godło Polski
PL EN

5.10.2009.1

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy
OWP-18/gem-21/2009

Katowice, dnia 9.10.2009 r.

I N F O R MACJA Nr 18/2009 śm./EW

w sprawie wypadku śmiertelnego, zaistniałego w dniu 5.10.2009 r., około godziny 2150 w KHW S.A. Kopalni Węgla Kamiennego „Mysłowice-Wesoła” ruch „Wesoła” w Mysłowicach, któremu uległ młodszy ślusarz oddziału MDT-1, lat 27, pracujący w górnictwie 11 miesięcy.

Wypadek zaistniał w pochylni III, w pokładzie 501 na poziomie 665 m, w rejonie napędu przenośnika taśmowego typu B1200S. Wyrobisko o wysokości 3,60m i szerokości 5,20 m, wykonane zostało w obudowie typu ŁP 10/V29, z opinką stropu okładzinami żelbetowymi oraz ciosów siatką MM i okładzinami żelbetowymi. Przenośnik o długości 542 m transportował urobek z drążonych w tym rejonie wyrobisk przygotowawczych.

W dniu 5.10.2009 r. na zmianie popołudniowej, trwającej od godziny 1200, sztygar zmianowy oddziału taśmowej odstawy urobku MDT-1 skierował młodszego ślusarza do obsługi przenośnika taśmowego w pochylni III. Około godziny 2150, przechodzący wyrobiskiem pracownik ze zmiany nocnej, zobaczył młodszego ślusarza leżącego na spągu pod wysięgnikiem napędu przenośnika. Wezwany na miejsce lekarz stwierdził zgon poszkodowanego, w wyniku rozerwania moszny, z raną drążącą do jamy brzusznej i wynicowaniem jelit.

Według wstępnych ustaleń, prawdopodobną przyczyną wypadku było uderzenie pracownika trzonkiem łopaty, pochwyconej przez dolną taśmę będącego w ruchu przenośnika taśmowego, podczas jego czyszczenia.

W związku z zaistniałym wypadkiem dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach:

I. Wstrzymał ruch zakładu górniczego, w części dotyczącej eksploatacji przenośnika taśmowego typu B1200S (nr kopalniany III Gwarek) zabudowanego w pochylni III w pokładzie 501 na poziomie 665 m, do czasu:

  • zabudowy osłon bocznych stacji zwrotnej w sposób zgodny z DTR,
  • zabudowy około 155m linki wyłączników awaryjnych powodujących wyłączenie silników napędowych,
  • wyczyszczenia około 180m trasy z nagromadzonego urobku,
  • wymiany dwóch niesprawnych wyłączników awaryjnych i zabudowy wyłącznika na końcu stacji zwrotnej,
  • uzupełnienia brakujących osłon pod wysięgnikiem i zabudowania ich zgodnie z DTR,
  • uzyskania szerokości min. 0,7m w przejściu dla ludzi w rejonie stacji zwrotnej,
  • zabudowy brakujących skrzynek hydrantowych z wyposażeniem przy zaworach hydrantowych.

oraz
II. W związku z nieprawidłowym stanem wyrobiska, w którym zabudowany był przenośnik, wstrzymał ruch załogi i wykonywanie prac – z wyjątkiem niezbędnych zabezpieczających - w pochylni III w pokładzie 501 na poziomie 665m, do czasu wymiany silnie skorodowanej, sperforowanej, włącznie do pozbawienia ciągłości, obudowy na łącznym odcinku około 180m oraz uzupełnienia brakującej wykładki stropu i ociosów a także zapewnienia stabilności i podporności obudowy wg szczegółowych ustaleń kierownika działu robót górniczych zatwierdzonych przez kierownika ruchu zakładu górniczego oraz przy stałym i bezpośrednim nadzorze osoby wyższego dozoru ruchu górniczego.

III. Zalecił:

  • ponownie przeszkolić zainteresowanych pracowników zatrudnianych do obsługi przenośników w zakresie zagrożeń i obowiązków wynikających z bezpiecznej obsługi ww. urządzeń,
  • z okolicznościami i przyczynami zaistniałego wypadku zapoznać pracowników zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry