5.08.2010

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy
OWP-12/gem-26/2010

Katowice, dnia 10.08.2010 r.

I N F O R M A C J A Nr 12/2010 śm./EW

o wypadku śmiertelnym, zaistniałym w dniu 5.08.2010 r. o godzinie 830 w KW S.A. Oddział KWK „Rydułtowy-Anna” RI w Rydułtowach, w chodniku łączącym W1-E2 w rejonie skrzyżowania z pochylnią I-1200-E2 w pokładzie 713/1-2, poziom 1000 m, któremu uległ górnik oddziału GTT I, lat 42, pracujący w górnictwie 25 lat.

Wypadek zaistniał w chodniku łączącym W1-E2, w rejonie skrzyżowania z pochylnią I-1200-E2 w pokł. 713/1-2, poziom 1000 m. Pokład 713/1-2 w tym rejonie został zaliczony do IV kategorii zagrożenia metanowego, klasy „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego, III stopnia zagrożenia tąpaniami i I stopnia zagrożenia wodnego. Obudowę wyrobiska stanowiły odrzwia obudowy typu ŁP10/V29/A, o rozstawie co 0,8 m, z opinką z siatki zgrzewanej typu zaczepowego. Wysokość wyrobiska w miejscu zdarzenia wynosiła 2,5 m a nachylenie 30. W chodniku łączącym W1-E2 w rejonie ww. skrzyżowania zabudowana była trasa przenośnika taśmowego typu Gwarek B-1200 o konstrukcji sztywnej (T17 odstawy zbiorczej). Miejsce wypadku było oświetlone lampą typu OMG-200.

Rejon tego skrzyżowania znajdował się na trasie transportu ręcznego materiałów, pomiędzy stacjami nadawczo-odbiorczymi dwóch kolejek typu KSP-16, zlokalizowanymi w chodniku łączącym W1-E2 i w pochylni I-1200-E2 w pokł. 713/1-2. Zasady transportu materiałów na tym odcinku określono w regulaminie, stanowiącym integralną część „Dokumentacji układu transportowego. Transport kolejką KSP-16 w chodniku łączącym W1-E2 w pokładzie 713/1-2”, zatwierdzonej przez KRZG. W regulaminie tym między innymi ustalono, że:

  • „Zespół wykonujący transport składa się z minimum 3 pracowników, z których co najmniej 2 posiada upoważnienia do obsługi kołowrotu, kolejek szynowych KSP-16 i wciągarek PWŁ-3/6 (…)”,
  • „(…) materiały będą transportowane pod kolejkę KSP-16 w chodniku łączącym W1-E2 ręcznie, za pomocą WR lub wciągarek PWŁ-3/6 pod trasą przenośnika taśmowego Gwarek 1200 T17 po uprzednim zdemontowaniu jednego pola trasy w/w przenośnika taśmowego”.

W dniu 5.08.2010 r. na zmianie „A”, rozpoczynającej się o godzinie 430, nadgórnik oddziału GTT I skierował dwóch pracowników, tj. górnika - przodowego zespołu i pomocnika (pomoc dołową) do prac związanych z transportem przekładni walcowej przenośnika Gwarek 1000 z pochylni I-1200-E2 w pokł. 713/1-2 do stacji nadawczo-odbiorczej kolejki w chodniku łączącym W1-E2. Po zdemontowaniu przejścia nad trasą przenośnika, pracownicy wbrew ustaleniom regulaminu, przystąpili do transportu przekładni nad trasą przenośnika taśmowego przy pomocy pneumatycznego wciągnika łańcuchowego typu PWŁ-3/6, zamiast pod jego trasą. Po wciągnięciu i ułożeniu przekładni na górnej taśmie przenośnika, prostopadle do trasy, około godziny 830, gdy przodowy znajdował się obok trasy przenośnika, nastąpiło niekontrolowane zsunięcie przekładni, w wyniku czego przodowy został przygnieciony do spągu i metalowej konstrukcji zdemontowanego wcześniej przejścia. Po uwolnieniu poszkodowanego, przy użyciu wciągarki PWŁ-3/6, udzielono mu pierwszej pomocy, a następnie przetransportowano kolejką spągową do stacji osobowej na poziomie 800m, gdzie lekarz stwierdził zgon, a w wydanej opinii zapisał: „zgon, uraz wielonarządowy, uraz klatki piersiowej i głowy”.

Przyczyną wypadku śmiertelnego było przygniecenie górnika przodowego przekładnią walcową Gwarek 1000 do spągu i metalowej konstrukcji zdemontowanego przejścia nad trasą przenośnika, w wyniku niespodziewanego zsunięcia się przekładni z górnej taśmy przenośnika.

Przyczyna ta była następstwem niewłaściwej organizacji i prowadzenia prac.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor OUG w Rybniku decyzją z dnia 5.08.2010 r. nakazał wstrzymać ruch zakładu górniczego, w części dotyczącej przenośnika taśmowego typu Gwarek B-1200 (T 17) w chodniku łączącym W1–E2 i w chodniku 9-C w pokładzie 713/1-2, do czasu:

  • zabudowy przejścia nad jego trasą w rejonie skrzyżowania chodnika łączącego W1-E2 w pokładzie 713/1-2 z pochylnią I-1200-E2 w pokładzie 713/1-2,
  • uzupełnienia wspornika z krążnikami podtrzymującymi taśmę górną,
  •  rozwieszenia linki wyłącznika awaryjnego wyłączania tego przenośnika od strony pochylni I-1200-E2 oraz od strony tamy izolacyjnej TI nr 1775.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Rybniku.

do góry