5.05.2010.1

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 12.05.2010 r.

I N F O R M A C J A Nr 25/2010/EW

w sprawie uszkodzenia estakady kablowej zaistniałego w dniu 5 maja 2010 r. o godzinie 422 w Kompanii Węglowej S. A. - Oddział Kopalnia Węgla Kamiennego „Bielszowice” w Rudzie Śląskiej.

Zasilanie w energię elektryczną zakładu górniczego KW S.A. Oddział KWK „Bielszowice” w Rudzie Śląskiej zrealizowano napięciem 110 kV do dwóch stacji elektroenergetycznych GST 110/6 kV „Zalewisko” i „Bielszowice” będących własnością kopalni. Dalszy rozdział i przesył energii elektrycznej do poszczególnych obiektów i urządzeń zakładu górniczego wykonano głównie na napięciu średnim (6 kV). Linie zasilające poszczególne rozdzielnie 6 kV oraz obiekty i urządzenia zakładu górniczego wykonano głównie jako kablowe, w tym również w miejscach szczególnych (np. nad ulicami) prowadzone na estakadach kablowych. Ze stacji 110/6 kV „Zalewisko” poprzez rozdzielnię 6 kV R „P”, zasilano m.in. rozdzielnie: 6 kV R „A”, 6 kV R „B” i 6 kV R „P1”. Elektroenergetyczne linie kablowe wyprowadzone z rozdzielni 6 kV R „P” prowadzono w kanale kablowym, a następnie na estakadzie kablowej zlokalizowanej nad ulicą Halembską miasta Ruda Śląska. Na tej estakadzie ułożono 31 elektroenergetycznych linii kablowych 6 kV, a ponadto linie kablowe niskiego napięcia, sygnalizacyjne i telekomunikacyjne. Estakadę kablową zlokalizowaną nad ulicą Halembską wzniesiono jako wolno podpartą, przestrzenną, konstrukcji stalowej, złożonej z dwóch kratownic spawanych typu „N”, połączonych pomostem dolnym i górnym. W płaszczyźnie pomostu dolnego i górnego wykonano stężenia wiatrowe w postaci krzyżulców. Zadaszenie estakady wykonano z blachy trapezowej. Wzdłuż kratownic głównych umieszczono półki do prowadzenia linii kablowych.

W dniu 5 maja 2010 r. o godzinie 422 przemieszczający się ulicą Halembską samochód ciężarowy uderzył podniesioną skrzynią ładunkową w konstrukcję estakady kablowej.

W wyniku uderzenia w konstrukcję estakady kablowej nastąpiło:

  • odkształcenie pasów dolnych kratownic estakady kablowej, zdeformowanie krzyżulców stężających pasy dolne kratownic, zdeformowanie podłużnicy środkowej pomostu dolnego estakady oraz półek kablowych,
  • odkształcenie estakady w kierunku poziomym i pionowym osi głównej estakady,
  • uszkodzenie oparcia belki podpierającej linie kablowe, osadzonej w narożniku południowo - wschodnim budynku rozdzielni 6 kV R „A”,
  • uszkodzenie linii kablowej typu AKFGY 3x240 mm2 wiązki 3 kablowej relacji: pole nr 6B rozdzielni 6 kV R „P” – pole nr 4 rozdzielni 6 kV R „P1”,
  • zagięcie dwóch innych linii kablowych wiązki 3 kablowej w części środkowej estakady,
  • spadnięcie z półek kablowych na pomost dolny estakady linii kablowych ułożonych po stronie południowej.

Uszkodzenie linii kablowej 6 kV spowodowało przez okres około 50 minut zakłócenia w zasilaniu maszyn wyciągowych górniczych wyciągów szybowych szybu VI i szybu „Pawłów Górny II”, pompowni głównego odwadniania na poz. 160 m oraz maszyn, urządzeń i instalacji zlokalizowanych w wyrobiskach na poz. 1000 m. W tym czasie nie prowadzono jazdy ludzi górniczymi wyciągami szybowymi.

Zakłócenia w zasilaniu w energię elektryczna urządzeń i instalacji zlokalizowanych w wyrobiskach na poz. 1000 m, w szczególności wentylatorów wentylacji odrębnej, spowodowało przekroczenie dopuszczalnego stężenia metanu maksymalnie do 3,4 % w dwóch wyrobiskach.
Uszkodzenie estakady kablowej nie spowodowało konieczności wyprowadzenia załogi w kierunku szybów wdechowych lub na powierzchnię. W związku z tym zdarzeniem nie zgłoszono zaistnienia wypadku i nie zanotowano przekroczenia maksymalnych poziomów wody w pompowniach głównego odwadniania.
Przyczyną uszkodzenia estakady kablowej było uderzenie podniesioną skrzynią ładunkową samochodu ciężarowego, przemieszczającego się pod estakadą.
Przeprowadzona przez UGBKUE kontrola doraźna nie wykazała naruszenia przepisów o ruchu zakładu górniczego.

W związku z zaistniałym zdarzeniem Dyrektor Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych w Katowicach wydał decyzje, w których nakazał:

  • niezwłocznie przeprowadzić kontrolę stanu technicznego estakady kablowej zlokalizowanej nad ulicą Halembską w związku z jej uszkodzeniem powstałym na skutek uderzenia podniesioną skrzynią ładunkową samochodu ciężarowego oraz przedstawić ekspertyzę stanu technicznego uszkodzonej estakady, w aspekcie możliwości bezpiecznego prowadzenia robót zabezpieczających i naprawczych,
  • niezwłocznie przeprowadzić kontrolę stanu technicznego budynku rozdzielni 6 kV R „A” w zakresie uszkodzeń narożnika południowo - wschodniego powstałych przy uszkodzeniu estakady kablowej,
  • naprawić uszkodzoną linię kablową typu AKFGY 3x240 mm2 wiązki 3 kablowej relacji: pole nr 6B rozdzielni kV R”P” – pole nr 4 rozdzielni 6 kV R”P1”,
  • podjąć niezbędne środki organizacyjno-techniczne zapewniające bezpieczeństwo prowadzenia ruchu zakładu górniczego w czasie wykonywania robót zabezpieczających i naprawczych estakady kablowej zlokalizowanej nad ulicą Halembską.

Informację opracowano na podstawie danych z UGBKUE w Katowicach.

do góry