3 04 2019

Wyższy Urząd Górniczy

          Departament

Warunków Pracy i Szkolenia                                                    

 Katowice, dnia 9 kwietnia 2019 r.

 INFORMACJA Nr 18/2019/EW

 o niebezpiecznym zdarzeniu, zaistniałym w dniu 3.04.2019 r. o godzinie 1402 w Tauron Wydobycie S.A. ZG Brzeszcze w Brzeszczach, związanym z wystąpieniem nagromadzeń metanu o stężeniu do wartości 27,73% - mogącym mieć charakter gazogeodynamiczny, polegający na nagłym, intensywnym wypływie metanu z górotworu.

Zdarzenie, polegające na wystąpieniu nagromadzeń metanu o stężeniu do wartości 27,73%, miało miejsce w chodniku taśmowym ściany 02 (nr 510) w pokładzie 510 na poziomie 740-900 m, drążonym przy użyciu kombajnu chodnikowego typu R-150,  z pozostawieniem w stropie warstwy węgla o grubości około 0,4 m, w obudowie typu ŁP12/V32/4/A. Pokład 510 o miąższości około 5,5 m i nachyleniu około 8o, został zaliczony do czwartej kategorii zagrożenia metanowego i pierwszego stopnia zagrożenia tąpaniami. Pokład ten nie został zaliczony jako zagrożony wyrzutami gazów i skał. Bezpośrednio w stropie pokładu 510 występowała warstwa łupku ilastego. Do przodka chodnika taśmowego ściany 02 (nr 510) doprowadzano powietrze w ilości około 800 m3/min. wentylacją odrębną kombinowaną, z zastosowaniem zasadniczego lutniociągu tłoczącego o średnicy 1000/1200 mm oraz wentylatora typu ELMECH-WLE-1280B/E/NN/U. W dniu 3.04.2019 r. na zmianie rozpoczynającej się od godziny 1000, w rejon chodnika taśmowego ściany 02 (nr 510), sztygar oddziału GRP skierował zespół 9 pracowników, do robót związanych z drążeniem. Od początku zmiany czujniki gazometryczne zabudowane w rejonie, nie wykazywały przekroczeń dopuszczalnych wartości tlenku węgla i metanu. Około godziny 1402, po zakończeniu urabiania czoła przodka na głębokość około 0,7 m, doszło do intensywnego wypływu metanu z górotworu, który spowodował nagromadzenie się w wyrobisku tego gazu o stężeniu do wartości 27,73%. Intensywnemu wypływowi metanu towarzyszyły zjawiska akustyczne i podmuch powietrza. W wyniku zaistniałego zjawiska dwóch pracowników transportujących obudowę chodnikową utraciło równowagę, a w przodku wyrobiska powstała pryzma drobnego urobku o różnorodnej granulacji, zasłaniająca całe czoło przodka (do wysokości około 4,2 m) i rozciągająca się na długości do 4,5 m od przodka. Dyspozytor, powiadomiony o zaistniałym zdarzeniu, wycofał wszystkich pracowników z rejonu drążonego wyrobiska. W związku ze zdarzeniem nikt nie odniósł obrażeń.

Według wstępnych ustaleń, przyczyną niebezpiecznego zdarzenia był obwał skał stropowych lub calizny węglowej w przodku chodnika taśmowego ściany 02 (nr 510) wraz z intensywnym odgazowaniem węgla.

Nie można wykluczyć, że zjawisko miało charakter gazogeodynamiczny - nagły, intensywny wypływ metanu z górotworu do wyrobiska.

W związku z zaistniałym zdarzeniem, Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach nakazał:

1. Wstrzymać ruch zakładu górniczego w części dotyczącej dalszego drążenia chodnika taśmowego ściany 02 (nr 510) w pokładzie 510 na poziomie 740 – 900 m do czasu:

  1. przeprowadzenia oględzin miejsca zaistniałego zdarzenia w chodniku taśmowym ściany 02 (nr 510) w pokładzie 510 na poziomie 740 – 900 m,
  2. przeprowadzenia identyfikacji zjawiska, polegającego na wystąpieniu nagromadzeń metanu o stężeniu do wartości 27,73% w chodniku taśmowym ściany 02 (nr 510) w pokładzie 510 na poziomie 740 – 900 m, przez kopalniany Zespół do spraw Zagrożenia Metanowego, Wyrzutami Gazów i Skał, Pożarowego, Wybuchem Pyłu Węglowego, Klimatycznego, Tąpaniami oraz Analizy i Optymalizacji Sieci Wentylacyjnej, poszerzonego o specjalistów do spraw zagrożeń naturalnych,
  3. podjęcia stosownych działań profilaktycznych zaproponowanych przez Zespół… , w celu wyeliminowania możliwości ponownego wystąpienia zjawiska o takim charakterze,
  4. uzyskania opinii rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego posiadającego uprawnienia w grupie XVIII – zagrożenie wyrzutem gazów i skał, dotyczącej:
    • konieczności zaliczenia pokładu 510 lub jego części do jednej z trzech kategorii zagrożenia wyrzutami gazów i skał,
    • konieczności rozpoznawania i prognozowania stanu zagrożenia wyrzutami gazów i skał dla robót prowadzonych w pokładzie 510,
    • określenia warunków bezpiecznego prowadzenia robót w pokładzie 510 w aspekcie zagrożenia wyrzutami gazów i skał.

2. Usunąć skutki zdarzenia zaistniałego w dniu 3.04.2019 r. w chodniku taśmowym ściany 02 (nr 510) w pokładzie 510 oraz prowadzić monitoring zagrożeń w rejonie tego chodnika, na czas postoju wynikającego z konieczności uzyskania opinii rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego posiadającego uprawnienia w grupie XVIII – zagrożenie wyrzutem gazów i skał, w sposób ustalony przez kierownika ruchu zakładu górniczego na podstawie opinii kopalnianego zespołu ds. zagrożeń.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry