5 06 2019

Wyższy Urząd Górniczy

          Departament

Warunków Pracy i Szkolenia                                                 

 Katowice, dnia 18 czerwca 2019 r.

 

INFORMACJA Nr 29/2019/EW

o pożarze endogenicznym, zaistniałym w dniu 5 czerwca 2019 r. o godzinie 2251 w zakładzie górniczym Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. w Bogdance, w likwidowanej ścianie 3/II/385 w polu Bogdanka.

Pożar endogeniczny zaistniał w likwidowanej ścianie 3/II/385, w pokładzie 385, na poziomie 960 m w polu Bogdanka. Pokład 385 o miąższości od 1,2 do 1,7 m i nachyleniu do 4°, w rejonie ściany 3/II/385 zaliczony został do I kategorii zagrożenia metanowego, klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego oraz IV grupy skłonności węgla do samozapalenia. Eksploatację pokładu 385 ścianą 3/II/385, o długości około 313,5 m i planowanym wybiegu 1640 m rozpoczęto w lipcu 2018 r. systemem poprzecznym z zawałem stropu. Ścianę przewietrzano systemem na „U” prądem powietrza doprowadzanym chodnikiem nadścianowym 3/II/385 i odprowadzanym chodnikiem podścianowym 3/II/385, chodnikiem odstawczym 1/II/385 do szybu S 1.3. Po stronie północnej ściany 3/II/385 bezpośrednio w jej sąsiedztwie, usytuowane były zroby ściany 2/II/385.

Po uzyskaniu około 1637 m wybiegu ściany 3/II/385 w dniu 13.03.2019 r. przystąpiono do czynności przygotowawczych do jej likwidacji tj. wykonania przedziału transportowego do wytransportowania sekcji obudowy zmechanizowanej i przenośnika ścianowego oraz demontażu struga. Prace przygotowawcze zakończono w dniu 11.05.2019 r., a od dnia 29.05.2019 r. rozpoczęto rabunek sekcji obudowy zmechanizowanej. W dniu 31.05.2019 r. zabudowano korek izolacyjny w chodniku nadścianowym ściany 3/II/385 od strony dopływu powietrza do likwidowanej ściany 3/II/385, prowadząc dalsze prace z zastosowaniem wentylacji odrębnej. Do dnia 5.06.2019 r. wyrabowano 62 sekcje obudowy zmechanizowanej, a do wyrabowania pozostało 117 sekcji.

W dniu 5.06.2019 r. o godzinie 2251 stwierdzono w prądzie powietrza wypływającym z likwidowanej ściany tlenek węgla w ilości przekraczającej 25 dm3/min. W związku z utrzymywaniem się ilości tlenku węgla w rejonowym prądzie powietrza powyżej wartości dopuszczalnych rozpoczęto akcję pożarową. Z zagrożonego rejonu wycofano 186 pracowników, w tym 7 pracowników użyło pochłaniaczy typu POG-8M. W ramach akcji wyznaczono strefę zagrożenia oraz zabezpieczono do niej dostęp posterunkami obstawy. Powołano sztab akcji, ustalono lokalizację bazy ratowniczej, zmobilizowano własne zastępy ratownicze i opracowano plan likwidacji zagrożenia. Zgodnie z planem akcji wykonano szereg pomiarów atmosfery kopalnianej i temperatury powietrza w rejonie likwidowanej ściany 3/II/385. Zabudowano linię chromatograficzną dla zdalnego pomiaru składu powietrza i przystąpiono do próby aktywnego zwalczania przypuszczalnego ogniska pożaru endogenicznego wtłaczając wodę za ostatnie sekcje. W wyniku braku efektu podjętych działań przystąpiono do ograniczenia dopływu powietrza do zrobów ściany poprzez zabudowę tamy murowej wraz z 3 metrowym korkiem ze spoiwa TSM-A30 w przecince N2 (od strony dopływu rejonowego prądu powietrza) oraz wykonania korka izolacyjnego z piany Super Ecoflex na wysokości sekcji nr 110 w likwidowanej ścianie 3/II/385. Równocześnie  rozpoczęto zatłaczanie azotu do zrobów ściany najpierw od strony chodnika nadścianowego ściany 3/II/385, a następnie od strony sekcji nr 110 w likwidowanej ścianie, a także przystąpiono do doszczelniania. Do dnia 11 czerwca do godz. 2040 do zrobów ściany 3/II/385 podano łącznie około 83 890 kg azotu. Po ustabilizowaniu się składu powietrza w wyrobiskach objętych strefą zagrożenia na poziomie nieprzekraczającym wartości dopuszczalnych oraz na podstawie opinii zespołu powołanego w sprawie analizy działań dotyczących zwalczania zagrożenia pożarowego w rejonie likwidowanej ściany 3/II/385, w dniu 11.06.2019 r. o godz. 2035 kierownik akcji podjął decyzję o jej zakończeniu.

Akcję prowadzoną z udziałem zastępów ratowniczych własnych kopalni nadzorował Okręgowy Urząd Górniczy w Lublinie.

Prawdopodobną przyczyną pożaru endogenicznego w likwidowanej ścianie 3/II/385, wg wstępnych ustaleń, było samozapalenie się spękanego węgla pokładu 385 w otoczeniu przecinki likwidowanej ściany 3/II/385.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Lublinie.

do góry