6 02 2017

  Wyższy Urząd Górniczy

  Departament Górnictwa

Otworowego i Wiertnictwa                                                                      

Katowice, dnia 13 lutego 2017 r.

 

INFORMACJA Nr 3/2017/EW

o pożarze egzogenicznym, zaistniałym w dniu 6.02.2017 r. około godziny 700 w JSW S.A. KWK „Pniówek” w Pawłowicach.

Zestaw wentylatorów typu ES 9-500/80 firmy Korfmann wraz z tłumikami typu SDS9, w których zaistniał pożar, zabudowany był w pochylni W-2 w pokładzie 362/1 w odległości 27 m od skrzyżowania z chodnikiem W-3 w pokładzie 362/1 i służył do przewietrzania ciągu wyrobisk, tj. chodnika W-3, dowierzchni W-3 i pochylni W-3 w pokładzie 362/1 oraz drążonego przekopu wznoszącego W-13. Długość lutniociągu tłoczącego, z lutni elastycznych o średnicy 1200 mm, wynosiła 1860 m.

W miejscu zabudowy wentylatorów, wyrobisko zostało wykonane w obudowie ŁP14/V32, o rozstawie odrzwi co 0,8m, stabilizowanej stalowymi rozporami dwustronnego działania w ilości 12 szt. Opinkę wyrobiska stanowiła siatka zgrzewana zaczepowa. Wysokość wyrobiska wynosiła 2,9 m, a szerokość 5,2 m. Nachylenie wyrobiska wynosiło +9º. Pokład 362/1 zaliczony został do IV kategorii zagrożenia metanowego, klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego oraz I stopnia zagrożenia wodnego.

Ciąg wyrobisk zabezpieczony był czujnikiem tlenku węgla typu CSCO2, zabudowanym w chodniku W-3 w odległości 15 m od pochylni W-2.

W dniu 6.02.2017 r., w przekopie wznoszącym W-13 nie prowadzono żadnych robót na zmianie „I”, ani na zmianie poprzedniej. Znajdująca się w sąsiednim rejonie ściana W-5 w pokładzie 362/1 była obłożona do wydobycia na zmianie „IV”, rozpoczynającej się o godzinie 2400 w dniu 5.02.2017 r. Około godziny 700 w dniu 6.02.2017 r. na czujniku, zabudowanym w chodniku W-3, nastąpił wzrost wskazań tlenku węgla. Sztygar zmianowy górniczy nadzorujący prace w ścianie W-5 na polecenie dyspozytora ruchu udał się wraz z przodowym ściany do pochylni W-2. Po przybyciu do zestawu wentylatorów zauważyli w tłumiku wlotowym iskry i żar. Po wyłączeniu wentylatorów, przystąpili do aktywnego gaszenia przy użyciu gaśnic proszkowych i ugasili źródło ognia w tłumiku wlotowym. Następnie rozpięli lutniociąg od zestawu wentylatorów i przy użyciu wody z węża ppoż. ugasili źródło ognia w drugim tłumiku o godzinie 744.

W trakcie gaszenia palących się tłumików, z uwagi na dalszy wzrost stężeń tlenku węgla rejestrowany przez ww. czujnik (maksymalne stężenie wyniosło 122 ppm) kierownik ruchu zakładu górniczego (KRZG) rozpoczął akcję ratowniczą. Ze strefy zagrożenia wycofano 23 pracowników, bez użycia aparatów ucieczkowych. W trakcie prowadzonej akcji zdemontowano wypalone tłumiki, sprawdzono stan techniczny wentylatorów, stwierdzając że są sprawne. Ze względu na wzrost zagrożenia metanowego w przodku (stężenie CH4 do 22%) połączono je z lutniociągiem i uruchomiono około godziny 1436. Po przewietrzeniu i spenetrowaniu ciągu wyrobisk o godzinie 2151  kierownik akcji ratowniczej zakończył akcję.

W związku ze zdarzeniem, nikt z przebywających w strefie zagrożenia nie doznał obrażeń, ani nie zgłosił wypadku przy pracy.

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku został powiadomiony przez KRZG o zaistniałym zdarzeniu w dniu 6.02.2017 r. o godzinie 747.

Na obecnym etapie badań nie ustalono przyczyny pożaru w tłumikach typu SDS9 w zestawie wentylatorów typu ES 9-500/80.

W związku z zaistniałym zdarzeniem, Dyrektor OUG w Rybniku wydał następujące decyzje:

  1. W dniu 7.02.2017 r. wstrzymującą ruch zakładu górniczego JSW S.A. KWK „Pniówek” w Pawłowicach, w części dotyczącej eksploatacji zestawu wentylatorów typu ES 9-500/80, o numerach 2524 i 2525 wraz z tłumikami, zabudowanego w pochylni W-2 w pokładzie 362/1.
  2. W dniu 8.02.2017 r. nakazującą Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. w Jastrzębiu-Zdroju sprawdzenie przez specjalistyczną jednostkę prawidłowości zastosowanych rozwiązań w zestawie składającym się z dwóch wentylatorów typu ES 9-500/80 (o numerach 2524 i 2525) oraz dwóch tłumików typu SDS9, eksploatowanym w JSW S.A. KWK „Pniówek” w Pawłowicach w pochylni W-2 w pokładzie 362/1, w zakresie możliwości zaistnienia pożaru w tłumikach bez zewnętrznego inicjału, z uwzględnieniem: poszczególnych elementów tego zestawu, w tym materiałów zastosowanych w tłumikach oraz zanieczyszczenia tłumików pyłem węglowym.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Rybniku.

do góry