5 03 2018

Wyższy Urząd Górniczy

          Departament

Warunków Pracy i Szkolenia                                                 

 Katowice, dnia 9 kwietnia 2018 r.

INFORMACJA Nr 21/2018/EW

o awarii zaistniałej w dn. 5.03.2018 r., ok. godz. 1:30, w Uzdrowiskowym Zakładzie Górniczym, należącym do Uzdrowiska „Szczawno – Jedlina” S.A., ul. Sienkiewicza 1, 58-310 Szczawno-Zdrój, polegającej na zalaniu wodą gaśniczą ujęcia wody leczniczej „Młynarz”, znajdującego się w piwnicach Zakładu Przyrodoleczniczego.

Informacja o awarii została przekazana Dyrektorowi OUG we Wrocławiu pocztą elektroniczną w dn. 5.03.2018 r. o godz. 20:53. Wg opisu zagrożenia dla zakładu górniczego bezpośrednio po akcji gaśniczej nie było możliwości bezpiecznego dotarcia do źródła „Młynarz”.

W zakładzie górniczym prowadzona jest eksploatacja wód leczniczych z utworów dolnego karbonu, szczaw o charakterystyce wodorowęglanowo-sodowej i wód kwasowęglowych. Wody te charakteryzują się m.in. niskimi wydajnościami (0,3 do 5 dm3/min), mineralizacją do ok. 3500 mg/dm3 oraz szybkim (kilkunastogodzinnym) wpływem opadów na wydatek i mineralizację. Wody lecznicze eksploatowane są w płytkich ujęciach samoczynnych zlokalizowanych w piwnicach obiektów uzdrowiskowych położonych przy ul. Kościuszki, Placu Hauptmanna, ul. Wojska Polskiego i ul. Sienkiewicza. Nie ma wydzielonych budynków ujęć, ani urządzeń technicznych do wydobycia kopaliny. Wody z poszczególnych ujęć odpływają poprzez przelewy w rurze wzniosowej do punktów magazynowania, skąd pompami są przekazywane do punktów odbioru w pijalni wód leczniczych i zakładzie przyrodoleczniczym. Nie wykorzystana część wód grawitacyjnie spływa do zbiornika o poj. 20 m3 na mieszankę wód stanowiącą surowiec do produkcji wody butelkowanej.

Na skutek pożaru Zakładu Przyrodoleczniczego przy ul. Sienkiewicza 1 w dn. 5.03.2018 r. i prowadzonej akcji gaśniczej zalaniu uległy piwnice tego budynku, w tym pomieszczenia źródła „Młynarz”, położone ok. 5 m poniżej piwnic zakładu przyrodoleczniczego. Inne obiekty zakładu górniczego nie zostały zalane. Jeden wypływ („Młynarz 1”) zaopatrzony jest w wazę obserwacyjną; woda z niego samoczynnie spływa do zasobników miedzianych, skąd przy pomocy pompy zaopatrzonej w hydrofor doprowadzona jest do podgrzewacza i dalej podawana jest do pijalni. Z pozostałych czterech ujęć woda odprowadzana jest zbiornika zbiorczego betonowego o poj. 20 m3 dla wszystkich wód. Przesączające się do pomieszczenia źródła „Młynarz” płytkie wody podskórne gromadzone są w zbiorniku betonowym, skąd przy pomocy pompy samozasysającej odprowadzane są do sieci kanalizacyjnej. Zasilanie w energię elektryczną odbywało się z rozdzielni w zakładzie przyrodoleczniczym.

W dniu oględzin, tj. 30.03.2018 r., pomieszczenie ujęcia „Młynarz” nie było zalane, posadzka była sucha, sufit był zawilgocony. W pomieszczeniu ujęcia działało zasilanie w energię elektryczną – zostało doprowadzone z rozlewni wód . Wypływ wody w ujęciu „Młynarz – 1” odbywał się normalnie i nie był w żaden sposób tłumiony. Hydrofor podający wodę do punktów odbioru był wyłączony ze względu na prawdopodobne złe wyniki bakteriologiczne - woda nie była wydawana w pijalni wód - stan ten zostanie utrzymany do czasu bezspornego potwierdzenia dobrej jakości wody. Dopływy wody do zbiornika na mieszankę wód mineralnych były odłączone. Wody podskórne były odprowadzane na bieżąco. Dostęp do pomieszczenia był zamknięty na dotychczas obowiązujących zasadach. Nie stwierdzono zagrożenia dla pracowników lub ruchu zakładu górniczego.

W pomieszczeniach pozostałych ujęć tj. „Marta”, „Mieszko” i „Dąbrówka” nie stwierdzono śladów zalania. Ujęcia pracowały normalnie. Wody były wydawane w pijalni, a nadwyżka była kierowana do produkcji wody butelkowanej. Tunel przebiegający częściowo pod budynkiem Zakładu Przyrodoleczniczego jest zawilgocony, ale w sposób typowy dla tego obiektu. Śladów zalania w wyniku prowadzonej akcji gaśniczej nie stwierdzono.

Przyczyną awarii było zalanie pomieszczenia ujęcia „Młynarz” i skażenie wody leczniczej wodą używaną podczas gaszenia pożaru Zakładu Przyrodoleczniczego.

Nie zachodziła potrzeba wydania decyzji Dyrektora OUG we Wrocławiu.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry