3 04 2020

Wyższy Urząd Górniczy
Departament
Warunków Pracy i Szkolenia                                                 

Katowice, dnia 7 października 2020 r.

INFORMACJA Nr 8/2020/EW

o pożarze ładowarki typu LKP-0900B, do którego doszło w dniu 3.04.2020 r., o godz. 520, w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” w Kaźmierzowie.

Do pożaru ładowarki kołowo-przegubowej typu LKP-0900B o numerze zakładowym 443 i numerze fabrycznym 006/2015 (dalej „ładowarka”) doszło w dniu 3.04.2020 r., o godz. 520, w upadowej E-4 między przecinkami 13 i 14, w polu SI-XI/2F oddziału górniczego G-53, w rejonie GG-6, na poziomie 1050 m, w odległości ok. 2000 m od szybu SG-1, w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Polkowice-Sieroszowice”. W dniu 3.04.2020 r. ok. godz. 520 operator ładowarki, po zakończeniu pracy na zmianie IV WSP, rozpoczętej w dniu 2.04.2020 r. o godz. 2230, jadąc upadową E-4 do komory przeglądowo-naprawczej oddziału mechanicznego C-60D, zauważał dymy i ogień wydostający się prawdopodobnie z okolic zbiornika oleju hydraulicznego. Po zatrzymaniu ładowarki operator przystąpił do gaszenia pożaru gaśnicą podręczną. Z uwagi na rozprzestrzenianie się ognia operator postanowił wycofać się w kierunku szybu wdechowego SG-1.  Po drodze powiadomił telefonicznie o pożarze dyspozytora. Dyspozytor rozpoczął akcję ratowniczą (pożarową): ustalił strefę zagrożenia i liczbę osób przebywających w strefie, wycofał załogę ze strefy, powiadomił o zdarzeniu kierownika ruchu zakładu górniczego oraz wezwał ratowników z Jednostki Ratownictwa Górniczo-Hutniczego w Sobinie. Mobilizacją objął również ratowników z Kopalnianej Stacji Ratowniczej. Przybyłe na miejsce pożaru trzy zastępy ratownicze z JRHG rozpoczęły gaszenie pożaru podręcznym sprzętem gaśniczym oraz wodą z węża strażackiego, podłączonego do rurociągu przeciwpożarowego. Do akcji gaśniczej zostały włączone również trzy zastępy ratownicze z Kopalnianej Stacji Ratowniczej. Po ugaszeniu pożaru oraz uzyskaniu pozytywnych wyników pomiarów parametrów atmosfery kopalnianej w miejscu pożaru oraz na drogach odprowadzenia powietrza do szybu wentylacyjnego SG-2, kierownik akcji zakończył prowadzenie akcji pożarowej o godz. 812. Jeden zastęp z KSRG kontynuował schładzanie wodą wyrobiska i konstrukcji ładowarki oraz kontrolował miejsce pożaru do czasu przetransportowania ładowarki do wyznaczonego miejsca, na zasadach określonych przez kierownika ruchu zakładu górniczego.

Z zagrożonego rejonu wycofano 66 pracowników; jedna osoba użyła indywidualnego aparatu ucieczkowego. Jeden pracownik, z uwagi na złe samopoczucie, po wyjeździe na powierzchnię został przewieziony do szpitala Miedziowego Centrum Zdrowia w Lubinie, celem poddania badaniom, głównie gazometrycznym. Po wykonaniu badań pracownik został odesłany do miejsca zamieszkania, a w dniu 4.04.2020 r. stawił się w pracy.

Bezpośrednio po zdarzeniu, na zmianie I zostały przeprowadzone oględziny miejsca pożaru. Z uwagi na zniszczenie obudowy i struktury skał stropowych w bezpośrednim rejonie pożaru oraz spękanie i opadnięcie ze stropu brył skalnych o różnych wielkościach na ładowarkę i spąg wyrobiska zakres oględzin był ograniczony. Miejsce pożaru przewietrzane było prądem powietrza świeżego prowadzonym od szybu SW-4.

Prawdopodobną przyczyną pożaru było zapalenie się stężonych oparów oleju hydraulicznego albo napędowego, powstałych w wyniku uszkodzenia przewodu hydraulicznego albo paliwowego, od zaiskrzenia w alternatorze. Do pożaru przyczyniło się uszkodzenia przewodu hydraulicznego albo paliwowego w ładowarce, które mogło nastąpić podczas wybierania urobku z przodków.

Zalecenia organizacyjno-techniczne

W związku z zaistniałym pożarem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu wydał decyzję, którą wstrzymał ruch zakładu górniczego KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” w Kaźmierzowie, w części dotyczącej:

  • eksploatacji ładowarki kołowo-przegubowej typu LKP-0900B o numerze zakładowym 443 i numerze fabrycznym 006/2015, do czasu przeprowadzenia przez właściwą jednostkę ocenę wpływu stanu technicznego na zaistniały pożar, zgodności jej wykonania z dokumentacją techniczno-ruchową producenta, usunięcia skutków pożaru i dokonania odbioru technicznego po jej doprowadzeniu jej do właściwego stanu technicznego oraz uzyskaniu wymaganego zezwolenia na oddanie jej do ruchu;
  • eksploatacji upadowej E-3 pomiędzy przecinkami 13 i 14, do czasu przeprowadzenia kontroli stanu technicznego wyrobiska (stanu obudowy, ociosów a także stateczności stropu i obudowy) i doprowadzeniu go do właściwego stanu technicznego;
  • eksploatacji kabli elektroenergetycznych 6 kV, teletechnicznych, rurociągów wodnych zabudowanych w upadowej E-3 pomiędzy przecinkami 13 i 14, do czasu usunięcia uszkodzeń spowodowanych przez pożar, a także przeprowadzeniu wymaganych pomiarów eksploatacyjnych kabli elektroenergetycznych 6 kV i teletechnicznych.

 Ponadto Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu nakazał:

  • ustalić bezpieczny sposób przemieszczenia z upadowej E-3 pomiędzy przecinkami 13 i 14, uszkodzonej ładowarki kołowo-przegubowej typu LKP-0900B o numerze zakładowym 443 i numerze fabrycznym 006/2015, do wyznaczonego miejsca, umożliwiającego przeprowadzenie oględzin przez właściwą jednostkę oraz oceny wpływu stanu technicznego na zaistniały pożar, a także doprowadzeniu jej do właściwego stanu technicznego oraz uzyskaniu wymaganego zezwolenia na oddanie jej do ruchu;
  • przeprowadzić, przez właściwą jednostkę ocenę wpływu stanu technicznego ładowarki kołowo-przegubowej typu LKP-0900B o numerze zakładowym 443 i numerze fabrycznym 006/2015 na zaistniały pożar, zgodności jej wykonania z dokumentacją techniczno-ruchową producenta, usunięcia skutków pożaru i dokonania odbioru technicznego po jej doprowadzeniu do właściwego stanu technicznego oraz uzyskaniu wymaganego zezwolenia na oddanie jej do ruchu;
  • przedstawić Dyrektorowi Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu sprawozdania i wyników z wykonanych oceny i badań ładowarki kołowo-przegubowej typu LKP-0900B o numerze zakładowym 443 i numerze fabrycznym 006/2015, w terminie niezwłocznym.

 Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry