5 07 2019 1

Wyższy Urząd Górniczy

          Departament

Warunków Pracy i Szkolenia                                                       

 Katowice, dnia 12 grudnia 2019 r.

INFORMACJA Nr 15/2019śm./EW

o wypadku zbiorowym (jeden wypadek śmiertelny i jeden wypadek powodujący czasową niezdolność do pracy), spowodowanym opadem brył skalnych ze stropu, który miał miejsce w dniu 5 lipca 2019 r., w polu eksploatacyjnym SI-XII/4 oddziału G-51 w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” w Kaźmierzowie.

W dniu 05.07.2019 r. ok. godz. 2150, w O/ZG „Polkowice-Sieroszowice”, w rejonie GG-5, w komorze K-18 pola eksploatacyjnego SI-XII/4, oddziału górniczego G-51, na głębokości 1100 m, w odległości ok. 4 325 m na północ od szybu SW-1 doszło do opadu brył skalnych ze stropu.

Pole SI-XII/4 zlokalizowane jest w południowo-wschodniej części OG „Sieroszowice”.Złoże rud miedzi w tym rejonie, o sumarycznej miąższość od 0,35 m do 3,30 m, rozciągłość NNW-SSE i upadzie 2-4⁰ na NE, występujące w spągu skał węglanowych cechsztynu i w stropie piaskowców szarych czerwonego spągowca i zaliczone jest do I stopnia zagrożenia tąpaniami i do pierwszego stopnia zagrożenia wodnego. Roboty eksploatacyjne w polu SI-XII/4 prowadzone były systemem komorowo-filarowym z ugięciem stropu (J-UG-PS). Calizna rozcinana była na filary o podstawowych wymiarach 7 m x 9 m, przy otwarciu przestrzeni roboczej od 4 do 7 pasów. Średnia wytrzymałość na ściskanie wynosi dla skał stropowych 139,6 MPa, dla furty złożowej 97,5 MPa i dla skał spągowych 33,3 MPa. Dla robót eksploatacyjnych zostały opracowane: projekt techniczny eksploatacji oraz szczegółowy projekt eksploatacji, które zostały zatwierdzone przez kierownika ruchu zakładu górniczego. Stropy wyrobisk eksploatacyjnych były zabezpieczane obudową kotwową rozprężną i wklejaną o długości żerdzi 1,6 m, w siatce 1,5 m x 1,5 m. Jako obudowę dodatkową stosowano stosy podporowe oraz stojaki hydrauliczne typu Hydrotech. W polu SI-XII/4 obowiązywał rygor grupowego strzelania na froncie zasadniczym co najmniej 3 przodków. Minimalny czas wyczekiwania po robotach strzałowych w granicach pola SI-XII/4 oraz w promieniu 150 m od miejsc wykonanego strzelania wynosił 1 godzinę.

W dniu 05.07.2019 r. na III zmianie wielozmianowego systemu pracy (WSP), rozpoczynającej się o godzinie 1800, górnik-operator samojezdnego wozu SWOI z oddziału mechanicznego C-50B wraz ze ślusarzem‑mechanikiem z oddziału górniczego G-51, mieli za zadanie m.in. naprawić uszkodzony rurociąg odwadniający w polu SI-XII/4, znajdujący się przy południowo-wschodnim ociosie wyrobiska K-18 pomiędzy pasem P-16 i P-18. Rurociąg ten został uszkodzony w wyniku przegarniania ładowarką łyżkową spągu komory K-18, po wcześniej wykonanej obrywce mechanicznej stropu. Około godz. 2150 w polu SI-XII/4 oddziału G-51, w miejscu wykonywania prac przy uszkodzonym rurociągu odwadniającym, wystąpił opad ok. 0,6 m warstwy dolomitycznej ze stropu komory K-18, na długości ok. 9 m od kabiny samojezdnego wozu SWOI, znajdującej się w wyrobisku pomiędzy pasami P-17 i P-18, w kierunku pasa P-18. Bryły skalne opadły od osi wyrobiska do północnego ociosu przy pasie P-17 (ok. 3,5 m) do całej szerokości wyrobiska przy pasie P-18. W miejscu opadu skał stropowych, stwierdzono zerwane pręty obudowy kotwowej. W wyrobisku K-18 od pasa P-16 w kierunku pasa P-17 widoczne były ślady po prowadzeniu mechanicznej obrywki stropu w wyrobisku oraz braki w obudowie stropu. Uruchomiono akcję ratowniczą i wezwano pogotowie z JRGH w Sobinie. Do czasu przybycia ratowników górniczych współpracownicy bezskutecznie próbowali uwolnić spod gruzowiska skalnego poszkodowanego górnika-operatora SWOI. Akcja ratownicza z udziałem zastępów polegała na uwolnieniu operatora SWOI spod rumoszu skalnego z wykorzystaniem rozpieraków hydraulicznych i wytransportowaniu go z rejonu zagrożenia. O godzinie 2245 lekarz ratownik stwierdził zgon poszkodowanego. Przebywający w chwili zdarzenia w komorze K-18 ślusarz-mechanik z oddziału G-51, po wizycie w punkcie pielęgniarskim udał się do domu. W dniu 08.07.2019 r. pracownik zgłosił wypadek.

W wyniku opadu skał poszkodowani doznali następujących obrażeń:

  • górnik-operator samojezdnych maszyn górniczych przodkowych pod ziemią: uraz wielonarządowy powodujący zgon,
  • ślusarz mechanik maszyn i urządzeń górniczych pod ziemią: naciągnięcie mięśni szyi i pleców, zadrapania lewej ręki i barku, zadrapania lewej i prawej łydki, powodujących czasową niezdolność do pracy.

Przyczyną wypadku zbiorowego było uderzenie i przysypanie pracowników bryłami dolomitu, opadłymi z nieoberwanej, spękanej części ze stropu, osłabionej dodatkowo przeprowadzoną wcześniejszą obrywką mechaniczną.

Po przeprowadzeniu oględzin miejsca wypadku w dniu 06.07.2019 r. na zmianie IV z dnia 05.07.2019 r. Dyrektor OUG we Wrocławiu wstrzymał:

  1. Ruch zakładu górniczego KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” w Kaźmierzowie w części dotyczącej wyrobiska komora K-18 od skrzyżowania z pasem P-16 włącznie do skrzyżowania z pasem P-18 pola SI-XII/4 oddziału G-51, w związku z zaistnieniem bezpośredniego zagrożenia dla tego zakładu do czasu bezpiecznego usunięcia skutków opadu skał stropowych i uwolnienia samojezdnego wozu do stawiania obudowy indywidualnej SWOI-1.7 o nr kopalniany 25 spod rumoszu na zasadach ustalonych przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego, ze szczególnym uwzględnieniem kontroli stanu wyrobiska i jego obudowy, wykonania niezbędnej obrywki skał i uzupełnienia obudowy z  uzyskaniem z opadniętych brył skalnych i zabezpieczeniem do ewentualnych badań zerwanych elementów obudowy kotwowej.
  2. Ruch zakładu górniczego KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” w Kaźmierzowie w części dotyczącej wyrobisk pomiędzy komorą K-18 i upadową D-0d/1 oraz od wysokości pasa P-17 w kierunku calizny pola SI-XII/4 oddziału G-51, do czasu:
  • przeanalizowania stanu zagrożenia zawałowego i opadem skał ze stropu w polu SI-XII/4 oddziału G-51 przez Zespół ZG „Polkowice-Sieroszowice” ds. Rozpoznawania i Zwalczania Tąpań i Zawałów w zaistniałej sytuacji geologiczno-górniczej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu wody na zachowanie obudowy i stateczność wyrobisk,
  • ustalenia dalszego sposobu prowadzenia robót i zabezpieczenia wyrobisk, w polu z uwzględnieniem wyników dokonanych analiz.
  1. Eksploatację samojezdnego wozu do stawiania obudowy indywidualnej SWOI-1.7 o nr kopalniany 25 i nr fabrycznym 611/MM do czasu ustalenia przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego bezpiecznego sposobu przetransportowania go do komory maszyn ciężkich, usunięcia jego uszkodzeń zaistniałych w związku z opadem skał i doprowadzeniem go do stanu zgodnego z dokumentacją techniczno-ruchową.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry