30 07 2019

Wyższy Urząd Górniczy

          Departament

Warunków Pracy i Szkolenia                                                 

   Katowice, dnia 15 stycznia 2020 r.

INFORMACJA Nr 16/2019śm./EW

w sprawie wypadku zbiorowego (1 wypadek śmiertelny, 1 wypadek powodujący czasową niezdolność do pracy), zaistniałego w dniu 30 lipca 2019 r. około godziny 1455, w TAURON Wydobycie S.A. ZG Sobieski w Jaworznie, któremu ulegli pracownicy firmy Linter Mining sp. z o.o.

Wypadek zaistniał w pochylni transportowo-wentylacyjnej II w pokładzie 207 na poziomie 500 m. W wyrobisku o wysokości około 3,8 m i nachyleniu do 12,6o, do łuków obudowy typu ŁPP11/Ist./V32/4/A, podwieszona była trasa kolejki podwieszonej, wykonana z szyn o profilu I 155.

W dniu 30 lipca 2019 r. na zmianie II, rozpoczynającej się od godziny 1230, w pochylni transportowo-wentylacyjnej II, pracownicy firmy Linter Mining sp. z o.o. prowadzili montaż trasy przenośnika zgrzebłowego typu SKAT-E180W oraz transport – przetaczanie ręczne, po jezdni szynowej kolejki podwieszonej, wózka nośnego wraz z podwieszonymi do niego sześcioma zastawkami przenośnika typu SKAT i trzema krążnikami przenośnika taśmowego. W trakcie transportu, nastąpiło niekontrolowane stoczenie przetaczanego wózka po jezdni, na długości około 190 m. Dwóch pracowników, którzy przebywali na trasie kolejki, zostało uderzonych transportowanym materiałem, w wyniku czego doznali obrażeń.

Przyczyną wypadku zbiorowego było uderzenie pracowników materiałem podwieszonym do wózka nośnego prowadzonego po jezdni szynowej kolejki podwieszonej, w wyniku jego niekontrolowanego stoczenia.

W związku z zaistniałym wypadkiem dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach:

wstrzymał ruch zakładu górniczego TAURON Wydobycie S.A. ZG Sobieski w Jaworznie, w części dotyczącej:

1. prowadzenia transportu materiałów kolejką szynową podwieszoną, w związku z zaistnieniem bezpośredniego zagrożenia dla tego zakładu i jego pracowników oraz określił następujące warunki wznowienia ruchu tej części zakładu górniczego:

  • zabudować odbojnicę na końcu trasy tej kolejki, zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową,
  • doprowadzić odległość pomiędzy torem jezdnym kolejki szynowej podwieszonej, a poprowadzonym obok lutniociągiem, w sposób uniemożliwiający uszkodzenie mechaniczne lutniociągu,

2. prowadzenia prac transportowych związanych z ręcznym przetaczaniem wózka nośnego w pochylni transportowo – wentylacyjnej II w pokładzie 207, w związku z zaistnieniem bezpośredniego zagrożenia dla tego zakładu i jego pracowników oraz określił następujący warunek wznowienia ruchu tej części zakładu górniczego: transport materiałów prowadzić zgodnie z dokumentacją układu transportu materiałów za pomocą kolejki szynowej podwieszonej z napędem własnym,

3. eksploatacji wózka nośnego zastosowanego podczas przetaczania ręcznego w pochylni transportowo – wentylacyjnej II w pokładzie 207, w związku z zaistnieniem bezpośredniego zagrożenia dla tego zakładu i jego pracowników oraz określił następujący warunek wznowienia ruchu tej części zakładu górniczego:

  • opracować dokumentację techniczno-ruchową określającą warunki stosowania tego wózka w ruchu zakładu górniczego

oraz nakazał:

1. Przedsiębiorcy - TAURON Wydobycie S.A., przeprowadzenie badania stanu technicznego wraz z identyfikacją wózka nośnego, zastosowanego podczas przetaczania ręcznego w pochylni transportowo – wentylacyjnej II w pokładzie 207 na poziomie 500 m, przez specjalistyczną jednostkę naukowo-badawczą. Wyniki ekspertyzy niezwłocznie przekazać Dyrektorowi OUG w Katowicach,

2. bezzwłocznie zapoznać załogę zatrudnioną w ruchu zakładu górniczego z okolicznościami wypadku,

3. ponownie przeszkolić pracowników zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego TAURON Wydobycie S.A. ZG Sobieski w Jaworznie, wykonujących ręczne prace transportowe, w zakresie bezpiecznego wykonywania tych prac.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry