5 09 2017

Wyższy Urząd Górniczy                                                         

      Departament

Warunków Pracy i Szkolenia

Katowice, dnia 12 września 2017 r.                                      

INFORMACJA Nr 47/2017/EW 

w sprawie wypadku zbiorowego (7 wypadków lekkich), zaistniałego w dniu 5.09.2017 r. o godzinie 445, w wyniku odprężenia na skutek wstrząsu o energii 3x108J, w PGG sp. z o.o. Oddział KWK Murcki – Staszic w Katowicach, w rejonie ściany 3b–S w pokładzie 510 na poziomie 900 m.

 

Wypadek zbiorowy zaistniał w ścianie 3b–S i w jej rejonie, w pokładzie 510 na poziomie 900 m. Ściana prowadzona była systemem poprzecznym z zawałem stropu w przystropowej warstwie tego pokładu, zaliczonego do drugiego stopnia zagrożenia tąpaniami, czwartej kategorii zagrożenia metanowego i klasy B zagrożenia wybuchu pyłu węglowego. Ściana usytuowana była pomiędzy upadową IV’b–S, stanowiącą wyrobisko odstawczo-transportowe – doprowadzające powietrze do ściany, a upadową Vb–S, odprowadzającą powietrze ze ściany do chodnika odstawczo badawczego.

Do dnia 5.09.2017 r. ściana 3b–S uzyskała średni postęp około 495 m, a jej front znajdował się w odległości około 982 m od planowanej linii zatrzymania oraz w odległości około 1092 m od chodnika odstawczo badawczego. W dniu 5.09.2017 r. na zmianie nocnej, rozpoczynającej się o godzinie 2400 w dniu 4.09.2017 r., w rejon ściany 3b–S skierowanych zostało 21 pracowników, w tym 14 z oddziału górniczego KG-3. Około godziny 435 ukończono urabianie ociosu węglowego kombajnem i przystąpiono do wykonywania prac konserwacyjnych oraz związanych z profilaktyką w rejonie ściany. O godzinie 445, podczas prowadzenia tych prac, nastąpił wstrząs górotworu o energii 3x108J, którego epicentrum zostało zlokalizowane w odległości około 165 m przed frontem ściany 3b–S i około 75 m na północ od upadowej IV’b–S. W wyniku wstrząsu siedmiu pracowników zatrudnionych w ścianie i w jej rejonie doznało obrażeń. Po zaistnieniu zdarzenia osoba dozoru ruchu górniczego oddziału KG-3 wycofała pracowników z zagrożonego rejonu. Wszyscy pracownicy (w tym siedmiu poszkodowanych) opuścili rejon o własnych siłach. Rejon ściany 3b–S został zabezpieczony przed wejściem osób postronnych.

W dniu 6.09.2017 r. przeprowadzono oględziny rejonu, w którym zaistniał wstrząs oraz miejsca wypadku zbiorowego i stwierdzono, że wstrząs spowodował odprężenie w upadowej IV’b–S na długości około 65m licząc od skrzyżowania ze ścianą 3b–S, a skutki wstrząsu widoczne były również w ścianie 3b–S i upadowej Vb–S.

 

Według wstępnych ustaleń przyczyną wypadku zbiorowego było oddziaływanie skutków wstrząsu górotworu o energii 3x108J na pracowników zatrudnionych w ścianie 3b–S i jej rejonie, w pokładzie 510.

W związku z zaistniałym zdarzeniem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach nakazał:

I. Wstrzymać ruch zakładu górniczego w części dotyczącej wykonywania prac w rejonie ściany 3b–S w pokładzie 510 na poziomie 900 m, do czasu przeprowadzenia oględzin miejsca wypadku zbiorowego.

II. Przeprowadzić analizę stanu zagrożenia tąpaniami w rejonie ściany 3b–S w pokładzie 510, na poziomie 900 m przez kopalniany zespół ds. tąpań, ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn zaistniałego wstrząsu, w aspekcie określenia niezbędnych warunków bezpieczeństwa umożliwiających dokonanie oględzin w przedmiotowym rejonie.

III. Podjąć działania organizacyjno-techniczne w okresie wstrzymania prac w rejonie ściany 3b–S w pokładzie 510, polegające na:

  1. skutecznym zabezpieczeniu dostępu do rejonu ściany 3b–S w pokładzie 510,
  2. ustaleniu zasad ciągłego monitorowania i analizowania stanu zagrożeń tąpaniami oraz wentylacyjno - metanowo - pożarowego w tym rejonie,

oraz ustalić warunki i zasady wejścia do wyrobisk w rejonie ściany 3b–S w pokładzie 510, na poziomie 900 m w sytuacji szczególnej konieczności wykonania prac zabezpieczających, badawczych lub dodatkowych kontroli, realizując zamierzenia w oparciu o ustalenia Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego, dokonane na podstawie opinii odpowiedniego kopalnianego zespołu ds. zagrożeń.

IV. Wstrzymać ruch zakładu górniczego w części dotyczącej dalszej eksploatacji pokładu 510 ścianą 3b–S na poziomie 900 m, do czasu:

  1. usunięcia skutków zaistniałego wstrząsu, w sposób i na zasadach określonych przez kierownika ruchu zakładu górniczego, na podstawie opinii kopalnianego zespołu tąpań w składzie poszerzonym o specjalistów ds. tego zagrożenia,
  2. sprawdzenia poprawności stosowanych rozwiązań organizacyjno-technicznych, przewidzianych w projekcie technicznym oraz innych możliwych do zastosowania środków profilaktycznych, w celu zapewnienia bezpieczeństwa załogi i ruchu zakładu górniczego w warunkach rzeczywistego stanu zagrożenia tąpaniami, występującego podczas prowadzenia eksploatacji pokładu 510 ścianą 3b–S i na podstawie opinii kopalnianego zespołu do rozpoznawania i zwalczania zagrożeń, poszerzonego o specjalistów ds. zagrożenia tąpaniami określenia warunków dalszej eksploatacji pokładu 510 ścianą 3b-S,
  3. dokonania odbioru technicznego maszyn urządzeń i instalacji zastosowanych w rejonie ściany 3b–S w pokładzie 510, w tym zabezpieczeń przed zagrożeniami naturalnymi, przez komisję w składzie ustalonym przez kierownika ruchu zakładu górniczego.
  4. Zapoznać załogę zakładu górniczego z okolicznościami i przyczynami zaistniałego zdarzenia.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry