6 09 2018

Wyższy Urząd Górniczy                                                           

          Departament

Warunków Pracy i Szkolenia     

 Katowice, dnia  12 września 2018 r.

INFORMACJA Nr 60/2018/EW

w sprawie zawału skał stropowych, zaistniałego w dniu 6 września 2018 r. około godziny 1740 w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Murcki – Staszic w Katowicach.

Zawał zaistniał w Pochylni wentylacyjno – kamiennej Sw, wykonanej w obudowie typu ŁP9/V29, w górotworze nieskłonnym do tąpań, zaliczonym do drugiej kategorii zagrożenia metanowego i klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. W wyrobisku o długości około 480 m, przewietrzanym prądem powietrza wytwarzanym przez wentylator główny, w stropie zalegały warstwy iłowca, powyżej którego występowały piaskowce. W pochylni tej, po stronie zachodniej zabudowany był przenośnik taśmowy typu Gwarek 1200 o nr kopalnianym 5, stanowiący odstawę urobku z trzech, drążonych w partii S, przodków. Po stronie wschodniej wyrobiska zabudowane były rurociągi technologiczne, a w osi podwieszono trasę kolejki szynowej typu KSP. Od strony północnej wyrobisko było wzmocnione dwoma podciągami stalowymi, z których jeden był łączony z każdym łukiem stropnicowym obudowy, a drugi był kotwiony kotwami strunowymi bezpośrednio do stropu. W dniu 6.09.2018 r. około godziny 1740 dyspozytor ruchu, zaobserwował na monitorze, wyświetlającym obraz pracy przenośników odstawy urobku, zatrzymanie się przenośnika taśmowego zabudowanego w Pochylni wentylacyjno – kamiennej Sw. Skierował do tego wyrobiska osobę dozoru ruchu, która w czasie kontroli stwierdziła wystąpienie opadu skał stropowych i zniszczenie obudowy wyrobiska. Gruzowisko zalegało na długości około 7 m i na szerokości 2/3 wyrobiska, obejmując po stronie zachodniej całą wysokość pochylni. Po stronie wschodniej pozostał prześwit o wysokości około 1,3 m i szerokości około 1,2 m. Uszkodzeniu uległy rurociągi technologiczne oraz przenośnik taśmowy, eksploatowane w miejscu opadu skał stropowych. Przez rejon objęty opadem skał przepływało powietrze w ilości około 420 m3/min. O zdarzeniu zostali poinformowani: dyspozytor ruchu, a następnie kierownik ruchu zakładu górniczego. W związku z brakiem możliwości przywrócenia pierwotnej funkcji wyrobiska, w czasie krótszym niż 8 godzin, kierownik ruchu zakładu górniczego powiadomił dyżurującego Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach o zaistnieniu zawału.

Według wstępnych ustaleń przyczyną zawału było niezamierzone przemieszczenie mas skalnych ze stropu do wyrobiska, na skutek utraty stabilności i podporności obudowy.

W związku z zaistniałym zdarzeniem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach wydał decyzje, w których:

I.Wstrzymał:

1) ruch załogi w Pochylni wentylacyjno - kamiennej Sw, w pokładzie 407/4, na poziomie 720 m, na odcinku od cechy 200 m do cechy 250 m, za wyjątkiem prowadzenia prac związanych z usuwaniem skutków zawału, do czasu:

 1. usunięcia skutków zaistniałego zawału na zasadach ustalonych przez kierownika ruchu zakładu górniczego,
 2. zabezpieczenia odsłoniętego górotworu obudową dostosowaną do warunków górniczo - geologicznych,
 3. przeprowadzenia kontroli stanu obudowy wyrobiska przez zespół powołany przez kierownika ruchu zakładu górniczego,
 4. podjęcia działań adekwatnych do wniosków i ustaleń wynikających z kontroli określonej  w ppkt c).

2) eksploatację przenośnika taśmowego typu Gwarek 1200, zabudowanego w Pochylni wentylacyjno - kamiennej Sw, do czasu:

 1. usunięcia rumoszu skalnego z trasy przenośnika, na odcinku pomiędzy segmentami o numerach 35 i 37,
 2. wymiany uszkodzonych elementów konstrukcji trasy przenośnika,
 3. połączenia wyłączników awaryjnych linką awaryjnego zatrzymania przenośnika,
 4. przeprowadzenia, przez komisję powołaną przez kierownika ruchu zakładu górniczego, kontroli stanu technicznego przenośnika oraz sprawności automatyki, będącej na jego wyposażeniu.

II. Nakazał:

 1. prowadzić usuwanie skutków zawału w oparciu o ustalenia kierownika ruchu zakładu górniczego z uwzględnieniem zasad monitorowania stanu zagrożenia zawałowego oraz zapewnienia odpowiedniej stabilności i podporności obudowy na całej długości wyrobiska,
 2. prowadzić ewidencję elementów obudowy znajdujących się w gruzowisku skalnym pochodzącym z opadu skał i zabezpieczać je do dalszych badań,
 3. bezzwłocznie przeprowadzić kontrolę stanu obudowyPochylni wentylacyjno - kamiennej Sw na całej jej długości, przez zespół powołany przez kierownika ruchu zakładu górniczego, a w oparciu o wyniki tej kontroli, Kierownik Działu Górniczego ustali sposób działania,
 4. bezzwłocznie zapoznać pracowników zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego z okolicznościami zaistniałego zawału.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry