, na poziomie 665 m. Pokład 510 o miąższości od 10,2 m do 14,7 m i nachyleniu około 70, zaliczony został do IV kategorii zagrożenia metanowego, II stopnia zagrożenia tąpaniami, klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego oraz I stopnia zagrożenia wodnego. Ściana 02A, zlokalizowana pomiędzy chodnikiem 03, a chodnikiem 04, prowadzona była na wysokość do 3,0 m, systemem podłużnym z zawałem stropu i przewietrzana systemem na „U”. Wyposażenie tej ściany stanowiły: przenośnik ścianowy typu Rybnik-850, kombajn ścianowy typu  FS 400 oraz 87 sekcji obudowy zmechanizowanej typu ZRP-15/35-POz i ZRP-15/35-POz/BSN. W chodniku 04, którym doprowadzano powietrze do ściany, zabudowano urządzenia do odstawy urobku i transportu materiałów. Do dnia 30 listopada 2023 r., uzyskano ścianą średni postęp około 497 m, a do linii zakończenia jej biegu pozostało około 38 m. 

W dniu 21 listopada 2023 r., o godzinie 2322 w czasie prowadzenia urabiania, nastąpił wstrząs górotworu o energii 3x105J, którego epicentrum zostało zlokalizowane w odległości 30 m za frontem ściany i około 80 m od chodnika 03 w pokładzie 510. W wyniku wstrząsu w ścianie nastąpiło spękanie ociosu węglowego na odcinku od sekcji obudowy nr 80 do nr 87 i odspojenie węgla z ociosu na głębokość do około 1,6 m. Dwóch górników, którzy przebywali w tym czasie  rejonie sekcji nr 83 i nr 84 doznało obrażeń. 

W dniu 23 listopada 2023 r. w ramach aktywnej profilaktyki tąpaniowej wykonano z chodnika 03 strzelanie torpedujące oraz z frontu ściany strzelanie wstrząsowe, które sprowokowały wstrząsy o energiach odpowiednio 8x104J i 6x103J. W tym dniu wznowiono eksploatację pokładu 510 ścianą 02A.

W dniu 30 listopada 2023 r. na zmianie rozpoczynającej się o godzinie 1200, sztygar zmianowy oddziału G-1 skierował 10 pracowników tego oddziału do eksploatacji ścianą 02A. O godzinie 1335 nastąpił samoistny wstrząs górotworu o energii 8x104J, którego epicentrum zlokalizowane zostało w odległości 20 m za frontem ściany i około 10 m na północ od chodnika 03 w pokładzie 510. W wyniku tego wstrząsu, w ścianie nastąpiło odspojenie się ociosu węglowego na odcinku od sekcji obudowy nr 70 do nr 83 na głębokość od 1,6 m do około 2,0 m. Górnik przodowy, który przebywał w tym czasie w rejonie sekcji obudowy nr 82 doznał obrażeń. 

Po udzieleniu pierwszej pomocy przedmedycznej przez pracowników zatrudnionych w ścianie, poszkodowany został wytransportowany na noszach z rejonu ściany i po wyjeździe na powierzchnię około godziny 1440, w punkcie opatrunkowym, udzielono mu pomocy medycznej. Przodowego przetransportowano do Górnośląskiego Centrum Medycznego Szpital w Katowicach - Ochojcu. W związku z zaistniałym wypadkiem nie prowadzono akcji ratowniczej. 

Według ustaleń:

  • przyczyną wstrząsu było samoistne wyładowanie energii sprężystej, skumulowanej w górotworze,
  • przyczyną wypadku było oddziaływanie skutków wstrząsu o energii 8x104J na przodowego zatrudnionego w ścianie 02A w przystropowej warstwie pokładu 510.

W związku z zaistniałym zdarzeniem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach wydał decyzje, w których nakazał:

  1. wstrzymać ruch zakładu górniczego PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice - Wesoła w Mysłowicach, w części dotyczącej eksploatacji pokładu 510 ścianą 02A, w partii A, na poziomie 665 m, do czasu usunięcia  skutków zaistniałego wstrząsu górotworu, poprzez zabezpieczenie stropu w ścianie 02A w pokładzie 510, w miejscu jego nadmiernego odsłonięcia spowodowanego odspojeniem się calizny węglowej na głębokość przekraczającą 1,5 m, na odcinku od sekcji obudowy zmechanizowanej nr 70 do sekcji nr 83,
  2. dokonać w oparciu o opinię zespołu do spraw zagrożeń naturalnych w składzie poszerzonym o specjalistów do spraw ruchu zakładu górniczego w dziedzinie zagrożenia tąpaniami, powtórnej analizy oceny stanu zagrożenia tąpaniami i wstrząsami w rejonie eksploatacji pokładu 510 ścianą 02A, a także skuteczności ustalonej profilaktyki tąpaniowej, w aspekcie konieczności zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i ruchu zakładu górniczego.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach. 

do góry