30 01 2016

Wyższy Urząd Górniczy

Departament Górnictwa

Otworowego i Wiertnictwa                                                                   

Katowice, dnia 5 lutego 2016 r.

 INFORMACJA Nr 4/2016/EW

 w sprawie pożaru endogenicznego, zaistniałego w dniu 30 stycznia 2016 r. o godzinie 1950 w Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK „Bielszowice” w Rudzie Śląskiej.

 

Pożar endogeniczny zaistniał w przecince ściany 310 w pokładzie 507 w odległości około 5m od skrzyżowania z pochylnią IIIw w pokładzie 507.

Pokład 507 o grubości od 3,4 m do 3,8 m zaliczony został do IV kategorii zagrożenia metanowego, III stopnia zagrożenia tąpaniami, klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego oraz I i II stopnia zagrożenia wodnego. Węgiel tego pokładu zaklasyfikowano do I grupy skłonności do samozapalenia. Na podstawie badań węgla pokładu 507 wyznaczono energię aktywacji wynoszącą 70,0 kJ/mol i wskaźnik Sza=54°C/min oraz określono czas inkubacji pożaru wynoszący 60 dni.

W latach 1979 ÷ 1983, w północno - wschodniej Centralnej partii obszaru górniczego „Bielszowice III”, pokład 507 eksploatowano ścianami 260, 265, 270 i 275. W dniu 2 czerwca 2015 r. rozpoczęto roboty górnicze dla projektowanej ściany 310 w pokładzie 507. Do dnia 2 grudnia 2015 r. wydrążono chodnik 8w oraz przecinkę ściany 310. Przecinkę wykonano w obudowie ŁPKO10/10/V32/4/A, budowanej co 0,5m oraz ŁPKO8/8/V32/4/A co 0,8 m. Opinkę odrzwi obudowy stanowiła siatka stalowa zaczepowa zgrzewana. Wyrobisko przewietrzane były wentylacją lutniową tłoczącą, z wykorzystaniem lutni elastycznych o średnicy 800mm i wentylatora typu WLE-603B. W dniu 3 grudnia 2015 r., ze skrzyżowania chodnika 8w z przecinką ściany 310, przy pomocy kombajnu chodnikowego typu AM-50 z-w, rozpoczęto drążenie pochylni IIIw w pokładzie 507. Do dnia 30 stycznia 2016 r. wydrążono 344m pochylni IIIw w obudowie ŁP/V32/4/A budowanej co 0,8m. Opinkę odrzwi obudowy stanowiła siatka stalowa zaczepowa zgrzewana. Wyrobisko przewietrzane było wentylacją lutniową kombinowaną z zastosowaniem lutniociągu elastycznego o średnicy 1200 mm połączonego z wentylatorem typu ELMECH 1255B/E oraz urządzenia odpylającego typu UO - 630.

Przecinka ściany 310 na całej długości wydrążona została wzdłuż zrobów ściany 275 w pokładzie 507, z płotem węglowym o szerokości do 5,0m. W ramach profilaktyki pożarowej, strop oraz ocios północny przecinki ściany 310, na długości około 18m od skrzyżowania z pochylnią IIIw, uszczelniano spoiwem cementowo - mineralnym. Na tym odcinku wyrobiska w ociosie północnym przecinki ściany 310 odwiercono 4 otwory, w których posadowione zostały 4 rury o średnicy 50 mm. Poprzez te rury do górotworu podawano spoiwo cementowo - mineralne.  W dniu 30 stycznia 2016 r. na zmianie „B1” rozpoczynającej się o godzinie 1230, sztygar zmianowy oddziału GRP-2 dozorujący drążenie pochylni IIIw pokładzie 507, podczas kontroli wyrobiska zauważył dymy wydobywające się z jednego z wyżej wymienionych otworów, wykonanego w odległości około 5m od skrzyżowania z pochylnią IIIw. O powyższym zdarzeniu powiadomił dyspozytora ruchu zakładu górniczego. Dyspozytor ruchu wycofał wszystkich 26 pracowników zatrudnionych w rejonie drążonej pochylni IIIw i w przecince ściany 310 w pokładzie 507.
Wobec utrzymywania się dymów w przepływowym prądzie powietrza oraz stężeń tlenku węgla przekraczających wartość 0,0026% (26ppm) w chodniku 8w oraz przecince ściany 310, kierownik ruchu zakładu górniczego w dniu 30 stycznia 2016 r. o godzinie 1950 podjął decyzję o rozpoczęciu akcji ratowniczej przeciwpożarowej oraz wyznaczył strefę zagrożenia.

Zgodnie z planem akcji przeciwpożarowej w przecince ściany 310 w pokładzie 507 przystąpiono do aktywnego gaszenia pożaru, polegającego na zlewaniu i wtłaczaniu wody oraz spoiwa cementowo -mineralnego do otworów wykonywanych w ociosie północnym przecinki ściany 310.

W dniu 31 stycznia 2016 r. po stwierdzeniu spadku zawartości tlenku węgla do 0,0000% i niewystępowania innych gazów pożarowych w przecince ściany 310 w pokładzie 507 oraz braku pozostałych objawów zagrożenia pożarowego, to jest otwartego ognia, żarzącego lub palącego się płomieniem otwartym węgla oraz utrzymywania się w powietrzu kopalnianym dymów w wyrobiskach objętych strefą zagrożenia, kierownik akcji o godzinie 1100 zakończył akcję przeciwpożarową. W akcji brały udział zastępy ratownicze z KWK „Bielszowice”, KWK „Halemba-Wirek” oraz OSRG w Zabrzu, a także pogotowie pomiarowe z CSRG S.A. w Bytomiu.

W związku z pożarem żaden z zatrudnionych w rejonie pracowników nie zgłosił wypadku.

 Przyczyną pożaru było samozapalenie się węgla pokładu 507 w spękanym płocie węglowym pomiędzy przecinką ściany 310 w pokładzie 507 a zrobami ściany 275.

 W związku z zaistniałym pożarem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach wydał decyzję z dnia 31 stycznia 2016 r., nakazując:

  • podjąć działania organizacyjno-techniczne mające na celu obniżenie temperatury
    w przecince ściany 310 w pokładzie 507, w miejscu zatrudnionych zastępów ratowniczych przy pracach profilaktycznych,
  • prowadzić dalsze prace w rejonie chodnika 8w, pochylni III i przecinki ściany 310
    w pokładzie 507 w oparciu o plan prac profilaktycznych, pozytywnie zaopiniowany przez kopalniany zespół ds. zagrożeń w składzie poszerzonym o specjalistów, zabudować w rejonie chodnika 8w, pochylni IIIw i przecinki ściany 310 w pokładzie 507 czujniki systemu telemetrycznego do analizy składu powietrza kopalnianego z uwzględnieniem analizatorów tlenku węgla

 Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Gliwicach.

  

do góry