godło Polski
PL EN

6.12.2013

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 12.12.2013 r.

I N F O R M A C J A Nr 56/2013/EW

w sprawie wypadku ciężkiego, zaistniałego w dniu 6 grudnia 2013 r. o godzinie 645 w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. Kopalni Węgla Kamiennego „Budryk” w Ornontowicach, któremu uległ górnik oddziału G-1, lat 34, pracujący w górnictwie 3 lata.

Wypadek zaistniał w chodniku B-11 badawczym w pokładzie 358/1. Pokład ten o grubości od 2,4 do 2,9 m, zaliczony został do IV kategorii zagrożenia metanowego, klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego, I stopnia zagrożenia wodnego. Chodnik B-11 badawczy w pokładzie 358/1, o wysokości 3,8 m, szerokości 5,4m i nachyleniu do 4º , wykonany był w obudowie łukowej podatnej typu ŁP10/V32 z rozstawem odrzwi co 0,75 m i stabilizowanej stalowymi rozporami dwustronnego działania. W chodniku B–11 badawczym zabudowane były przenośniki układu transportu urobku ze ściany B-11 w pokładzie 358/1, to jest podścianowy przenośnik zgrzebłowy typu PZP KOBRA oraz przenośnik taśmowy typu Pioma-1200 o numerze kopalnianym 8, który nie był przystosowany do jazdy ludzi. W chodniku badawczym B-11 w odległości 562 m od ściany B-11 w pokładzie 358/1, na trasie przenośnika taśmowego typu Pioma-1200 zabudowane były trzy tamy wentylacyjne TW-152, 152a i 152b, przez obmurze których przechodził taśmociąg. Tamy te wyposażone były w drzwi typu T-350, w których zabudowana była trasa kolejki podwieszonej z napędem własnym spalinowym. W tamie TW-152b zabudowano śluzę przenośnika taśmowego z taśmą przykrywającą typu 1000, która uszczelniała okno w obmurzu. Taśma przykrywająca zabudowana była na konstrukcji, która umożliwiała jej poruszanie się wskutek dociskania do przemieszczającej się pod nią taśmy przenośnika typu Pioma-1200.

W dniu 6 grudnia 2013 r. na zmianie nocnej rozpoczynającej się o godz. 000 w rejonie ściany B-11 zatrudnieni byli do robót eksploatacyjnych pracownicy oddziału górniczego G-1. W chodniku B-11 badawczym w pokładzie 358/1 zatrudnionych było także dwóch pracowników Zakładu Wierceń, Kotwienia i Usług Górniczych BPW Spółka z o. o. w Zabrzu. Po zakończeniu pracy, około godz. 630 w chodniku badawczym B-11 jeden z górników oddziału G-1, wszedł na będącą w ruchu taśmę przenośnika taśmowego typu Pioma-1200. Górnik przejechał na taśmie przez okno w obmurzu tamy nr TW-152b, gdzie został dociśnięty taśmą przykrywającą śluzy do taśmy górnej przenośnika doznając złamania kręgosłupa. Górnika leżącego na poruszającej się taśmie zauważyli dwaj pracownicy Zakładu Wierceń, Kotwienia i Usług Górniczych BPW Spółka z o. o. w Zabrzu. Jeden z nich zatrzymał przenośnik i udzielił górnikowi pierwszej pomocy. Górnicy oddziału, G-1, na noszach przenieśli poszkodowanego do wlotu chodnika B-11 badawczego skąd kolejką spalinową poszkodowany został przewieziony na podszybie szybu VI i wytransportowany na powierzchnię. Po przebadaniu przez lekarza, poszkodowany został przewieziony karetką pogotowia ratunkowego do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. Świętej Barbary w Sosnowcu. W wydanej w szpitalu opinii lekarskiej stwierdzono u poszkodowanego złamanie kręgosłupa okolicy TH (piersiowej) oraz stłuczenie płuc.


Przyczyną wypadku było dociśnięcie górnika taśmą przykrywającą śluzy do poruszającej się taśmy górnej przenośnika typu Pioma-1200, podczas przejazdu przez okno w obmurzu tamy wentylacyjnej nr TW-152b na przenośniku nie przystosowanym dojazdy ludzi.

Po zaistniałym wypadku Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach nakazał doprowadzić do stanu technicznego zgodnego z dokumentacją techniczno-ruchową przenośnik taśmowy typu Pioma – 1200 nr 8, zabudowany w chodniku B – 11, którego konstrukcja w rejonie tamy wentylacyjnej TW-152b mocowana była do stropnicy obudowy łańcuchem o nieokreślonej wytrzymałości.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Gliwicach.

do góry