6 09 2020

Wyższy Urząd Górniczy

Departament

Warunków Pracy i Szkolenia                                                        

Katowice, dnia 21 grudnia 2020 r.

INFORMACJA Nr 41/2020/EW

w sprawie zawału zaistniałego w dniu 6 września 2020 r. około godziny 1130 w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda w Rudzie Śląskiej Ruch Halemba, w przekopie wentylacyjnym do pokładu 402 na poziomie 1030 m.

Zawał wystąpił w przekopie wentylacyjnym do pokładu 402 na odcinku wyrobiska o długości około 6 m.

Przekop wentylacyjny do pokładu 402 o średnim nachyleniu około 20, objęty został granicami pola IV kategorii zagrożenia metanowego i zaliczony do klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego oraz I stopnia zagrożenia wodnego. Wyrobisko wykonane zostało w latach od 1993 do 1997, w obudowie ŁP10/V25/A z rozstawem odrzwi co 0,8 m stabilizowanych rozporami stalowymi dwustronnego działania i opinką z okładzin żelbetowych układanych ażurowo na stropnicach rębem oraz na łukach ociosowych na płask. W stropie przekopu wentylacyjnego do pokładu 402 zalega między innymi łupek piaszczysty. Przekop wentylacyjny do pokładu 402 stanowił drogę doprowadzenia powietrza z szybu „Grunwald” poziom 1030 m do rejonów prowadzonych robót górniczych między innymi  w pokładzie 402.
W dniu 6 września  2020 r. (niedziela) około godziny 1130  podczas  przeprowadzonej na zmianie „A” kontroli wyrobisk sztygar oddziału MEŁM w przekopie wentylacyjnym do pokładu 402 na poziomie 1030 m na odcinku 6 m od 627 mb do 633 mb stwierdził po stronie wschodniej zaniżenie do 1,5 m wysokości wyrobiska. Powiadomił o tym bezzwłocznie dyspozytora ruchu zakładu górniczego. W dniu 7 września 2020 r. na zmianie rannej do przekopu wentylacyjnego do pokładu 402 skierowany został nadsztygar górniczy. Około godziny 640 stwierdził on, że w miejscu, gdzie uprzednio zaniżona była wysokość wyrobiska znajduje się rumowisko skalne i połamana obudowa wypełniając jego przekrój na  szerokości około 2,2 m i wysokość 1,5 m. Zaistniały zawał nie spowodował zmian ilości przepływającego powietrza oraz nie wpłynął na jego skład. Nadsztygar górniczy poinformował o zawale dyspozytora ruchu kopalni i kierownika działu górniczego. W związku z zaistniałym zawałem żaden z pracowników nie zgłosił wypadku.

Przyczyną zawału w przekopie wentylacyjnym do pokładu 402 na poziomie 1030 m była utrata stabilności i podporności skorodowanych odrzwi obudowy wyrobiska.

W związku z zaistniałym zawałem, Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach: wstrzymał ruch zakładu górniczego w części dotyczącej możliwości przechodzenia i przebywania ludzi w przekopie wentylacyjnym do pokładu 402 na poziomie 1030 m, na odcinku objętym skutkami zawału, do czasu zabezpieczenia obudowy wyrobiska na tym odcinku i usunięcia skutków zawału wyrobiska w oparciu o szczegółowe ustalenia zatwierdzone przez kierownika ruchu zakładu górniczego,

oraz nakazał: zabezpieczyć i poddać ewidencji elementy obudowy przekopu wentylacyjnego do pokładu 402 na poziomie 1030 m, objęte skutkami zawału w przekopie wentylacyjnym do pokładu 402.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Gliwicach.

do góry