6.10.2011

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy
OWP-23/gem-23/2011

Katowice, dnia 11.10.2011 r.

I N F O R M A C J A Nr 23/2011 śm/EW

o wypadku śmiertelnym, zaistniałym w dniu 6.10.2011 r. około godziny 035 w JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch Borynia w Jastrzębiu-Zdroju, w ścianie C-22 w pokładzie 415/4, któremu uległ górnik sekcyjny oddziału G-4b, lat 42, pracujący w górnictwie 23 lata.

Wypadek zaistniał w ścianie C-22 w pokładzie 415/4, na styku sekcji nr 49 i 50 obudowy zmechanizowanej typu SATO 08/26 POz/W-2.

Pokład 415/4 w rejonie ściany C-22 został zaliczony do: III kategorii zagrożenia metanowego, I stopnia zagrożenia wodnego, klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Ściana C-22 w pokładzie 415/4, o miąższości od 1,65 m do 2,5 m, eksploatowana była systemem podłużnym na zawał, przewietrzana sposobem na „U” i wyposażona w kombajn typu JOY 4LS20, przenośnik ścianowy typu RYBNIK-850, 44 sekcji obudowy zmechanizowanej typu JZR-08/26-POz/W-2 i 44 sekcje obudowy zmechanizowanej typu SATO 08/26 POz/W-2, z ręcznym sterowaniem typu RB. Sekcje obudowy były zasilane, poprzez magistralę wysokociśnieniową składającą się z przewodów hydraulicznych DN 32, połączonych pomiędzy sobą trójnikami DN 32/12/32, z pomp wysokociśnieniowych typu HDP-257, pracujących w zakresie od 23 do 30MPa. Sekcja nr 50 zasilana była z ww. trójnika, znajdującego się pod sekcją 49, poprzez złączkę wtykową DN 12, trójnik DN 12/10/12, przewody hydrauliczne DN 12 i DN 10 i rozdzielacze blokowe typu: RB5k i RB2k. Ściana była oświetlona lampami typu OLR 1/36. W miejscu wypadku nachylenie podłużne ściany wynosiło 60, poprzeczne 00, a wysokość 1,58 m.

W dniu 6.10.2011 r., na zmianie III, do obsługi sekcji obudowy zmechanizowanej w ścianie C-22 zostało skierowanych 2 górników sekcyjnych. Około godziny 035, po zakończeniu czynności związanych z przesunięciem sekcji nr 50, doszło do rozerwania złączki wtykowej DN 12, zabudowanej pod sekcją 49, pomiędzy trójnikami DN 32/12/32 a DN 12/10/12. W wyniku rozerwania złączki, znajdujący się tam górnik sekcyjny został uderzony i dociśnięty do nadstawki przenośnika ścianowego strugą emulsji, wypływającej z instalacji wysokociśnieniowej. Poszkodowanego uwolniono po upływie kilku minut, po uprzednim odcięciu dopływu emulsji. Po udzieleniu pierwszej pomocy przez współpracowników, poszkodowany, będąc przytomny, został przetransportowany pod szyb, a następnie na powierzchnię, gdzie pomocy udzielił mu lekarz.

W opinii z dnia 06.10.2011 r. o godz. 125 lekarz stwierdził: „Uraz wielonarządowy. Stłuczenie twarzoczaszki, klatki piersiowej, kończyny górnej prawej, krocza. Odma płucna. Podejrzenie złamania żeber - wypadek ciężki”.

Około godziny 145 poszkodowany został przewieziony do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju, gdzie o godz. 545 stwierdzono jego zgon, w wyniku urazu wielonarządowego.

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku został powiadomiony przez KRZG o zaistnieniu wypadku w dniu 6.10.2011 r. o godzinie 130.

Przyczyną wypadku śmiertelnego było nagłe uderzenie i dociśnięcie do nadstawki górnika sekcyjnego strugą emulsji, wypływającej z trójnika instalacji wysokociśnieniowej, w wyniku nagłego rozerwania złączki wtykowej DN 12.

W związku z zaistniałym wypadkiem, Dyrektor OUG w Rybniku decyzją z dnia 7.10.2011 r.:
Zobowiązał Jastrzębską Spółkę Węglową w Jastrzębiu-Zdroju do:

 1. Sprawdzenia przez upoważnioną jednostkę naukowo-badawczą, prawidłowości rozwiązań technicznych, zastosowanych w JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch Borynia w Jastrzębiu-Zdroju, w zakresie stanu technicznego armatury łączeniowej (wraz z przynależnymi przewodami wysokociśnieniowymi), stosowanej w sekcjach obudowy zmechanizowanej typu SATO 08/26 POz/W-2 w ścianie C-22 w pokładzie 415/4, które zostały zabezpieczone, w celu wyjaśnienia przyczyn i okoliczności ww. wypadku, tj.:
  - trójnik DN 32/12/32 wraz z fragmentem uszkodzonej złączki wtykowej DN 12 (oznaczony nr 1),
  - trójnik DN 12/10/12 wraz z pozostałym fragmentem uszkodzonej złączki wtykowej DN 12 (oznaczony nr 2) oraz kolanko DN 10, wraz z przynależnymi wężami DN 12 o długości 1,45m i DN 10 o długości 1,37m,
  - przetwornik ciśnienia PC-28/M/PD o nr fabrycznym 0707U003 (oznaczony nr 3),
  określając między innymi:
  - rodzaj i przyczynę powstałych uszkodzeń przedmiotowej złączki wtykowej DN 12
  - np. naturalne zużycie, wada fabryczna, lub inne,
  - poprawność działania ww. przetwornika ciśnienia.
  W celach porównawczych należy w powyższym zakresie przebadać fabrycznie nową, nieeksploatowaną dotychczas, armaturę łączeniową wraz przynależnymi przewodami wysokociśnieniowymi oraz przetwornik ciśnienia, oznaczone odpowiednio numerami 4, 5 i 6.
 2. Przedstawienia Dyrektorowi OUG w Rybniku na piśmie wyników z wykonanych czynności sprawdzających, określonych w pkt. 1 oraz informacji o podjętych działaniach profilaktycznych, w terminie do dnia 7 listopada 2011 r.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Rybniku.

do góry