31 01 2023

     Wyższy Urząd Górniczy
            Departament
Warunków Pracy i Szkolenia                              Katowice, dnia 23 lutego 2024 r.

INFORMACJA Nr 2s/2023/EW

o wypadku śmiertelnym, zaistniałym w dniu 31 stycznia 2023 r. około godziny 1114 w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice - Wesoła w Mysłowicach, któremu uległ górnik oddziału firmy PUG REMAGAD Sp. z o.o., lat 40, pracujący w górnictwie 19 lat.

Wypadek zaistniał w Pochylni 404a w odległości około 48m na północ od skrzyżowania z Chodnikiem I w rejonie planowanego rozpoczęcia drążenia Chodnika II p. 404/1 w pokładzie 404/1 na poziomie 665 m.

Pokład 404/1, o grubości od 3,0 m do 3,4 m i nachyleniu do 60, zaliczony został do IV kategorii zagrożenia metanowego, II stopnia zagrożenia tąpaniami, klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego oraz I i II stopnia zagrożenia wodnego.

W czerwcu 2022 r. z Przekopu taśmowego do partii wschodniej poz. 665 m rozpoczęto drążenie Pochylni 404, z której wydrążono Chodnik I w pokładzie 404/1. Z tego wyrobiska wykonano Pochylnię 404a w pokładzie 404/1, którą w styczniu 2023 r., przebito do Przekopu do szybu Wacław na poziomie 665 m. 

Pochylnia 404a w pokładzie 404/1 wydrążona została w odrzwiach obudowy typu ŁP10/V32/4/A, stawianych co 1,0 m i stabilizowanych 10 rozporami rurowymi dwustronnego działania. Opinkę obudowy tego wyrobiska stanowiły siatki zgrzewane węzłowo-zaczepowe. W miejscach planowanych skrzyżowań z przewidzianymi do wykonania wyrobiskami w Pochylni 404a w pokładzie 404/1 budowano odrzwia typu ŁP12/V32/4/A stawiane co 0,8 m. Z tego wyrobiska, 48 m na północ od skrzyżowania z Chodnikiem I, w kierunku na zachód zaplanowano drążenie Chodnika II p.404/1 w pokładzie 404/1. W tym miejscu po północnej i południowej stronie skrzyżowania pochylni 404a z chodnikiem II p.404/1 zabudowano po 3 dodatkowe odrzwia obudowy typu ŁP12/V32/4/A. Łuki stropnicowe obudowy chodnikowej na długości tego skrzyżowania zostały dodatkowo zastabilizowane 8 podciągami stalowymi o profilu V powiązanymi strzemionami kątowymi z każdą ze stropnic.

W dniu 31 stycznia 2023 r. na zmianie rozpoczynającej się o godzinie 600, sztygar zmianowy oddziału firmy PUG REMAGAD Sp. z o.o. skierował zespół 4 górników, w tym górnika przodowego do Pochylni 404a na skrzyżowanie z Chodnikiem II p. 404/1 w pokładzie 404/1.

Zadaniem tego zespołu był demontaż obudowy chodnikowej od strony zachodniej Pochylni 404/1 w celu umożliwienia rozpoczęcia drążenia Chodnika II p.404/1 w pokładzie 404/1. 

Górnicy z wykonanego pomostu zdemontowali 7 kolejnych łuków ociosowych, część siatek zgrzewanych zaczepowo-węzłowych oraz przy użyciu powietrznej piły pasowej skrócili o około 1,5 m 6 kolejnych łuków stropnicowych obudowy chodnikowej skrzyżowania, a następnie usunęli pomost. Wykonanie tych prac spowodowało, że na długości około 5,8 m i na wysokość około 3,8 m odsłonięty został niezabezpieczony częściowo strop oraz zachodni ocios Pochylni 404a, w którym zalegał spękany węgiel pokładu 404/1 wraz z warstwami łupku ilastego i węglowego. 

Około godziny 1114, jeden z górników znajdował się pod częściowo odsłoniętym stropem w sąsiedztwie niezabezpieczonego ociosu zachodniego Pochylni 404a i wyciągał z zalegającego rumoszu skalnego siatkę zgrzewaną zaczepowo-węzłową. 

W tym czasie nastąpił opad skał ze stropu i ociosu wyrobiska, które uderzyły i przysypały górnika. Pozostali pracownicy niezwłocznie uwolnili nieprzytomnego górnika spod zalegających skał i udzielili mu pierwszej pomocy. Po ułożeniu na noszach poszkodowany przeniesiony został pod szyb Piotr i wytransportowany na powierzchnię do przyszybowego punktu opatrunkowego. O godzinie 1210 lekarz w przyszybowym punkcie opatrunkowym stwierdził zgon poszkodowanego i wpisał w wydanej opinii lekarskiej: „ciężki uraz czaszkowo - mózgowy z zatrzymaniem krążenia”. 

Przyczyną wypadku śmiertelnego było uderzenie, przewrócenie i częściowe przysypanie górnika skałami opadającymi z odsłoniętego i niezabezpieczonego stropu oraz ociosu wyrobiska.

Do zaistnienia wypadku przyczyniło się:

  • nadmierne odsłonięcie stropu na głębokość około 0.8 m, na długości około 5,8 m wyrobiska, w  wyniku wyłamywania około 1,5 m odcinków uprzednio naciętych łuków stropnicowych oraz zdemontowania opinki,
  • brak wykonania obrywki spękanego węgla i łupka węglowego, występującego w otoczeniu wyrobiska o wysokości około 4,0 m,
  • brak zabezpieczenia odcinka odsłoniętego stropu skrzyżowania, w sposób zgodny z technologią, tj. przy zastosowaniu powiązanych z podciągami wzmacniającymi obudową Pochylni 404a, 4 prostek stalowych, na których należało ułożyć opinkę i wykładkę,
  • brak wyznaczenia przodowego zespołu górników, odpowiedzialnego za wykonanie obrywki skał.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach nakazał:

  1. wstrzymać ruch zakładu w części dotyczącej prowadzenia robót związanych z wykonaniem skrzyżowania Pochylni 404a z projektowanym Chodnikiem II p. 404/1, na poziomie 665m, w PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice - Wesoła w Mysłowicach, w związku z zaistnieniem bezpośredniego zagrożenia dla tego zakładu i jego pracowników oraz określił warunek wznowienia ruchu tej części zakładu górniczego: sporządzić technologię bezpiecznego prowadzenia robót związanych z wykonaniem skrzyżowania Pochylni 404a z projektowanym Chodnikiem II p. 404/1, przez kierownika działu górniczego i zatwierdzoną przez kierownika ruchu zakładu górniczego z uwzględnieniem sposobu zabezpieczenia stropu i ociosu, wypełnienia pustych przestrzeni pomiędzy obudową a wyłomem oraz występujących warunków geologiczno - górniczych w miejscu prowadzonych robót,
  2. bezzwłocznie z okolicznościami zaistniałego zdarzenia i wypadku zapoznać pracowników zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego.

 Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry