7 06 2019

Wyższy Urząd Górniczy

          Departament

Warunków Pracy i Szkolenia                                               

 Katowice, dnia 19 czerwca 2019 r.

 

INFORMACJA Nr 33/2019/EW

w sprawie dwóch niebezpiecznych zdarzeń, polegających na zadymieniu wyrobisk górniczych, wskutek zbiegania i tarcia taśmy przenośnikowej o konstrukcję przenośnika taśmowego L-253, do których doszło w dniu 06.06.2019 r. ok. godz. 302 oraz w dniu 07.06.2019 r. ok. godz. 1715, w KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” w Kaźmierzowie.

 W dniu 06.06.2019 r., ok. godz. 302 na zmianie IV, rozpoczynającej się w dniu 05.06.2019 r. o godz. 2400, doszło do niebezpiecznego zdarzenia, polegającego na zadymieniu wyrobisk obejmujących upadowe E-3 i E-4, komorę maszynową (w budowie) przy upadowej E-4 oraz odcinek chodników T/W-145, w rejonie GG-6 w O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” w Kaźmierzowie. Przyczyną zadymienia było zbiegnięcie taśmy na prawą stronę z bębna kierunkowego, zamontowanego w wózku napinającym, w układzie pętlicy i jej ocieranie o stalowe prowadniki konstrukcji pętlicy przenośnika typu Legmet-1200/4x 160 kW, o numerze zakładowym L-253 (dalej w tekście „przenośnik L-253”), zabudowanego w upadowej E-3. W wyniku tarcia doszło do lokalnego wzrostu temperatury i emisji dymów, które wzdłuż upadowej E-3 dotarły do przesypu z przenośnika L-253 na przenośnik L-251. Widząc dymy, obsługujący przenośnik pracownik firmy KGHM ZANAM udał się w kierunku ich napływu. Po dotarciu do pętlicy przenośnika L- 53 ok. godz. 300 i zlokalizowaniu źródła zadymienia, zatrzymał przenośnik, powiadomił dysponenta o zadymieniu, jego przyczynach i braku otwartego ognia. Następnie podręcznym sprzętem gaśniczym przystąpił do schładzania taśmy przenośnikowej i rozgrzanej konstrukcji pętlicy. Dysponent powiadomił dyspozytora górniczego i sztygara zmianowego oddziału taśmowego T‑62, który potwierdził brak otwartego ognia i przystąpił wraz z trzema pracownikami, do dalszego tłumienia dymów z użyciem gaśnic podręcznych i schładzania wodą technologiczną rozgrzanych elementów konstrukcyjnych przenośnika. Po schłodzeniu elementów konstrukcyjnych pętlicy i jej sprawdzeniu, przeprowadzono regulację wózka napinającego bębna pętlicy, uznając tą czynność za wystarczającą dla zapewnienia sprawności przenośnika. Decyzję o jego ponownym uruchomieniu podjął sztygar oddziału T-62 w uzgodnieniu z dyspozytorem górniczym. Ustalono, że przenośnik będzie pod stałą obserwacją.

Przyczyną zadymienia były tlące się ściery taśmy nagromadzone w miejscu ocierania schodzącej z bębna kierunkowego taśmy o ramę wózka napinającego.

Podczas rozprzestrzeniania się dymów wzdłuż chodników T/W-145, w strefie zadymienia znalazło się czterech pracowników: dwóch z oddziału drogowego G-6 i dwóch z oddziału mechanicznego maszyn dołowych C-60A. Po zauważeniu dymów, jeden z pracowników ok. godz. 302 zgłosił ten fakt dyspozytorowi górniczemu. Trzech z nich podczas wycofywania się do prądu świeżego powietrza użyło aparatów ucieczkowych. Następnie wszyscy czterej zostali odwiezieni pod szyb SW-1, a po wydaniu na powierzchnię udali się do punktu pielęgniarskiego, w którym udzielono im pomocy medycznej. Następnie zostali przewiezieni do szpitala. W dniu 10.06.2019 r., Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego poinformował pisemnie dyrektora OUG we Wrocławiu, że przeprowadzone „badania nie wykazały u pracowników zatrucia gazami pożarowymi, nie wykazały również urazów”.

Miejsce zdarzenia znajdowało się pomiędzy przecinkami 36 i 37 w prądzie powietrza zużytego, przepływającego upadową E-3 wzdłuż całej trasy przenośnika, a następnie wiązką chodników T/W-250 do szybu wydechowego SG-2. Przenośnik taśmowy L-253, o długości 1260 m, pracował w systemie AOT (automatycznej odstawy taśmowej), transportując urobek z oddziałów G-62 i G-53. Nadzór nad pracą przenośnika L-253 sprawował dysponent, który z dysponentki znajdującej się w chodniku PDW nadzorował pracę 11 przenośników działających w systemie AOT. Za obsługę i utrzymanie przenośników w tej części rejonu GG-6, w tym przenośnika L‑253 odpowiedzialny był oddział transportu poziomego T-62. Przeprowadzone po zdarzeniu pomiary warunków wentylacyjno–klimatycznych nie wykazały przekroczenia dopuszczalnych parametrów atmosfery kopalnianej.

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu, powiadomiony w dniu 06.06.2019 r. ok. godz. 1010 telefonicznie przez KRZG o niebezpiecznym zdarzeniu, polecił przeprowadzić oględziny miejsca zdarzenia. Podczas oględzin przeprowadzonych w dniu 06.06.2019 r. stwierdzono naruszenie miejsca zdarzenia poprzez usunięcie jego skutków i uruchomienie oraz eksploatowanie przenośnika taśmowego po zdarzeniu.

W dniu 07.06.2019 r. o godz. 1830 dyspozytor górniczy kopalni powiadomił dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu o zadymieniu wyrobisk, do którego doszło ok. godz. 1715 w tym samym miejscu i z tej samej przyczyny. Podjęte przez kopalnię działania polegały na zatrzymaniu przenośnika, aktywnym tłumieniu źródła dymów podręcznym sprzętem ppoż. oraz schładzaniu elementów konstrukcji wodą. Po stłumieniu dymów kontynuowano schładzanie wodą elementów taśmociągu i sprawowano stały nadzór na miejscu zdarzenia. Nie uruchomiono przenośnika.

W związku z powstałym zagrożeniem nikt nie doznał urazu, nie było poszkodowanych, nie użyto ucieczkowego sprzętu ochrony układu oddechowego.

Podczas przeprowadzonych w dniu 07.06.2019 r., na zmianie III i IV ponownych oględzin miejsca zdarzenia stwierdzono miejscowe przetarcie (ok. 5x1 cm) ramy wózka napinającego (na całej grubości) przez krawędź zsuniętej z bębna taśmy. Zmierzone parametry powietrza kopalnianego były zgodne z wymogami przepisów.

 Dyrektor OUG we Wrocławiu wydał decyzję nakazującą:

  • przeprowadzenie oceny stanu technicznego przenośnika L-253 i doprowadzenie jego stanu technicznego do zgodności z dokumentacją techniczno-ruchową przenośnika, w związku z nieprawidłowym biegiem taśmy przenośnikowej oraz powstaniem uszkodzeń w wyniku jej tarcia o konstrukcję stalową stacji napinającej;
  • określenie przez KRZG O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” zakresu i zasad stałego nadzoru w rejonie stacji napinającej przenośnika L-253;
  • w przypadku wymiany elementów stacji napinającej, pozostawienie zdemontowanych konstrukcji w miejscu umożliwiającym przeprowadzenie oceny ich stanu przez rzeczoznawcę, na warunkach określonych w odrębnej decyzji Dyrektora OUG.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry