5 04 2019

   Wyższy Urząd Górniczy

          Departament

Warunków Pracy i Szkolenia                                          

Katowice, dnia 11 kwietnia 2019 r.

 

INFORMACJA Nr 19/2019/EW

w sprawie wypadku porażenia prądem elektrycznym oraz poparzenia łukiem elektrycznym, zaistniałego w dniu 5 kwietnia 2019 r. o godzinie 1550 w SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Ruch II Pompownie Stacjonarne, Pompownia Stacjonarna „Jan Kanty” w Jaworznie, któremu uległ elektromonter oddziału elektrycznego MEPS2.

Wypadek zaistniał w polu rozdzielczym Nr 32 rozdzielni głównej 6 kV R-2, zlokalizowanej na powierzchni przy szybie Witold II.

Rozdzielnia główna 6 kV R-2 wykonana została z pól rozdzielczych budowy otwartej, jako dwusystemowa, z dwoma sprzęgłami poprzecznymi - w polach nr 16 i 33. Rozdzielnię zasilono trzema niezależnymi wiązkami kablowymi 6 kV: „B”, „C” i „D” z rozdzielni 6 kV stacji 110/20/6 kV GPZ „Niedzieliska”, należącej do dostawcy energii elektrycznej Tauron Dystrybucja S.A. Pole Nr 32, zasilające transformator Nr 4 6/0,4 kV, 630 kVA, wyposażono w odłączniki systemowe i kablowy typu OW III-10/4, 400 A z napędem ręcznym i wyłącznik mocy typu WMSWP 10/6/3,5, 630 A z napędem pneumatycznym. Sterowanie wyłącznikiem mocy i jego awaryjne wyłączenie zrealizowano przyciskami umieszczonymi na przedniej elewacji pola rozdzielczego. Producent wyłącznika przewidział możliwość jego ręcznego załączenia za pomocą korby wkręcanej z boku obudowy jego napędu, ale jedynie w stanie beznapięciowym, przy czynnościach związanych z próbami i regulacją napędu.

W dniu 5 kwietnia 2019 r. na zmianie „B”, rozpoczynającej się o godzinie 1400, nadzór nad ruchem urządzeń elektrycznych zakładu górniczego pełnił sztygar zmianowy oddziału elektrycznego MEPS2, natomiast do obsługi i bieżących kontroli urządzeń i instalacji elektrycznych zatrudniono dwóch elektromonterów tego oddziału – jednego na powierzchni, a drugiego na poziomie 270 m.

Po godzinie 1500 sztygar zmianowy telefonicznie wydał elektromonterowi zatrudnionemu na powierzchni polecenie przełączenia transformatora, z przerwą w jego zasilaniu. Po wyłączeniu wyłącznika mocy w polu Nr 32 elektromonter przełączył transformator na system II, a następnie w związku z obniżeniem ciśnienia w układzie sprężonego powietrza lub niesprawnością napędu, podjął decyzję o jego ręcznym załączeniu. Nie informując o powyższym sztygara zmianowego, wszedł do pola rozdzielczego znajdującego się pod napięciem 6 kV, zdjął przednią osłonę i załączył ręcznie wyłącznik mocy. W tym czasie sztygar zmianowy zaniepokojony przedłużającym się czasem przewrócenia zasilania w sieci 400/230 V udał się do rozdzielni głównej 6 kV R-2, gdzie zobaczył elektromontera klęczącego w otwartym polu rozdzielczym, który w tym momencie został porażony prądem elektrycznym. Sztygar instynktownie wyciągnął go poza pole rozdzielcze - elektromonter był nieprzytomny, ale oddychał, a następnie o zaistniałym zdarzeniu powiadomił telefonicznie nadsztygara oddziału szybowego, który wezwał na pomoc pogotowie ratunkowe i zawiadomił dyspozytora ruchu zakładu górniczego. W międzyczasie poszkodowany odzyskał przytomność.

Wezwaną na miejsce wypadku karetką pogotowia ratunkowego przewieziono poszkodowanego do SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie, skąd został wypisany w dniu 9 kwietnia 2019 r.

Przyczyną wypadku było porażenie prądem elektrycznym oraz poparzenie łukiem elektrycznym, zaistniałe w wyniku dotknięcia elementów wyłącznika mocy, znajdujących się pod napięciem 6 kV, podczas jego ręcznego załączania przez poszkodowanego.

W związku z zaistniałym zdarzeniem, Dyrektor Specjalistycznego Urzędu Górniczego w dniu 5 kwietnia 2019 r. wydał decyzję wstrzymującą ruch rozdzielni głównej 6 kV R-2 w zakresie pola rozdzielczego Nr 32, eksploatowanej w SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Ruch II Pompownie Stacjonarne, Pompownia Stacjonarna „Jan Kanty” w Jaworznie oraz określił warunki wznowienia ruchu ww. urządzeń.

Informację opracowano na podstawie danych z SUG w Katowicach.

do góry