7 07 2018

Wyższy Urząd Górniczy                                                                 

          Departament

Warunków Pracy i Szkolenia     

Katowice, dnia  13 lipca 2018 r.

 INFORMACJA Nr 49/2018/EW

 o pożarze ładowarki kołowo-przegubowej typu LKP–0805C, nr zakładowy 13 firmy PUGiB BUD zaistniałym w dniu 07.07.2018 r. o godzinie 745, w KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Polkowice-Sieroszowice” w Kaźmierzowie.

Pożar ładowarki łyżkowej typu LKP-0805C nr zakładowy 13 należącej do firmy usługowej PUGiB BUD Sp. z o.o. w Częstochowie miał miejsce w upadowej D-4 przy skrzyżowaniu z przecinką 64 na poziomie 1100 m, w rejonie GG-5 (rejon szybu zjazdowego SW-1), w KGHM Polska Miedź S.A., Oddział ZG „Polkowice-Sieroszowice” w Kaźmierzowie.  Firma PUGiB BUD prowadziła roboty przygotowawcze w kopalni m.in. w filarze SI-XIII/1F polegające na drążeniu wiązki upadowych. Rejon przodków, a po drodze miejsce pożaru (up. D-4/P-ka 64) przewietrzane było prądem powietrza świeżego płynącego upadową D-4 o wydatku ok. 5000 m3/min, wydzielonym z grupowego prądu powietrza doprowadzanego z szybu wdechowego SW-1. Po przewietrzeniu przodków wiązki upadowych D-1 ÷ D-4 powietrze odprowadzane było upadowymi D-1 i D-2, częściowo przekopami went. E-145 i E-145a, szybikiem do wyrobisk solnych, przekopami went. Ps-10 i Ps-11, a następnie dalej chodnikami PS-0 i PS-1 do szybu wentylacyjnego SG-2 oraz częściowo upadową D-1, pochylniami A-2 ÷A-3 do szybu wentylacyjnego SW-3, a także chodnikami T/W-150 i T/W-145 w kierunku O/ZG „Rudna” do szybów wentylacyjnych R-X i R-XI. Upadowa D-4 w miejscu pożaru miała przekrój ok. 20 m2. Strop zabezpieczony był obudową kotwową wklejaną o długości 1,6 m w siatce 1,5 x 1,5 m. Pod stropem upadowej zainstalowane były kable energetyczne i teletechniczne oraz rurociągi magistralnej sieci klimatyzacji centralnej (2 szt.), odwadniania i przepłuczki wodnej, wykonane z tworzyw sztucznych. Wszystkie rurociągi były wykonane z tworzyw sztucznych i podwieszone na łańcuchach przypiętych do kotew.

W dniu 07.07.2018 r. w oddziale górniczym GG-1 firmy PUGiB BUD zaplanowano wybieranie urobku z odstrzelonego przodka upadowej D-4. Do tego celu obłożono ładowarkę łyżkową typu LKP-0805C nr zakładowy 13. W trakcie jazdy ładowarki z komory maszyn firmy, znajdującej się w pobliżu szybu wdechowego SW-1 w upadowej D-2/P-ka 5, w rejon przodków wiązki upadowych D-1 ÷D-4, na wysokości przecinki 64 nastąpiło zapalenie się ładowarki w okolicy hamulca awaryjno-postojowego. Operator ładowarki uruchomił stałą instalację gaśniczą, a następnie użył podręcznej gaśnicy proszkowej. Podczas użycia gaśnicy zaprószył sobie oczy i wycofał się pod prąd powietrza wzywając pomocy. Napotkanego elektryka z oddz. E-7 poprosił o powiadomienie dyspozytora ruchu kopalni o zdarzeniu i o gaszeniu pożaru ładowarki. Dyspozytor po otrzymaniu informacji w miejsce postoju ładowarki skierował nadsztygara górniczego celem sprawdzenia sytuacji na miejscu. W tym czasie rozwinął się pożar ładowarki i powstało zadymienie wyrobiska. Z powodu wysokiej temperatury nadpalone zostały biegnące pod stropem rurociągi z tworzyw sztucznych. Doszło wówczas do przepalenia się jednego z nich, skutkiem czego nastąpił wyciek wody na palącą się maszynę, co przyczyniło się do samoczynnego ograniczenia pożaru. Przybyły nadsztygar górniczy stwierdził zadymienie wyrobisk w rejonie postoju ładowarki i żarzenie się rurociągu magistralnej sieci klimatyzacji, wykonanego z tworzywa sztucznego. Nadsztygar wycofał się do najbliższego telefonu i poinformował dyspozytora o aktualnej sytuacji i zadymieniu. Po uzyskaniu tej informacji dyspozytor rozpoczął akcję ratowniczą oraz wezwał ratowników z Jednostki Ratownictwa Górniczo-Hutniczego w Lubinie. Z uzyskanych informacji wynika, że doszło do lokalnego cofnięcia się dymów, w związku z czym 6 pracowników firmy PUGiB BUD użyło aparatów ucieczkowych. Po kilkunastu minutach, gdy dymy rozrzedziły się na tyle, że można było zbliżyć się do miejsca pożaru, znajdujący się w pobliżu pracownicy pod nadzorem nadsztygara górniczego dwoma podręcznymi gaśnicami proszkowymi o masie 6 kg ugasili żarzący się rurociąg. Przybyłe na miejsce zdarzenia trzy zastępy z JRGH rozwinęły linię gaśniczą i przystąpiły do dogaszania ładowarki i rurociągów oraz schładzania wodą wyrobiska. Wykonywano także pomiary stężeń gazów i warunków mikroklimatu w miejscu pracy zastępów od strony dopływu powietrza. Wyniki pomiarów są zawarte w poniższej tabeli.

Godz.: 9:24

Godz.: 10:08

Godz.: 10:42

(pomiar wykonano przed podjęciem decyzji o zakończeniu akcji w ciągu powietrza przepływającego przez/ za miejscem pożaru)

Ts – 32,4 oC

W = 71 %

O2 -20,9 %

CO-4 ppm

CO2 - 0,03 %

SO 2 - 0

H2S -0

Ts - 31,8 oC

W – 72 %

O2 -20,9%

CO-2 ppm

CO2 -0,01%

SO2 - 0

H2S - 0

Ts - 31,2 oC

W – 70 %,

O2 - 20,9 %

CO – 1 ppm

CO2 - 0 %

SO2 - 0 ppm

H2S – 0 ppm

 

Akcję ratowniczą polegającą na wycofywaniu załogi z wyznaczonej strefy zagrożenia prowadzono także w sąsiedniej kopalni O/ZG „Rudna” w Polkowicach, ze względu na przepływ części powietrza z miejsca pożaru do szybów wentylacyjnych tej kopalni R-X i R-XI. O godz. 1043 po otrzymaniu meldunku o ugaszeniu maszyny i rurociągów oraz uzyskaniu dopuszczalnych stężeń gazów w prądzie wylotowym powietrza z miejsca pożaru, Kierownik Akcji zakończył akcję ratowniczą. Ponadto KRZG zabezpieczył 6 aparatów ucieczkowych użytych podczas ewakuacji załogi.

W strefie zagrożenia znalazły się 52 osoby z O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” oraz 177 osób z O/ZG „Rudna”. Załoga wycofała się samodzielnie ze stref zagrożenia. Użyto 6 indywidualnych aparatów ucieczkowych. Prawdopodobną przyczyną pożaru ładowarki łyżkowej typu LKP-0805C mogło być zablokowanie hamulca awaryjno-postojowego połączone z rozszczelnieniem układu hydraulicznego.

Zamierzenia organizacyjno-techniczne

W związku z zaistniałym pożarem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu nakazał:

  1. Wstrzymać ruch zakładu górniczego KGHM Polska Miedź SA Oddział Zakłady Górnicze „Polkowice-Sieroszowice” w Kaźmierzowie w zakresie eksploatacji przedmiotowej ładowarki.
  2. Zbadanie przez uprawnioną jednostkę stanu technicznego podzespołów hydraulicznych, instalacji elektrycznej, instalacji paliwowej i przeciwpożarowej ładowarki celem ustalenia przyczyny pożaru.
  • Ustalenie przez KRZG bezpiecznego sposobu przetransportowania ładowarki do miejsca umożliwiającego ocenę stanu technicznego.
  1. Przedstawienia sprawozdania i wyników z wykonanych czynności sprawdzających określonych w/w punkcie, w terminie bezzwłocznym.
  2. Skontrolowanie w miejscu pożaru stanu wyrobiska i jego obudowy oraz wykonanie niezbędnych prac celem przywrócenia jego bezpieczeństwa i pierwotnej funkcjonalności.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry