4 11 2017-1

Wyższy Urząd Górniczy                                                               

          Departament

Warunków Pracy i Szkolenia

 Katowice, dnia  13 listopada 2017 r.

INFORMACJA Nr 60/2017/EW

o pożarze endogenicznym, zaistniałym w dniu 4.11.2017 r. o godzinie 708 w PGG sp. z o.o. Oddział KWK Murcki-Staszic w Katowicach.

Pożar endogeniczny zaistniał w zrobach zawałowych ściany 3b-S, prowadzonej w III warstwie (przystropowej) pokładu 510, w polu „S”, na poziomie 900 m. Pokład 510 o miąższości od 8,9 m, do 10,7 m i upadzie do 6o, w rejonie ściany 3b-S, zaliczony został do: IV kategorii zagrożenia metanowego, II stopnia zagrożenia tąpaniami, klasy „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego, I i II stopnia zagrożenia wodnego oraz III grupy skłonności węgla do samozapalenia. Eksploatację pokładu 510 ścianą 3b-S, o długości około 155 m, rozpoczęto w grudniu 2016 r. i prowadzono na wysokość do 3,0 m, systemem poprzecznym z zawałem stropu. Ściana 3b-S przewietrzana była systemem na „U”, prądem powietrza doprowadzanym upadową IV’b-S i odprowadzanym upadową Vb-S (wentylacyjną). W dniu 21.10.2017 r., około godziny 119, po osiągnięciu przez ścianę postępu 536 m, w rejonie ściany zaistniał wstrząs wysokoenergetyczny o energii 3x107 J, który spowodował tąpnięcie w upadowej IV’b-S. W dniu 23.10.2017 r. o godzinie 1404, w związku z utrzymywaniem się w upadowej Vb-S tlenku węgla w ilości powyżej 25 dm3/min, kierownik ruchu zakładu górniczego podjął decyzję o rozpoczęciu akcji przeciwpożarowej, którą zakończono w dniu 24.10.2017 r. o godzinie 1003. Po zakończeniu akcji, w rejonie ściany prowadzono roboty związane z odtwarzaniem upadowej IV’b-S i prace profilaktyczne. W dniu 4.11.2017 r. o godzinie 458, w rejonie ściany zaistniał kolejny wstrząs górotworu o energii 2x103J, po którym zaobserwowano gwałtowny wzrost zawartości tlenku węgla na analizatorach tego gazu w upadowej Vb-S. W związku z utrzymywaniem się w rejonowym prądzie powietrza odprowadzanym ze ściany 3b-S ilości tlenku węgla powyżej 25 dm3/min, o godzinie 708 rozpoczęto akcję przeciwpożarową. W ramach akcji zabudowano dwie linie chromatograficzne dla zdalnych pomiarów składu powietrza, z końcami w wyrobiskach przyścianowych, wykonano przeciwwybuchowe korki podsadzkowe w upadowych IV’b-S i Vb-S, izolujące rejon ściany oraz tamy kompensacyjne. Po analizie stanu zagrożenia przez zespół doradczy, w składzie poszerzonym o specjalistów ds. zagrożeń aerologicznych, w dniu 8.11.2017 r. o godzinie 1345 kierownik akcji podjął decyzję o jej zakończeniu.

Akcję prowadzoną z udziałem zastępów ratowniczych własnych kopalni, kopalń sąsiednich oraz zastępów CSRG S.A. i OSRG w Bytomiu, nadzorował Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach.

Przyczyną pożaru endogenicznego, wg wstępnych ustaleń, było samozapalenie się węgla pokładu 510, pozostawionego w zrobach ściany 3b-S w sąsiedztwie skrzyżowania z upadową Vb-S, w wyniku zaburzeń wentylacyjnych zaistniałych na skutek tąpnięcia.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry