5 03 2018-1

Wyższy Urząd Górniczy

         Departament

Warunków Pracy i Szkolenia                                                     

 Katowice, dnia 16 marca 2018 r.

INFORMACJA Nr 15/2018/EW

o pożarze endogenicznym, zaistniałym w dniu 5.03.2018r. o godzinie 845 w PGG S.A.Oddział KWK Piast – Ziemowit ruch Piast w Bieruniu.

Pożar endogeniczny zaistniał w likwidowanej ścianie 384a, w pokładzie 209, na poziomie 650m. Niemetanowy  pokład 209 o miąższości od 3,7m, do 4,95m i średnim upadzie do 8o, w rejonie ściany 384a, zaliczony został do: I stopnia zagrożenia tąpaniami, klasy „A” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego oraz piątej grupy skłonności węgla do samozapalenia. Eksploatację pokładu 209 ścianą 384a, o długości około 100m, rozpoczęto w lipcu 2017r. i prowadzono na wysokość do 3,6m, systemem poprzecznym na zawał, z pozostawieniem w stropie półki węgla o miąższości do 0,3m. Ścianę 384a przewietrzano systemem na „U” prądem powietrza doprowadzanym dowierzchnią V-1634 i odprowadzanym dowierzchnią IV-1582 (wentylacyjną). Od dnia 7.12.2017r. rozpoczęto prace związane z przygotowaniem ściany do likwidacji. W dniu 12.02.2018r. wykonano tamę izolacyjną murową na wlocie do dowierzchni IV, prowadząc dalsze prace w likwidowanej ścianie 384a z zastosowaniem wentylacji odrębnej. Od dnia 18.02.2018r. rozpoczęto prowadzenie prac profilaktyki pożarowej, w ramach których między innymi: ograniczono ilość powietrza doprowadzanego do likwidowanej ściany, do 250 m3/min, doszczelniano sekcje i zroby z wykorzystaniem środków chemicznych, podawano środki antypirogenne oraz rozpoczęto podawanie azotu w zroby zawałowe. Do dnia 2.03.2018r. ze ściany wydano kombajn, przenośnik ścianowy oraz 27 sekcji obudowy zmechanizowanej, a do wytransportowania z rejonu pozostało 38 sekcji. W dniu 2.03.2018r., około godziny 2200, w związku ze wzrostem stężeń tlenku węgla do około 40ppm w prądzie powietrza wypływającym z likwidowanej ściany, podjęto decyzję o czasowym wyłączeniu z sieci wentylacyjnej rejonu ściany 384a. Wykonano tamę izolacyjną ze środków chemicznych na wlocie do likwidowanej ściany, a następnie tamę murową izolacyjną na wlocie dowierzchni V-1634, rozpoczęto podawanie wody oraz kontynuowano podawanie azotu do zrobów ściany. W dniu 5.03.2018r. o godzinie 845, w związku ze wzrostem ilości tlenku węgla powyżej 25 dm3/min w upadowej odstawczej II, tj. w rejonowym prądzie powietrza odprowadzanym z rejonu otamowanej ściany, kierownik ruchu zakładu górniczego podjął decyzję o rozpoczęciu akcji przeciwpożarowej. W ramach akcji wyznaczono strefę zagrożenia i zabezpieczono do niej dostęp posterunkami obstawy, zabudowano trzy linie chromatograficzne dla zdalnych pomiarów składu powietrza. Zgodnie z planem akcji przystąpiono do aktywnego gaszenia pożaru poprzez zintensyfikowanie podawania wody i zatłaczania azotu  w przestrzeń za tamy izolacyjne oraz doszczelnianie stropu i ociosów upadowej odstawczej II. Do dnia 9.03.2018r. do wyrobisk przyścianowych podano łącznie około 92 500m3 azotu i około 14 600m3 wody, co spowodowało zanik migracji gazów pożarowych w otamowanej przestrzeni, zalanie wodą likwidowanej ściany i ugaszenie pożaru. Po ustabilizowaniu się składu powietrza w wyrobiskach objętych strefą zagrożenia, na poziomie zgodnym z przepisami i braku oznak pożaru w przestrzeni otamowanej w dniu 9.03.2018r. o godzinie 705 kierownik akcji podjął decyzję o jej zakończeniu.

Akcję prowadzoną z udziałem zastępów ratowniczych własnych kopalni oraz zastępów CSRG S.A., nadzorował Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach.

Przyczyną pożaru endogenicznego w likwidowanej ścianie 384a, wg wstępnych ustaleń, było samozapalenie spękanego węgla pokładu 209, pozostawionego w zrobach ściany 384a.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry