6 07 2015 2

Wyższy Urząd Górniczy

Departament Górnictwa
Otworowego i Wiertnictwa

Katowice, dnia 13 lipca 2015 r.

 

I N F O R M A C J A Nr 32/2015/EW

o  zawale, zaistniałym w dniu 6.07.2015 r., o godzinie 2240, w JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Jas-Mos” w Jastrzębiu-Zdroju, w przekopie odstawczym - Z2, poziom -600.

 

Zawał skał stropowych zaistniał w przekopie odstawczym - Z2, poziom -600, na głębokości około 800 m, na odcinku o długości 6,5m, w rejonie cechy mierniczej od 262 do 268,5. Zagrożenia występujące w rejonie: IV kategoria zagrożenia metanowego, klasy „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego i I stopnia zagrożenia wodnego.

Przekop odstawczy - Z2 został wydrążony w 1999 r. Obudowę przekopu stanowiły odrzwia ŁP9/V29/4/A, posadowione na spągu, w rozstawie co 0,8 m. Bezpośrednio przed miejscem zawału, od cechy 260, obudowa wykonana została w rozstawie co 1,0 m. Obudowa stabilizowana była 9 rozporami wieloelementowymi a opinkę stanowiły okładziny żelbetowe w stropie oraz siatka zgrzewana typu zaczepowego na ociosach. Nachylenie wyrobiska wynosiło od 20 do 60. W stropie przekopu zalegały łupki ilaste do wysokości 2,6 m, następnie 1,0 m warstwa łupku piaszczystego i warstwa piaskowca. W spągu wyrobiska zalegały łupki ilaste.

W przekopie zabudowany był m.in. przenośnik taśmowy typu Gwarek-1000, trasa kolejki szynowej zębatej spalinowej typu KSZS-650, trzy kable elektroenergetyczne oraz rurociągi: p.poż. ф100 mm, wody technologicznej ф100 mm, odwadniający ф100 mm i sprężonego powietrza ф150 mm. Wyrobiskiem doprowadzane było 1500 m3/min powietrza do dwóch przodków w pokładzie 510/1, drążonych przez oddział GRP-1j.

W dniu 6.07.2015 r. około godziny 2240 wystąpił samoistny zawał skał stropowych. Bryły i masy skalne zdeformowały i zniszczyły odrzwia obudowy na odcinku 6,5 m wypełniając 70% przekroju wyrobiska rumoszem skalnym do wysokości 2,0 m. Rumosz skalny przysypał trasę przenośnika taśmowego oraz trasę kolejki spągowej. Zawał nie spowodował ograniczenia ilości przepływającego powietrza oraz nie uszkodził kabli elektroenergetycznych i nie przerwał ciągłości rurociągów. Bezpośrednio przed miejscem zawału, w rejonie cechy 260 (dojście od poziomu -600), odrzwia obudowy były silnie skorodowane, a strop i ociosy nosiły ślady wykropleń wody. Od strony cechy 270 (dojście od poziomu -400) skorodowana była opinka i rozpory, strop i ociosy były suche. Rozstaw obudowy wynosił 0,8 m. W związku z zawałem nie doszło do wypadku, a zatrudniona w rejonie załoga wycofała się samodzielnie. Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku został powiadomiony przez KRZG o zaistnieniu zawału w dniu 7.07.2015 r. o godzinie 715.

Prawdopodobną przyczyną zawału było, grawitacyjne przemieszczenie się mas skalnych do wyrobiska, spowodowane utratą stabilności i podporności skorodowanej obudowy.

W związku z zawałem i nieprawidłowościami, stwierdzonymi w trakcie oględzin rejonu zawału, Dyrektor OUG w Rybniku, w dniu 7.07.2015 r., wydał decyzję o następującej treści:

Wstrzymuję ruch zakładu górniczego JSW S.A. KWK "Borynia-Zofiówka-Jastrzębie" Ruch „Jas-Mos", w części dotyczącej przekopu odstawczego - Z2, poziom -600 w zakresie:

  1. ruchu załogi,
  2. eksploatacji kolejki spągowej zębatej spalinowej typu KSZS-650,
  3. eksploatacji przenośnika taśmowego typu Gwarek-1000.

Wznowienie ruchu zakładu górniczego w przedmiotowej części jest uwarunkowane:

  • opracowaniem szczegółowej technologii usuwania skutków zawału, zatwierdzonej przez kierownika ruchu zakładu górniczego, uwzględniającej nadzór osób wyższego dozoru górniczego oraz zabezpieczenie dojścia do miejsca zawału od poziomów -400 i -600,
  • opracowaniem dokumentacji układów transportowych uwzględniających aktualną sytuację górniczą i geologiczną, po przeprowadzeniu odbiorów i uzyskaniu zezwoleń kierownika ruchu zakładu górniczego na ich uruchomienie,
  • powiadomieniem o usunięciu nieprawidłowości Dyrektora OUG w Rybniku.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Rybniku.

do góry