6 02 2021

Wyższy Urząd Górniczy
         Departament
Warunków Pracy i Szkolenia          Katowice, dnia 16 lutego 2021 r.

INFORMACJA Nr 6/2021/EW

w sprawie wypadku zaistniałego w dniu 6 lutego 2021 r. około godziny 2010 w Zakładzie Górniczym EKO-PLUS Sp. z o. o. w Bytomiu, któremu uległ górnik oddziału GG.

Wypadek zaistniał w drążonej pochylni wentylacyjnej 2 w pokładzie 507 na poziomie 650 m. Pokład 507 o grubości od 3,0 m do 3,9 m i nachyleniu od 20o do 33o, w rejonie drążonej pochylni wentylacyjnej 2 zaliczony został do: I kategorii zagrożenia metanowego, II stopnia zagrożenia tąpaniami, klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego, oraz I stopnia zagrożenia wodnego. Węgiel tego pokładu zaklasyfikowano do IV grupy skłonności do samozapalenia.

W stropie pokładu 507 zalega warstwa łupka ilastego o grubości 6,0 m, a w spągu łupka piaszczystego o grubości 7,0 m. 

Wyrobisko o wysokości 3,8 m i szerokości 5,5 m drążone było kombajnem chodnikowym typu AM-50 i przewietrzane wentylacją lutniową ssącą z zastosowaniem instalacji odpylającej. Do dnia 4 lutego 2021 r. pochylnię wentylacyjną 2 wykonano na długości około 235 m, po wzniosie około 7o w odrzwiach obudowy typu V32/11/4A posadawianych co 1,0 m, opinkę stropu i ociosów stanowiła siatka stalowa łańcuchowa.

W dniu 5 lutego 2021 r. na zmianie rozpoczynającej się o godzinie 000 w czasie prac związanych z drążeniem pochylni wentylacyjnej 2 w pokładzie 507 wystąpił opad węgla z czoła przodka wyrobiska co spowodowało, że strop został odsłonięty na głębokość około 2,3 m. Na tej zmianie odsłoniętego stropu nie zabezpieczono. Na zmianie rannej w tym dniu podjęto decyzję o zatrzymaniu dalszego postępu przodka, rozpoczęto budowę kasztu wzmacniającego obudowę w odległości około 6,0 m od czoła przodka oraz przystąpiono do zabezpieczania opadu stropu. W dniu 6 lutego 2021 r. na zmianie rozpoczynającej się o godzinie 600 w pochylni wentylacyjnej 2 nie prowadzono żadnych robót. Na zmianie rozpoczynającej się o godzinie 1400, nadsztygar górniczy skierował 4 pracowników oddziału GG w rejon pochylni wentylacyjnej 2 do prac związanych z kontynuowaniem zabezpieczania odsłoniętego stropu w przodku wyrobiska oraz budowę kasztu. Po zakończeniu budowy kasztu, górnicy z dwóch ostatnich stropnic odrzwi obudowy, podwiesili 3 podciągi stalowe, które wysunęli na odległość około 2,0 m. Na tych podciągach umieścili 9 sztuk drewna okrągłego długości około 3,5 m celem zabezpieczenia stropu. Po godzinie 2000 dwóch górników w tym przodowy, przystąpiło do wkładania kolejnej 10 sztuki drewna na zabudowane podciągi stalowe. O godzinie 2006 stacja geofizyki Zakładu Górniczego Eko-Plus zarejestrowała samoistny wstrząs górotworu o energii 3,6x104 J. Wstrząs zlokalizowano w obszarze górniczym "Bytom VII" poza rejonem eksploatacyjnym w poziomej odległości od przodka pochylni wentylacyjnej 2 w pokładzie 507 wynoszącej około 300 m w kierunku północno-wschodnim. W tym czasie z odsłoniętego stropu odspoiły się bryły kamienia, z których jedna najprawdopodobniej uderzyła w głowę górnika zabezpieczającego strop, w wyniku czego stracił on przytomność.

Pierwszej pomocy poszkodowanemu udzielili pracownicy oddziału GG zatrudnieni w pochylni wentylacyjnej 2, w trakcie udzielania pomocy odzyskał on przytomność. Następnie przetransportowano go na noszach do pochylni południowej w pokładzie 507, a dalej koleją podziemną pod szyb „Kopernik” i na powierzchnię. Z rejonu szybu został odwieziony karetką pogotowia do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Bytomiu. 

Przyczyną wypadku było najprawdopodobniej uderzenie w głowę górnika, przemieszczającą się bryłą kamienia odspojoną od stropu w trakcie zaistniałego wstrząsu górotworu.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor OUG w Gliwicach wstrzymał ruch zakładu górniczego w części dotyczącej dalszego wykonywania obudowy tymczasowej w pochylni wentylacyjnej 2 w pokładzie 507, do czasu opracowania szczegółowej technologii bezpiecznego wykonywania tych prac, ze szczególnym uwzględnieniem warunków geologiczno górniczych występujących w pochylni wentylacyjnej 2 w pokładzie 507.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Gliwicach.

do góry