30 10 2018

Wyższy Urząd Górniczy                                                 

          Departament

Warunków Pracy i Szkolenia     

 Katowice, dnia  20  listopada 2018 r.

INFORMACJA Nr 74/2018/EW

w sprawie wypadku lekkiego, spowodowanego porażeniem prądem elektrycznym, zaistniałego w dniu 30 października 2018 r., około godz. 0240 w KGHM Polska Miedź S. A. Oddział Zakłady Górnicze „Lubin” w Lubinie, któremu uległ ślusarz mechanik.

Wypadek lekki spowodowany był porażeniem prądem elektrycznym o napięciu 500V, w związku z przemieszczaniem się wiertnicy i zwarciem przewodów fazowych w dwóch miejscach sieci zasilającej.  W dniu 29.10.2018 r. zadaniem dwuosobowego zespołu obsługującego wiertnicę rdzeniową typu RTCD-18 o numerze zakładowym POM-101, było wykonanie otworów rdzeniowych o średnicy Ø 76mm w spągu komory K-059 (przodka) przy pasie P-28, w oddziale górniczym G-8. Po wjechaniu ciągnikiem wiertnicy do komory K-059, operator widząc zerwaną z uchwytów lutnię, leżącą na spągu, postanowił wyjechać wiertnicą z komory K-059 w celu poprawy zawieszenia w/w lutni. Podczas wyjazdu z komory K-059, przez pas P-28, operator prawdopodobnie organem roboczym wiertnicy zrzucił z zawiesi podwieszony do stropu przewód oponowy sieci 500V typu OnGc-G 3x70 3x25/3 mm2, prowadzony przy ociosie północno-zachodnim pasa P-28, z rozdzielnicy 500 V zabudowanej w pasie P-28, przy narożniku z komorą K-061 do rozdzielnicy 500 V, zabudowanej w pasie P-28 pomiędzy komorami K-57 i K-55.
Po zrzuceniu, przewód przemieszczał się po górnej osłonie wiertnicy, w kierunku ciągnika tj. przeciwnym do ruchu wiertnicy. Naprężenie przewodu spowodowało zerwanie uziemiającej żyły ochronnej w przedziale szynowym rozdzielnicy oraz uszkodzenie izolacji w wpuście kablowym fazy L1, zabudowanej w pasie P-28 przy narożniku z komorą K-061. Przemieszczający się przewód po górnej osłonie przedziału silnikowego wiertnicy został zablokowany przez metalową konstrukcję i metalową część szpadla znajdującego się na osłonie silnika spalinowego. Wskutek dalszego ruchu wiertnicy, metalowa część szpadla doprowadziła do kolejnego uszkodzenia izolacji zewnętrznej przewodu przecinając następnie żyły ochronne uziemiające oraz żyłę fazową fazy L2, wywołując zwarcie elektryczne. Pomocnik operatora, podczas opuszczania kabiny, dotykając metalowej konstrukcji wiertnicy doznał porażenia prądem elektrycznym. Powstałe zwarcie elektryczne nie uruchomiło zabezpieczeń elektroenergetycznych, zarówno w rozdzielnicy 500 V, zabudowanej w komorze K-063 przy pasie P-28, jak i w przewoźnej stacji transformatorowej typu STT2/N4 zasilającej  sieć 500 V w tym rejonie. Zabezpieczenie upływowe zainstalowane w w/w stacji transformatorowej zostało przekazane do badań sprawdzających. Poszkodowany został przewieziony pod szyb w towarzystwie pracowników i wyjechał na powierzchnię. Następnie poszkodowany został odwieziony karetką pogotowia do Miedziowego Centrum Zdrowia w Lubinie. Według wstępnej opinii lekarskiej, wydanej w dniu 30.10.2018 r., poszkodowany doznał: „porażenia prądem elektrycznym”. Wezwany po wypadku elektromonter, rozłącznikiem w rozdzielnicy 500 V zasilającej zabudowanej w komorze K-063 przy pasie P-28, wyłączył zasilanie uszkodzonego przewodu i wyjął wkładki bezpiecznikowe.

Miejsce wypadku tj. skrzyżowanie komory K-059 z pasem P-28 przewietrzane było prądem powietrza świeżego płynącego od szybu wdechowego L-VI.

Przyczyną wypadku - porażenia prądem elektrycznym, było zwarcie elektryczne, spowodowane uszkodzeniem oponowego przewodu górniczego będącego pod napięciem 500 V.

W związku z wypadkiem, Dyrektor Okręgowego Urzędu we Wrocławiu wydał decyzję wstrzymującą ruch zakładu górniczego KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Lubin”, w części dotyczącej eksploatacji oponowego przewodu górniczego typu OnGc-G 3x70+3x25/3 mm2 0,6/1 kV o długości około 60 m, prowadzonego w pasie P-28, między rozdzielnicami 500V zabudowanymi w pasie P-28 przy komorze K-061 i  komorze K-057, z uwagi na uszkodzenie mechaniczne oraz uszkodzenia powstałe w wyniku zwarcia i oddziaływania łuku elektrycznego. Ponowną eksploatację wyżej wymienionego oponowego przewodu elektrycznego, uzależnił od usunięcia powstałych uszkodzeń, doprowadzenia stanu technicznego przewodu do zgodności z wymaganiami technicznymi, wykonania niezbędnych pomiarów technicznych, a następnie dokonania odbioru technicznego oraz uzyskaniu zezwolenia na oddanie do ruchu wydanego przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego. 

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry