7 07 2017

Wyższy Urząd Górniczy

Departament Górnictwa

Otworowego i Wiertnictwa                                                                        

Katowice, dnia 14 lipca 2017 r.

 

INFORMACJA Nr 34/2017/EW

w sprawie pożaru ładowarki kopalnianej ŁK2C nr zakładowy 54  zaistniałego w dniu 7.07.2017 r. na zmianie III o godz. 200 w Zakładach Górniczo- Hutniczych „Bolesław” S.A. w Bukownie, Kopalnia Olkusz- Pomorzany w Bolesławiu.

Pożar zaistniał na poziomie + 180 m n.p.m. w chodniku transportowym 2 w rejonie oddziału  O/III. W miejscu zaistnienia pożaru chodnik transportowy 2 wykonany był w obudowie podporowej stalowej typu ŁP-9 podwyższonej oraz częściowo w obudowie kotwowej. Wysokość wyrobiska wynosiła ok. 4,5 m, szerokość ok. 5 m. Chodnik przewietrzany był opływowym prądem powietrza. Wyrobisko w miejscu pożaru było poziome.

W dniu 07.07.2017 r. na zmianie III trwającej od godz. 2200 do godz. 600 do prac związanych z transportem urobku  z wcinki KO-2 do przesypu nr 32, osoba dozoru wyznaczyła operatora ładowarki typu ŁK2C nr zakładowy 54. Około godz. 200 , w trakcie wykonywania prac załadunkowych operator zauważył ogień wydobywający się spod obudowy komory silnika napędowego ładowarki. Operator zatrzymał ładowarkę i próbował wyłączyć jej silnik poprzez zaciągnięcie cięgna wyłączania silnika. Kilkukrotna próba wyłączenia silnika nie powiodła się. Z powodu intensywności pożaru, operator nie mógł użyć gaśnicy oraz aparatu wodno - pianowego typu AWP 25 zainstalowanych na ładowarce. Operator ładowarki podjął próbę gaszenia pożaru wraz z przybyłym w tym czasie operatorem wozu SWS w oparciu o aparat AWP 25 stanowiący wyposażenie SWS.

Po nieudanej próbie ugaszenia pożaru ładowarki, operator SWS odjechał do komory garażowej skąd telefonicznie powiadomił dyspozytora o pożarze. Dyspozytor rozpoczął prowadzenie akcji ratowniczej, powiadomił kierownika ruchu zakładu górniczego, OSRG w Jaworznie oraz Dyrektora OUG w Krakowie.

Z  rejonu zagrożenia wycofano 21 osób, w tym 3 osoby z użyciem pochłaniaczy POG 8M. Nie było osób poszkodowanych. Akcję pożarową zakończono ok. godz. 944 w dniu 08.07.2017 r.

Prawdopodobną przyczyną pożaru było rozszczelnienie układu paliwowego lub układu oleju hydraulicznego ładowarki kopalnianej ŁK2C nr zakładowy 54, co skutkowało zapaleniem się substancji ropopochodnych od rozgrzanych elementów silnika ładowarki.

W związku z zaistniałym pożarem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie wydał decyzję:

1. wstrzymującą ruch Ładowarki kopalnianej ŁK-2C nr kopalniany 54, nr fabryczny 123, ze względu na uszkodzenia powstałe w wyniku pożaru, tj.:

  • wypaloną kabinę operatora i nadpaloną komorę silnika,
  • uszkodzone przez ogień i wysoką temperaturę ogumienie po stronie silnika ładowarki,

określając warunki wznowienia ruchu:

  • do czasu doprowadzenia do zgodności z dokumentacją ruchową producenta ładowarki,
  • do czasu opracowania technologii lub instrukcji umożliwiającej usunięcie zagrożenia życia lub zdrowia w przypadku niekontrolowanego rozszczelnienia się uszkodzonego ogumienia ładowarki ŁK-2C nr kopalniany 54.

 2. wstrzymującą eksploatację instalacji oświetleniowej i sygnalizacyjnej w chodniku transportowym 2 na poziomie +180 w oddziale III ze względu na uszkodzenia kabli instalacji powstałe w wyniku pożaru, tj. uszkodzenia jej przez ogień i wysoką temperaturę.

oraz decyzję:

  • nakazującą wykonanie oceny stanu obudowy podporowej ŁP 9 w chodniku transportowym 2 w O/III, a w przypadku stwierdzenia osłabienia jej podporności lub stateczności wykonanie jej wzmocnienia na warunkach określonych przez kierownika działu górniczego.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Krakowie.

do góry