6 06 2019 2

Wyższy Urząd Górniczy

          Departament

Warunków Pracy i Szkolenia                                                 

 Katowice, dnia 17 czerwca 2019 r.

INFORMACJA Nr 28/2019/EW

w sprawie wypadku – porażenia prądem elektrycznym, zaistniałego w dniu 6 czerwca 2019 r. około godziny 210, w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Rudna” w Polkowicach, przy samojezdnym wozie kotwiącym typu SWK-1HS, któremu uległ górnik p/z, pracownik Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa S.A. w Lubinie.

Wypadek – porażenia prądem elektrycznym zaistniał przy samojezdnym wozie kotwiącym typu SWK-1HS o numerze fabrycznym 001/2015 i numerze zakładowym PeBeKa 41, (dalej w tekście SWK), zlokalizowanym na skrzyżowaniu przecinki P-8 z pasem 1, oddziału górniczego G-3 PeBeKa, na poziomie 1200 m, rejonu GG-3. Wysokość wyrobiska w miejscu  zdarzenia wynosiła około 2,9 m, a szerokość około 7 m. Spąg był zawodniony i zabłocony. Strop wyrobiska zabezpieczono obudową kotwową.

W dniu 05.06.2019 r. na początku zmiany IV, trwającej od godziny 2330 do godz. 530, podczas podziału prac, sztygar zmianowy górniczy oddziału G-3 Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa S.A. w Lubinie (dalej w tekście PeBeKa), polecił operatorowi samojezdnego wozu kotwiącego SWK oraz górnikowi pełniącemu obowiązki pomocnika operatora, wykonanie obudowy kotwowej w przodkach wyrobisk oddziału górniczego G-3, tj.: we wnęce 7A z pasa 1 oraz przy zachodnim narożniku pasa 1 z przecinką P-8. Po wykonaniu kotwienia stropu we wnęce 7A z pasem 1, operator przemieścił maszynę na skrzyżowanie przecinki P-8 z pasa 1, celem  wykonania obudowy kotwowej w zachodnim narożniku przecinki P-8 z pasem 1. Pomocnik operatora podłączył do gniazda 2 rozrusznika stycznikowego typu RS-05.3/4/U o numerze fabrycznym 06/13 (dalej w tekście RS-05) zasilanie SWK, a operator po załączeniu napięcia przystąpił do kotwienia. Podczas ustawiania przez operatora organu roboczego SWK do wykonania otworów w narożniku, pomocnik operatora, stojąc na spągu wyrobiska, po przeciwnej stronie kabiny operatora, lewą ręką dotknął obudowy SWK i został porażony prądem elektrycznym. Przebywający w pobliżu elektromonter, słysząc krzyk pomocnika, wyłączył napięcie w RS-05, a tym samym zasilanie SWK.

Poszkodowany był przytomny i pieszo wraz z operatorem i elektromonterem udał się do komórki górniczej oddziału G-3 PeBeKa, gdzie powiadomili osobę dozoru o zaistniałym wypadku, a sztygar o wypadku poinformował telefonicznie dyspozytora kopalni. Poszkodowany został przetransportowany pod szyb R-IX, a po wyjeździe na powierzchnię do punktu medycznego, skąd został przewieziony karetką pogotowia do Regionalnego Centrum Zdrowia w Lubinie.

Według wstępnej opinii lekarskiej wydanej w dniu 06.06.2019 r.: poszkodowany doznał: „porażenia prądem o napięciu 500 V”, a według opinii lekarskiej ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego rozpoznano: „Skutki działania prądu elektrycznego”.

Prawdopodobną przyczyną wypadku porażenia prądem elektrycznym było dotkniecie metalowej konstrukcji samojezdnego wozu kotwiącego typu SWK, będącej pod napięciem 500 V.

W związku z zaistniałym wypadkiem, Dyrektor Okręgowego Urzędu we Wrocławiu wydał decyzję wstrzymującą ruch zakładu górniczego KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Rudna” w Polkowicach, w części dotyczącej eksploatacji rozrusznika stycznikowego typu RS-05.3/4/U o numerze fabrycznym 06/13; samojezdnego wozu kotwiącego typu SWK-1HS o numerze fabrycznym 001/2015 i numerze zakładowym 41 oraz  stacji transformatorowej typu INSps  o numerze fabrycznym 397/17 i  numerze zakładowym 270, do czasu:

  • przeprowadzenia przez właściwą jednostkę oceny wpływu stanu technicznego wyżej wymienionego rozrusznika stycznikowego, samojezdnego wozu kotwiącego oraz stacji transformatorowej, na zaistniały wypadek, w aspekcie zgodności z wymaganiami technicznymi, obowiązującymi przepisami oraz dokumentacją techniczno-ruchową producenta,
  • doprowadzeniu rozrusznika stycznikowego do właściwego stanu technicznego, zgodnego z dokumentacją techniczno-ruchową producenta,
  • dokonania odbioru technicznego i uzyskania zezwolenia na oddanie do ruchu wydanego przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego.

Zobowiązał także Przedsiębiorcę, w drodze decyzji, do:

  • przeprowadzenia przez właściwą jednostkę, oceny stanu technicznego rozdzielnicy niskonapięciowej 500 V typu RS-05.3/4/U o numerze fabrycznym 06/13; samojezdnego wozu kotwiącego typu SWK-1HS o numerze fabrycznym 001/2015 i numerze zakładowym 41 oraz stacji transformatorowej typu INSps o numerze fabrycznym 397/17 i numerze zakładowym 270 oraz ich wpływu na zaistniały wypadek w aspekcie zgodności z wymaganiami technicznymi, obowiązującymi przepisami oraz dokumentacją techniczno-ruchową producenta,
  • przedstawienia Dyrektorowi Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu sprawozdania i wyników z wykonanych wyżej wymienionych czynności, w terminie bezzwłocznym.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry