4 03 2021

Wyższy Urząd Górniczy
         Departament
Warunków Pracy i Szkolenia     Katowice, dnia 19 lipca 2022 r.

INFORMACJA Nr 2s/2021/EW

w sprawie zawału oraz wypadku zbiorowego - 4 wypadki, w tym dwa śmiertelne - zaistniałych w dniu 4 marca 2021 r. około godziny 1628 w PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice - Wesoła w Mysłowicach.

Zawał oraz wypadek zbiorowy zaistniały w ścianie 411 w pokładzie 416 w partii A zachód na poziomie 665 m.

Pokład 416 w partii A zachód o miąższości od 2,1 m do 3,4 m i nachyleniu około 6o, zaliczony został między innymi do IV kategorii zagrożenia metanowego i II stopnia zagrożenia tąpaniami. Nad pokładem 416 zalegały warstwy łupków ilastych o grubości do około 9,0 m, nad którymi występowały warstwy piaskowca o grubości do 0,5 m.

W listopadzie 2020 r. rozpoczęto eksploatację pokładu 416 ścianą 411, o długości 142 m i wysokości do 3,4 m, systemem poprzecznym na zawał. Ściana usytuowana pomiędzy Pochylnią 411a, stanowiącą wyrobisko odstawczo-transportowe - doprowadzające powietrze do ściany, a Pochylnią 411 - odprowadzającą powietrze ze ściany, przewietrzana była systemem na „U”.

Zgodnie z ustaleniami projektu technicznego ściana 411 wyposażona została między innymi w 94 sekcje obudowy zmechanizowanej typu ZRP-15/35-POz. Odcinki końcowe ściany, o maksymalnej długości 2,0 m, od strony obu pochylni prowadzone były w obudowie indywidualnej. W zależności od długości odcinka końcowego ściany obudowa indywidualna powinna być wykonana z jednego, dwóch lub trzech podwójnych rzędów stropnic obudowy prostej typu V lub typu TH, podbudowanych minimum 3 stojakami stalowymi (każdy z elementów). Stropnice obudowy indywidualnej przebudowywane były naprzemiennie wraz z postępem ściany. Do dnia 4 marca 2021 r. ściana uzyskała postęp około 445,5 m, a do linii zakończenia pozostawało około 537,0 m.

W dniu 4 marca 2021 r. na zmianie wydobywczej rozpoczynającej się od godziny 1200 do ściany 411 skierowano 9 osobową brygadę oddziału górniczego, w której wyznaczono między innymi przodowego ściany oraz trzyosobową brygadę do przebudowy obudowy indywidualnej od strony Pochylni 411 (w ramach cyklu technologicznego). O godzinie 1625 wstrzymano pracę kombajnu ścianowego, znajdującego się od strony Pochylni 411a w rejonie sekcji obudowy zmechanizowanej od nr 1 do nr 4. Przodowy ściany wraz z trzyosobową brygadą przystąpili do przebudowy obudowy indywidualnej od strony Pochylni 411. O godzinie 1628 podczas prowadzenia robót górniczych nastąpiła utrata stateczności obudowy indywidualnej oraz zawał skał stopowych. Czterej pracownicy zostali przysypani rumoszem skalnym, który wypełnił wyrobisko do wysokości stropnic na całej długości ściany zabudowanej obudową indywidualną.

Bezpośrednio po zdarzeniu rozpoczęto akcję ratowniczą - poszukiwawczą w celu uwolnienia przysypanych pracowników. Jeden z poszkodowanych wydostał się spod rumoszu skalnego o własnych siłach. W wyniku prowadzonych działań ratowniczych, około godziny 1650, został uwolniony kolejny z poszkodowanych. Górnicy zostali wytransportowani do punktu opatrunkowego. O godzinie 1833 zastęp ratowniczy wydostał dwóch pozostałych pracowników. O godzinie 1850 lekarz stwierdził ich zgon. O godzinie 1947 kierownik akcji zakończył prowadzenia akcji ratowniczej.

Nadzór nad akcją ratowniczą prowadzili pracownicy OUG w Katowicach przy współudziale przedstawicieli Wyższego Urzędu Górniczego.

Przyczyną zawału była utrata stateczności i podporności obudowy indywidualnej w ścianie 411, od strony skrzyżowania z Pochylnią 411,

Przyczyną wypadku zbiorowego było oddziaływanie skutków zawału skał stropowych na pracowników prowadzących roboty górnicze w ścianie 411 na odcinku z obudową indywidualną.

Do utraty stateczności i podporności obudowy indywidualnej, mogło przyczynić się jednoczesne wykonywanie przebudowy sekcji obudowy zmechanizowanej oraz wykonywanie przebudowy elementów obudowy indywidualnej bezpośrednio do niej przyległe

W związku z zaistniałym zdarzeniem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach nakazał:

1. Wstrzymać ruch zakładu górniczego w części dotyczącej eksploatacji pokładu 416 w partii A zachód na poziomie 665 m ścianą 411, do czasu:

  • usunięcia skutków zawału zaistniałego w ścianie 411 w pokładzie 416 w partii A zachód na poziomie 665 m, prowadząc roboty w oparciu o technologię opracowaną przez kierownika działu górniczego oraz zatwierdzoną przez kierownika ruchu zakładu górniczego,
  • przeprowadzenia analizy weryfikacyjnej doboru obudowy dla odcinków ściany w obudowie indywidualnej, przez kierownika działu górniczego, w oparciu o opinię zespołu do spraw obudowy, z uwzględnieniem aktualnie występujących warunków geologiczno - górniczych,
  • dokonania odbioru stanu technicznego i prawidłowości zabudowy obudowy w ścianie 411, po usunięciu skutków zawału, przez komisję w składzie określonym przez kierownika ruchu zakładu górniczego.

2. Wydać na powierzchnię i zabezpieczyć, na zasadach ustalonych przez kierownika ruchu zakładu górniczego, elementy stalowe obudowy indywidualnej wydobyte z rumoszu skalnego powstałego w wyniku zawału w ścianie 411 w pokładzie 416 w partii A zachód na poziomie 665 m.

3. Przed wznowieniem eksploatacji pokładu 416 w partii A zachód na poziomie 665 m ścianą 411 uzyskać opinię jednostki naukowo - badawczej w zakresie sposobu zabudowy obudowy indywidulanej w ścianie 411 w rejonie skrzyżowania z Pochylnią 411, zapewniającego niezbędny poziom bezpieczeństwa załogi oraz stabilności i podporności obudowy, w aspekcie aktualnie występujących warunków geologiczno - górniczych.

4. Zapoznać załogę w ruchu zakładu górniczego z okolicznościami wypadku.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry