6.12.2012

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 31.12.2012 r.

I N F O R M A C J A Nr 76/2012/EW

o zawale zaistniałym w dniu 06 grudnia 2012 r., o godzinie 1529 w polu XX/1, oddziału G-26, w KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie w O/ZG "Rudna” w Polkowicach, który spowodował uwięzienie pod rumoszem skalnym zawału ładowarki kopalnianej ŁK-4 i jej operatora.

Zawał skał stropowych nastąpił w dniu 06.12.2012 r. o godz. 1529 w polu XX/1, w pasie P-12 i objął swoim zasięgiem odcinek 20 m od komory K-24 do komory K-23 i wysokości 3,5 m. Na skutek powstałego zawału została zasypana ładowarka ŁK-4, nr zakładowy 268 wraz z jej operatorem, wybierająca nagromadzony urobek z drogi oddziałowej. Operator ładowarki kopalnianej, (który wg opinii lekarskiej nie doznał żadnych obrażeń fizycznych), samodzielnie wydostał się z kabiny maszyny.

Złoże rudy miedzi występuje na głębokości ok. 1100 m a pole zaliczone jest do drugiego stopnia zagrożenia tąpaniami i pierwszego stopnia zagrożenia wodnego. Zbudowane jest z białego piaskowca, czerwonego spągowca oraz łupka miedzionośnego i dolomitów dolnego cechsztynu o łącznej miąższości od 2,3 m do 15,0 m. Skały stropu zaliczono do klasy trzeciej, a spągu do klasy drugiej według klasyfikacji zagrożenia tąpaniami. Złoże rudy miedzi, w rejonie zaistniałego zawału, wybierane było systemem komorowo-filarowym z podsadzką hydrauliczną. Obudowę podstawową zabezpieczającą strop wyrobisk o wysokości do 3,0 m, stanowiły kotwy o długości żerdzi 1,8 m, w siatce kotwienia 1,5 m x 1,5 m oraz kotwy o długości 2,6 m w wyrobiskach o docelowej wysokości powyżej 7,0 m. Jako obudowę dodatkową, w tym na skrzyżowaniu pasa P-12 z komorami K-23 i K-24, stosowano kotwy linowo-spoiwowe o długości lin 7 m. Dla robót eksploatacyjnych był opracowany projekt techniczny eksploatacji, zatwierdzony przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego.

Przyczyną zawału w pasie P-12 była utrata stateczności skał stropowych, w wyniku zniszczenia ciągłości ich struktury spowodowana destrukcyjnym oddziaływaniem aktywności sejsmicznej w skomplikowanych warunkach geologiczno-górniczych oraz częściowym brakiem obudowy.

W trakcie oględzin miejsca zdarzenia stwierdzono:

  1. Opadnięte ze stropu do wysokości ok. 3,5 m masy skalne wraz z kotwami obudowy podstawowej w pasie P-12 od skrzyżowania z komorą K-24 do skrzyżowania z komorą K-23 i zniszczoną dodatkową, linowo- spoiwową, obudowę stropu.
  2. Przysypaną i uwięzioną pod rumoszem skalnym ładowarkę kopalnianą na pasie P-12 przy skrzyżowaniu z komorą K-23, ustawioną ciągnikiem w kierunku komory K-25 z niewidoczną kabiną operatora znajdującą się w zawalisku.
  3. Uszkodzoną obudowę podstawową w pasie P-12 na odcinku 3 m od granicy zawału w kierunku komory K-22.
  4. Pozostałości (otwory) po zabudowanym sygnalizatorze SRS i otworze wziernikowym na skrzyżowaniu pasa P-12 i komory K-23.
  5. W sąsiedztwie zawału, na skrzyżowaniach pasa P-12 z komorami K-25 i K-22, stwierdzono zabudowane sygnalizatory rozwarstwień warstw stropowych, które nie wykazywały zmian wskazujących na wzrost zagrożenia zawałowego.
  6. W sąsiedztwie zawału, w komorze K-25 przy pasie P-12 stwierdzono nieuszkodzoną obudowę dodatkową wyrobiska w postaci stosów podporowych.

Podjęta akcja ratownicza ograniczyła się do usunięcia brył skalnych blokujących drzwi kabiny oraz do przetransportowania uwolnionego górnika na powierzchnię.

Po przeprowadzeniu oględzin miejsca zdarzenia, Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu, nakazał:

  1. Wstrzymać ruch oddziału G-26 w zakładzie górniczym KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Rudna” w Polkowicach, w części ograniczonej komorami od K-25 do K-21 oraz pasem P-13 i linią zrobów, za wyjątkiem robót związanych z bezpiecznym usunięciem skutków zawału, na zasadach określonych przez kierownika ruchu zakładu górniczego, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu uwolnienia uwięzionej pod gruzowiskiem ładowarki ŁK 4.
  2. Przeanalizowanie przez Zespół O/ZG Rudna ds. Zwalczania Tąpań i Zawałów sytuacji geologiczno-górniczej oraz stanu zagrożenia zawałami, z uwzględnieniem okoliczności zdarzenia i stosowanej obudowy w polu XX/1 w oddziale G-26 oraz określenie działań profilaktycznych z uwzględnieniem wyników dokonanej analizy.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry