5 12 2016

Wyższy Urząd Górniczy

Departament Górnictwa

Otworowego i Wiertnictwa                                                                                                                                                                      Katowice, dnia 14 grudnia 2016 r.

 

INFORMACJA Nr 64/2016/EW

w sprawie awarii jednego z zasilań w energię elektryczną zakładu górniczego, zaistniałej w dniu 5 grudnia 2016 r. o godzinie 1411 w zakładzie górniczym Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział w Brzeszczach, Kopalnia Węgla Kamiennego „Brzeszcze Wschód” z siedzibą w Brzeszczach.

Zasilanie w energię elektryczną zakładu górniczego SRK S.A. w Bytomiu, Oddział w Brzeszczach, Kopalnia Węgla Kamiennego „Brzeszcze Wschód” z  siedzibą w Brzeszczach zrealizowane jest z napowietrznej stacji GST 110/6 kV Jawiszowice. Stacja, zbudowana w układzie H3, zasilana jest dwoma niezależnymi liniami napowietrznymi 110 kV „Poręba” i „Komorowice”. Ze stacji, poprzez dwa transformatory, 110/6 kV, o mocy 10 MVA, zasilana jest do pól nr 9 i 32, dwusystemowa rozdzielnia 6 kV J-0-1. W podstawowym układzie pracy wyłączniki WN w polach liniowych i polu sprzęgłowym (poprzeczki) stacji są załączone, linie 110 kV „Poręba” i „Komorowice” pracują w „pierścieniu”. Z transformatora nr 1 zasilany jest system I natomiast z transformatora nr 2 system II rozdzielni 6 kV J-0-1. Z systemu I rozdzielni 6 kV zasilane są maszyny, urządzenia i instalacje zainstalowane na powierzchni, natomiast z systemu II w wyrobiskach zakładu górniczego.

Bieżąca kontrola ruchu prowadzona jest przez pracowników służby dyspozytorskiej zakładu górniczego Tauron Wydobycie Sp. z o.o. Zakład Górniczy Brzeszcze.

Wyrobiska zakładu górniczego przewietrzane są prądami powietrza wytwarzanymi przez wentylatory zabudowane w stacji wentylatorów głównych Andrzej IV. Wentylatory główne przewietrzają również wyrobiska w pokładzie 510 zakładu górniczego Tauron Wydobycie Sp. z o.o. Zakład Górniczy Brzeszcze.

W dniu 19 stycznia 2016 r., około godzinie 1411 nastąpiło awaryjne wyłączenie spod napięcia linii 110 kV „Poręba” i „Komorowice”. W wyniku wyłączenia, zostały pozbawione zasilania obiekty na powierzchni zakładu górniczego, w tym między innymi:

  • górnicze wyciągi szybowe szybu „Andrzej III”,
  • górniczy wyciąg szybowy szybu „Andrzej IV”,
  • stacja wentylatorów głównych Andrzej IV (pracował wentylator nr 4).

Awaryjne wyłączenie linii 110 kV nastąpiło w wyniku zadziałania zabezpieczeń elektroenergetycznych u dostawcy energii elektrycznej w związku z powstałym zwarciem w stacji GST 110/6 kV Jawiszowice, spowodowanym uszkodzeniem ograniczników przepięć typu GXB-96, zabudowanych w fazach R i S od strony linii 110 kV „Komorowice” i transformatora 110/6 kV nr 2. W wyniku zwarcia uszkodzeniu uległy również liczniki ww. organiczników. Pracownicy obsługujący stację, na polecenie dyspozytora mocy dostawcy energii elektrycznej, wyłączyli wyłączniki mocy 110 kV i odłączniki liniowe w polach liniowych oraz w polu sprzęgłowym (poprzeczki). Następnie, po podaniu napięcia na linię 110 kV „Poręba”, w porozumieniu z dyspozytorem mocy, wykonali niezbędne czynności łączeniowe w stacji i rozdzielni 6 kV J-0-1 przywracając zasilanie zakładu górniczego z transformatora 110/6 kV nr 1. O godzinie 1446 uruchomiono wentylator nr 3 w stacji wentylatorów głównych Andrzej IV a następnie pozostałe wyłączone spod napięcia urządzenia zakładu górniczego. W dniu 6 grudnia 2016 r. dostawca energii elektrycznej Tauron Dystrybucja S.A. załączył pod napięcie linię 110 kV „Komorowice”. W związku z zaistniałą awarią transformator 110/6 kV nr 2,  pole linii 110 kV „Komorowice” i pole sprzęgłowe (poprzeczki) w stacji GST 110/6 kV Jawiszowice pozostają wyłączone. Trwa usuwanie skutków awarii.

W związku z wyłączeniem z ruchu stacji wentylatorów głównych Andrzej IV (od godziny 1411 do godziny 1446 - 35 minut) dyspozytor ruchu zakładu górniczego wycofał z zagrożonych rejonów 81 osób zatrudnionych na zmianie II w zakładzie górniczym TAURON Wydobycie S.A. ZG Brzeszcze bez użycia sprzętu ochronnego dróg oddechowych. Po przywróceniu przewietrzania wyrobisk w ZG Brzeszcze i stwierdzeniu obniżenia koncentracji metanu do wartości bezpiecznych, wycofana załoga wróciła na miejsca pracy.

W związku z postojem stacji wentylatorów głównych Andrzej IV, w wyrobiskach zakładu górniczego TAURON Wydobycie S.A. ZG Brzeszcze, największe (maksymalne) przekroczenia dopuszczalnych stężeń metanu odnotowano w:

  • czole przodka nr 591 – 68 %,
  • przodku 585, we wnęce transformatora, cecha 1185-1195 m – 9,86 %,
  • chodniku wentylacyjnym ściany 193 – 2,6 %.

W czasie trwania awarii zasilania w energię elektryczną nie nastąpiło unieruchomienie naczyń wyciągowych z ludźmi w szybach i nie zgłoszono zdarzeń wypadkowych.

Przyczyną awarii było zwarcie w stacji GST 110/6 kV Jawiszowice spowodowane uszkodzeniem ograniczników przepięć typu GXB-96, zabudowanych w fazach R i S od strony linii 110 kV „Komorowice” i transformatora 110/6 kV nr 2.

W związku z zaistniałym zdarzeniem, Dyrektor Specjalistycznego Urzędu Górniczego wydał decyzję wstrzymującą ruch zakładu górniczego w części dotyczącej stacji GST 110/6 kV Jawiszowice w zakresie toru linii 110 kV „Komorowice”, to jest pola linii 110 kV „Komorowice”, pola sprzęgłowego (poprzeczki) i pola transformatora 110/6 kV nr 2, określając jednocześnie warunki wznowienia ruchu tych urządzeń.

Informację opracowano na podstawie danych z SUG.

do góry