5 03 2020

Wyższy Urząd Górniczy
Departament
Warunków Pracy i Szkolenia
Katowice, dnia 4 września 2020 r.

INFORMACJA Nr 6/2020/EW

o wypadku ciężkim, zaistniałym w dniu 05.03.2020 r., ok. godz. 1458, w KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Polkowice-Sieroszowice” w Kaźmierzowie, w przecince P-1 z chodnika H-43W, któremu uległ górnik-operator samojezdnych maszyn górniczych pod ziemią.

W dniu 05.03.2020 r. na zmianie II Wielozmianowego Systemu Pracy, trwającej od godz. 1200 do godz. 1800 w oddziale górniczym G-33 zaplanowano do wykonania m. in. zabudowę obudowy kotwowej - rozprężnej w stropie przecinki P-1 z chodnika H-43W. Do powyższych robót został skierowany górnik-operator z oddziału eksploatacji maszyn dołowych C-30B, obsługujący samojezdny wóz wiercąco-kotwiący typu SWK Roof Master 1.7, pobrany z kanałów remontowych oddziału C-30B. Po dojechaniu na miejsce pracy w przecince P-1 z chodnika H-43W górnik-operator, według polecenia osoby dozoru ruchu z oddziału G-33, miał zabudować około 21 kotew rozprężnych w stropie wydrążonego wyrobiska, w schemacie kotwienia 1,5 m x 1,5 m. Pracownik przystąpił do odwiercenia pierwszego otworu o długości docelowej ok. 1,9 metra pod zabudowę pierwszej kotwy rozprężnej obudowy o długości pręta ok. 1,8 metra. Prace zabudowy obudowy kotwowej wozem typu SWK Roof Master 1.7 wykonywane były z platformy roboczej z daszkiem i osłoną odociosową, zlokalizowanej na wysięgniku maszyny. Podczas odwiercania pierwszego otworu znajdujący się na pomoście roboczym górnik-operator został uderzony w głowę wygiętą w dwóch miejscach żerdzią. Górnik-operator w wyniku uderzenia wypadł z pomostu roboczego w kierunku organu roboczego i czoła przodka na spąg przecinki P‑1. Pomocy przedmedycznej górnikowi-operatorowi, udzielił górnik z oddziału G-33. O zaistniałym wypadku został poinformowany dyspozytor i osoba dozoru ruchu prowadząca zmianę. Poszkodowany został ułożony na noszach i transportowany. W czasie dojazdu do szybu P-V poszkodowanego przejął lekarz z ratownikami z pogotowia JRGH w Sobinie. Po zaopatrzeniu medycznym i wydaniu poszkodowanego na powierzchnię, został on przetransportowany Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Według wstępnej opinii lekarza z Jednostki Ratownictwa Górniczo-Hutniczego poszkodowany doznał urazu wielonarządowego. Dla wykonywanych prac opracowany był projekt techniczny zatwierdzony przez kierownika ruchu zakładu górniczego. W miejscu wypadku wyrobisko miało wysokość około 3,1 m i szerokość około 6,2 m. Strop wyrobisk, stanowiących dojście do miejsca wypadku, był zabezpieczony obudową kotwową w siatce kotwienia 1,5 m x 1,5 m. Wykonane w miejscu zdarzenia pomiary parametrów przewietrzania nie wykazały nieprawidłowości.

Przyczyna wypadku: Przyczyną wypadku było uderzenie, znajdującego się na platformie roboczej samojezdnego wozu kotwiącego, operatora wygiętą żerdzią zamontowaną w wiertarce organu roboczego kotwiarki i wyrzucenie go ze stanowiska pracy w kierunku organu roboczego na spąg wyrobiska. 

Do wypadku przyczyniły się:

  • niesprawność zespołu chwytaka żerdzi,
  • żerdź niespełniająca wymogów w zakresie właściwości materiału i gatunku stali,
  • próba samodzielnego uwolnienia zakleszczonej żerdzi przez poszkodowanego.

W związku z zaistniałym wypadkiem, Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu wstrzymał ruch zakładu górniczego KGHM Polska Miedź S.A. „Polkowice-Sieroszowice” w Kaźmierzowie, w części dotyczącej eksploatacji samojezdnego wozu kotwiącego typu SWK Roof Master 1.7, do czasu przeprowadzenia przez właściwą jednostkę badań w zakresie oceny stanu technicznego powyższego wozu kotwiącego oraz jego zgodności wykonania z dokumentacją techniczno-ruchową producenta, celem określenia przyczyny i okoliczności zaistniałego wypadku, ze szczególnym uwzględnieniem organu roboczego maszyny i jego sterowania oraz nakazał:

  • ustalić bezpieczny sposób przetransportowania samojezdnego wozu kotwiącego SWK Roof Master z miejsca zdarzenia do wyznaczonego miejsca umożliwiającego przeprowadzenie oceny stanu technicznego przez właściwą jednostkę oraz skontrolować stan wyrobiska i jego obudowy w miejscu zaistniałego wypadku - wykonać niezbędne prace w celu przywrócenia jego bezpieczeństwa i funkcjonalności;
  • przeprowadzić, przez właściwą jednostkę badania w zakresie oceny stanu technicznego samojezdnego wozu kotwiącego Roof Master 1.7, oraz zgodności jego wykonania z dokumentacją techniczno-ruchową producenta, celem określenia przyczyn i okoliczności zaistniałego wypadku ciężkiego ze szczególnym uwzględnieniem sprawności organu roboczego maszyny i jego sterowania i przedstawić Dyrektorowi Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu sprawozdanie i wyniki z wykonanych czynności w terminie bezzwłocznym.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry