6 06 2016

Wyższy Urząd Górniczy

Departament Górnictwa

Otworowego i Wiertnictwa                                                                                                                                                                                                           Katowice, dnia  10 czerwca 2016 r.

 

INFORMACJA Nr 25/2016/EW

o pożarze endogenicznym, zaistniałym w dniu 06.06.2016 r. o godzinie 1830 w TAURON Wydobycie S.A. ZG Sobieski w Jaworznie.

Pożar zaistniał w chodniku VII w pokładzie 207 na poziomie 500m. Niemetanowy pokład 207 o miąższości od 4,4 m do 5,5 m i upadzie do 5o, w rejonie chodnika VII zaliczony został do klasy „A” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego, pierwszego stopnia zagrożenia wodnego oraz piątej grupy skłonności węgla do samozapalenia. Wzdłuż ociosu południowego chodnika VII, wytworzono zroby zawałowe ściany 554, której eksploatację zakończono w maju bieżącego roku. Chodnik VII, przewietrzany prądem powietrza wytwarzanym przez wentylator główny, stanowił wyrobisko przyścianowe zbrojonej ściany 553. 

W dniu 06.06.2016 r., w związku ze stwierdzonymi na zmianie rannej objawami samozagrzewania się węgla w ociosie południowym i stropie chodnika VII, załoga została wycofana z rejonu, a kopalniane zastępy ratownicze przystąpiły do prowadzenia prac profilaktycznych. Około godziny 1800 stwierdzono pomiarami ręcznymi nagły wzrost stężeń tlenku węgla do wartości około 150 ppm.
O godzinie 1830 dyspozytor ruchu kopalni rozpoczął akcję przeciwpożarową. W ramach akcji przystąpiono do aktywnego gaszenia pożaru poprzez zlewanie wodą miejsca stwierdzonego samozagrzania węgla, wyznaczono miejsca zabudowy tam izolacyjnych na wypadek konieczności wyłączenia wyrobiska z sieci wentylacyjnej oraz zabudowano linię chromatograficzną dla zdalnych pomiarów składu powietrza z chodnika VII. Akcję prowadzoną z udziałem zastępów ratowniczych własnych kopalni oraz jednostek ratownictwa górniczego, nadzorował Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach. Akcja pożarowa została zakończona o godz. 820 w dniu 10.06.2016 r. 

Prawdopodobną przyczyną pożaru endogenicznego, według wstępnych ustaleń, było samozapalenie się węgla pokładu 207 w stropie i ociosie południowym chodnika VII.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry