4 11 2017-2

Wyższy Urząd Górniczy                                                                  

          Departament

Warunków Pracy i Szkolenia

 Katowice, dnia  10 listopada 2017 r.

INFORMACJA Nr 59/2017/EW

o pożarze endogenicznym, zaistniałym w dniu 4.11.2017r. o godzinie 1605 w PGG sp. z o.o. Oddział KWK Murcki-Staszic w Katowicach.

Pożar endogeniczny zaistniał w zrobach podsadzkowych likwidowanej ściany 05, w I warstwie (przyspągowej) pokładu 510, w polu „AB”, na poziomie 830 m. Pokład 510 o miąższości od 8,5 m, do 9,4 m i upadzie do 7o, w rejonie ściany 05, zaliczony został do: IV kategorii zagrożenia metanowego, II stopnia zagrożenia tąpaniami, klasy „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego, I stopnia zagrożenia wodnego oraz III grupy skłonności węgla do samozapalenia. Eksploatację przyspągowej warstwy pokładu 510 ścianą 05, o długości około 170m, rozpoczęto w sierpniu 2016 r. i prowadzono na wysokość do 3,0 m, systemem poprzecznym z podsadzką hydrauliczną, generalnie pod niewyeksploatowanymi warstwami II i III. Ścianę 05 przewietrzano systemem na „U” prądem powietrza doprowadzanym dowierzchnią 7 i odprowadzanym dowierzchnią 6’ (wentylacyjną).

W dniu 28.07.2017 r. rozpoczęto prace związane z przygotowaniem ściany do likwidacji. Równolegle prowadzono prace profilaktyki pożarowej, w ramach której między innymi ograniczono ilość powietrza przewietrzającego ścianę do 400 m3/min oraz doszczelniano tzw. „zero podsadzkowe”. Do dnia 3.11.2017 r. ze ściany wydano kombajn oraz napęd i 37 rynien przenośnika ścianowego. W dniu 4.11.2017 r., na zmianie popołudniowej, podczas wykonywania prac profilaktycznych, na analizatorze tlenku węgla zabudowanym w dowierzchni 6’ zarejestrowano wzrost zawartości tego gazu do 200ppm, tj. około 80 dm3/min. O godzinie 1605, w związku z utrzymywaniem się w rejonowym prądzie powietrza odprowadzanym ze ściany ilości tlenku węgla powyżej 25 dm3/min, kierownik ruchu zakładu górniczego podjął decyzję o rozpoczęciu akcji przeciwpożarowej. W ramach akcji zabudowano dwie linie chromatograficzne dla zdalnych pomiarów składu powietrza, z końcami w wyrobiskach przyścianowych oraz rozpoczęto podawanie podsadzki hydraulicznej do dowierzchni 7 i wody do dowierzchni 6’.

Do dnia 7.11.2017 r. do wyrobisk przyścianowych podano łącznie ok. 11200 m3 mieszaniny podsadzkowej i ok. 7500 m3 wody, co spowodowało całkowity zanik przepływu powietrza i ugaszenie pożaru. W dostępnych odcinkach dowierzchni przyścianowych zabudowano wentylację odrębną lutniową oraz przeprowadzono penetrację. Po ustabilizowaniu się składu powietrza w wyrobiskach objętych strefą zagrożenia, na poziomie zgodnym z przepisami i po analizie stanu zagrożenia przez zespół doradczy kierownika akcji, w składzie poszerzonym o specjalistów ds. zagrożeń aerologicznych, w dniu 7.11.2017 r. o godzinie 1259 kierownik akcji podjął decyzję o jej zakończeniu.

Akcję prowadzoną z udziałem zastępów ratowniczych własnych kopalni, kopalń sąsiednich oraz zastępów CSRG S.A. i OSRG w Bytomiu, nadzorował Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach.

Przyczyną pożaru endogenicznego w zrobach podsadzkowych ściany 05, wg wstępnych ustaleń, było samozapalenie spękanego węgla, pozostawionego w warstwach II i III pokładu 510, tj. w stropie ściany 05, w sąsiedztwie dowierzchni 6’ – wentylacyjnej.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry