4 01 2016

  Wyższy Urząd Górniczy

   Departament Górnictwa

Otworowego i Wiertnictwa                                               

 Katowice, dnia 8 stycznia 2016 r.

    

INFORMACJA Nr  1/2016/EW

w sprawie wypadku (bez kwalifikacji stopnia ciężkości) urazu gałki ocznej, zaistniałego w dniu 4 stycznia 2016 r. około godziny 1130, w Zakładzie Górniczym KWB „Bełchatów” w Rogowcu, gmina Kleszczów, powiat bełchatowski, województwo łódzkie, któremu uległ górnik eksploatacji taśmociągów na odkrywce, lat 48, pracujący w górnictwie
27 lat i 8 miesięcy.

Wypadek zaistniał przy wielkogabarytowym przenośniku taśmowym nadkładowym, typu B-2250, o numerze zakładowym G-102, w południowo-wschodnim rejonie wyrobiska górniczego – Pole Szczerców, podczas demontażu linki stalowej łączącej człony przenośnika.

Zakład Górniczy KWB „Bełchatów” prowadzi eksploatację węgla brunatnego w dwóch wyrobiskach – Pole Bełchatów i Pole Szczerców. Transport nadkładu z wyrobiska – Pole Szczerców na zwałowisko zewnętrzne prowadzono wielkogabarytowymi przenośnikami taśmowymi. Przenośniki zbudowano z członów, w skład których wchodziła m.in. nośna konstrukcja stalowa posadowiona na pontonach. Poszczególne człony połączono linkami stalowymi o średnicy 10 mm i długości 1,8 m spełniającymi rolę połączeń wyrównawczych. Linki zakończone zaciskami przykręcono do płaskowników stalowych o wymiarach 140 x 40 x 5 mm, przyspawanych do konstrukcji nośnej członów na wysokości 2 m od powierzchni terenu.

W dniu 4 stycznia 2016 r. na zmianie I-szej sztygar zmianowy oddziału zdejmowania nadkładu wydał 6-osobowemu zespołowi polecenie przygotowania przenośnika taśmowego G-102 do przesunięcia. W skład zespołu wchodził przodowy i 5-ciu górników eksploatacji taśmociągów. Jeden z górników otrzymał zadanie wykonania demontażu linek stalowych łączących poszczególne człony przenośnika. Za pomocą klucza płaskiego odkręcał kolejne połączenia. Około godz. 1130 w trakcie próby odkręcenia zacisku linki na członie nr 225 nastąpiło oderwanie się płaskownika od konstrukcji członu. Odczepiony koniec linki wraz z urwanym płaskownikiem uderzył górnika w okolice prawego oka. Po wypadku poszkodowany został przewieziony na pogotowie ratunkowe, a następnie na oddział okulistyczny szpitala w Bełchatowie, gdzie aktualnie przebywa. Wg wstępnej informacji Ordynatora oddziału poszkodowany doznał urazu prawej gałki ocznej i okolicy oczodołu prawego.

Ze wstępnych ustaleń, przyczyną wypadku było uderzenie górnika końcem oderwanej linki wraz z płaskownikiem, mocującym ją do członu przenośnika.

W wyniku przeprowadzonych oględzin przenośnika G-102, Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach decyzją z dnia 8 stycznia 2016 r. wstrzymał eksploatację przenośnika określając następujące warunki wznowienia ruchu:

  • doprowadzenie stanu technicznego przenośnika G-102 do zgodności z dokumentacją techniczno – ruchową w zakresie linkowych połączeń wyrównawczych,
  • przeprowadzenie komisyjnego odbioru technicznego przenośnika G-102 po dokonanej naprawie.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Kielcach.

do góry