30 07 2016

Wyższy Urząd Górniczy

Departament Górnictwa

Otworowego i Wiertnictwa                                                         

Katowice, dnia  5 sierpnia 2016 r.

 

 INFORMACJA Nr 36/2016/EW

w sprawie zawału skał stropowych, zaistniałego w dniu 30.07.2016r. około godziny 1213 w Polskiej Grupie Górniczej Sp. z o.o. Oddział KWK Piast – Ziemowit w Bieruniu Ruch Piast, w dworcu osobowym 653 na poziomie 650 m.

Zawał zaistniał w wyrobisku „dworzec osobowy 653” na poziomie 650 m, w którym została zlokalizowana stacja osobowa kolei podziemnej SOG-1. Wyrobisko o wysokości około 3,80 m, szerokości około 5,53m oraz średnim nachyleniu około 3º, przewietrzane prądem powietrza wytwarzanym przez wentylator główny, wykonane było w piaskowcu. Obudowę dworca osobowego 653 stanowiły odrzwia typu ŁP10/V25/A, z rozstawem, co 0,75 m, stabilizowane rozporami wieloelementowymi dwustronnego działania, z opinką stropu z okładzin żelbetowych ułożonych ażurowo rębem bocznym, a ociosów na płask. Na odcinku wyrobiska, zlokalizowanym w odległości około 35 m na północny-wschód od skrzyżowania z rozdzielnią R-600, przebiega skośnie uskok „Bieruński” o nachyleniu około 70-87o w kierunku południowym, przebiegu NE-SW i zrzucie około 30 m.

W dniu 30.07.2016 r. około godziny 1213 dyspozytor kopalni stwierdził, w systemie CST–40 firmy Haso, sygnalizację wyłączenia wentylatorów lutniowych przewietrzających drążone wyrobiska na poziomie 650 m. Po chwili sztygar oddziału elektrycznego ds. urządzeń dołowych MEUD 3, który przebywał w rejonie szybu nr I, poinformował dyspozytora, że usłyszał huk dobiegający od strony dworca osobowego 653. Na polecenie dyspozytora skontrolował wyrobisko i około godziny 1216 zgłosił wystąpienie opadu skał stropowych w dworcu osobowym 653, w rejonie stacji osobowej SOG – 1. Na odcinku o długości około 10m, w miejscu przebiegu uskoku „Bieruńskiego”, nastąpiło zniszczenie całkowite obudowy, powstanie: gruzowiska skalnego o wysokości około 3 m od spągu, które obejmowało całą szerokość wyrobiska, kawerny pozawałowej o głębokości około 7 m oraz uszkodzenie kabli i przewodów instalacji elektrycznych, eksploatowanych w miejscu opadu skał stropowych. O zdarzeniu dyspozytor powiadomił: z-cę kierownika ruchu zakładu górniczego oraz kierownika działu górniczego.
W związku z brakiem możliwości przywrócenia pierwotnej funkcji wyrobiska, w czasie krótszym niż 8 godzin, z-ca kierownika ruchu zakładu górniczego powiadomił dyżurującego Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach o zaistnieniu zawału.

Według wstępnych ustaleń przyczyną zawału było niezamierzone przemieszczenie mas skalnych ze stropu i ociosu do wyrobiska, na skutek utraty stabilności i podporności obudowy.

 W związku z zaistniałym zdarzeniem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach nakazał:

  1. Wstrzymać ruch załogi oraz jednostek transportowych po torze w dworcu osobowym 653 na poziomie 650 m, na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami: z rozdzielnią R-600 i pochylnią 660, do czasu usunięcia skutków zawału i zabezpieczenia odsłoniętego górotworu obudową dostosowaną do warunków górniczo-geologicznych oraz uzupełnienia brakujących rozpór stabilizujących obudowę wyrobiska.
  2. Prowadzić usuwanie skutków zawału w oparciu o ustalenia kierownika ruchu zakładu górniczego, z uwzględnieniem zasad monitorowania stanu zagrożenia zawałowego oraz zapewnienia odpowiedniej stabilności i podporności obudowy na całej długości wyrobiska.
  3. Prowadzić ewidencję elementów obudowy znajdujących się w gruzowisku skalnym, pochodzącym z opadu skał i zabezpieczać je do dalszych badań.
  4. Bezzwłocznie przeprowadzić dodatkową kontrolę stanu obudowy głównych wyrobisk transportowych oraz głównych wyrobisk ruchu załogi, na zasadach ustalonych przez kierownika działu górniczego.
  5. Bezzwłocznie przeprowadzić kontrolę obudowy, przez inżyniera ds. obudowy, w wyrobisku – dworzec wozów pełnych 651 na poziomie 650m, w miejscu występowania uskoku „Bieruńskiego”. W oparciu o wyniki tej kontroli ustalić przez kierownika działu górniczego stosowne działania.
  6. Zapoznać pracowników zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego z okolicznościami zaistniałego zawału.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry