7 07 2020

Wyższy Urząd Górniczy

          Departament

Warunków Pracy i Szkolenia                                                                

 Katowice, dnia  15 lipca 2020 r.

INFORMACJA Nr 7/2020śm./EW

o wypadku śmiertelnym, zaistniałym w dniu 07.07.2020 r., około godz. 933, w KGHM Polska Miedź S.A. Odział Zakłady Górnicze „Lubin” w Lubinie, któremu uległ ślusarz-mechanik pod ziemią, lat 45, pracujący w górnictwie 11 miesięcy.

Do wypadku doszło w dniu 07.07.2020 r., około godz. 933 na skrzyżowaniu chodnika K-II z przecinką P-89 przy komorze przeglądowo-naprawczej samojezdnych maszyn górniczych oddziału C-2C zlokalizowanej na poziomie 740 m w rejonie Lubina Wschodniego. W dniu 07.07.2020 r. sztygar mechaniczny prowadzący zmianę w komorze przeglądowo-naprawczej samojezdnych maszyn górniczych oddziału C-2C (zwany dalej sztygarem), wyznaczył zespół trzech pracowników: dwóch ślusarzy-mechaników oraz operatora ładowarki do demontażu odcinka rurociągu wodnego PCV o średnicy 110 mm i długości około 6,0 m, zabudowanego pod stropem chodnika K-II na skrzyżowaniu z przecinką P-89. Powyższy odcinek rurociągu, przy narożniku zachodnim skrzyżowania chodnika K-II z przecinką P-89 połączony był z trójnikiem, do którego z jednej strony był podłączony rurociąg ϕ 110 mm zabudowany w chodniku K-II w kierunku przecinki P‑8, a z drugiej strony odchodził w kierunku przecinki P-89 kolejny odcinek rurociągu ϕ 110 mm. Pod stropem południowego narożnika skrzyżowania chodnika K‑II z przecinką P-89, rurociąg połączony był poprzez redukcję ϕ110 mm/ϕ 50 mm z rurociągiem o  średnicy 50 mm, zabudowanym w chodniku K-II w kierunku przecinki P-90. Do demontażu rurociągu wodnego sztygar przydzielił wyznaczonemu operatorowi ładowarkę kołowo-przegubową typu LKP-0403D, przystosowaną fabrycznie do robót prowadzonych z podniesionej łyżki. Jeden ze ślusarzy mechaników, przed przystąpieniem do robót, pobrał ze sztygarówki szelki bezpieczeństwa i linkę bezpieczeństwa. Po rozłączeniu dwóch rurociągów ϕ110 mm z trójnika, oraz zdemontowaniu jego podwieszeń do stropu, trójnik wraz z rurociągiem pozostawiono na spągu w chodniku K-II, w pobliżu zachodniego narożnika chodnika K-II z przecinką P-89. Następnie rozłączono rurociąg o średnicy 50 mm od redukcji ϕ110 mm/ϕ 50 mm. Odcinek tego rurociągu wraz z redukcją oparto o pozostałą część rurociągu PCV o średnicy 110 mm, podwieszoną pod stropem w przecince P-89 z chodnika K-II, która po rozłączeniu swobodnie opadała w kierunku zachodniego narożnika chodnika K-II z przecinką P-89, nad wysięgnikiem ładowarki ŁKP-0403D, opierając się o prawą oponę ładowarki, następnie po spągu chodnika K-II, aż do znajdującego się już na spągu trójnika przyłączowego. Powyższe prace wykonywane były przez pracowników z podniesionej łyżki ładowarki, bez zastosowania w ładowarce specjalnego, fabrycznego osprzętu wymaganego do prac z łyżki na wysokości. W czasie wykonywania pracy, gdy ładowarka znajdowała się w pobliżu południowego narożnika chodnika K-II z przecinką P-89, jeden ze ślusarzy-mechaników wszedł do łyżki. Operator ładowarki podniósł ślusarza-mechanika w stronę demontowanego rurociągu. Z nieznanych przyczyn ślusarz-mechanik został dociśnięty do stropu doznając urazu głowy. Po opuszczeniu łyżki na spąg będący w pobliżu inni pracownicy wraz ze sztygarem zmianowym przystąpili do udzielania poszkodowanemu pomocy przedmedycznej. O wypadku powiadomiono dyspozytora ruchu, który wezwał lekarza wraz z sanitariuszami z JRGH w Sobinie. Po dotarciu na miejsce wypadku lekarz przejął prowadzenie reanimacji poszkodowanego. O godzinie 1120 lekarz stwierdził jego zgon. Ciało poszkodowanego zostało wywiezione na powierzchnię szybem L-III w rejonie Lubina Wschodniego. Według wstępnej opinii lekarskiej z dnia 07.07.2020 r. poszkodowany doznał urazu głowy i odcinka C kręgosłupa oraz zatrzymania oddechu i krążenia. Reanimacja nieskuteczna – wypadek śmiertelny. Spąg przecinki P-89 przy skrzyżowaniu z chodnikiem K-II był lekko pochylony w kierunku chodnika K-II, strop wyrobiska zabudowany był obudową kotwową. Wysokość wyrobiska – chodnika K-II, w miejscu wypadku wynosiła około 2,8 m, a szerokość około 7 m. Przeprowadzone pomiary warunków wentylacyjno-klimatycznych nie wykazały przekroczenia dopuszczalnych parametrów.

Prawdopodobną przyczyną wypadku śmiertelnego było przyciśnięcie głowy ślusarza- mechanika do stropu wyrobiska przez łyżkę ładowarki, w której się znajdował. Do wypadku przyczyniło się nie zastosowania w ładowarce specjalnego, fabrycznego osprzętu, służącego do ograniczenia wysokości podnoszenia łyżki, oraz zabezpieczającego przed wychyleniem (otwarciem) łyżki, podczas robót  wykonywanych z podniesionej łyżki ładowarki. Dalsze przyczyny zostaną ustalone w toku prowadzonych badań.

W związku z zaistniałym wypadkiem, Dyrektor Okręgowego Urzędu we Wrocławiu wstrzymał ruch zakładu górniczego: KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Lubin”, w części dotyczącej eksploatacji ładowarki kołowo przegubowej typu LKP-0403D produkcji KGHM ZANAM S.A., do czasu przeprowadzenia przez właściwą jednostkę oceny wpływu stanu technicznego ładowarki na zaistniały wypadek, a w szczególności oceny wyposażenia specjalnego przeznaczonego do wykonywania prac na wysokości z podniesionej łyżki. Ponowna eksploatacja przedmiotowej ładowarki może nastąpić po przeprowadzeniu oceny przez właściwą jednostkę oraz usunięciu nieprawidłowości wykazanych przez jednostkę i doprowadzeniu stanu technicznego ładowarki do zgodności z dokumentacją techniczno-ruchową producenta, a także dokonania odbioru technicznego i uzyskaniu wymaganego zezwolenia na oddanie ładowarki do ruchu. Dyrektor Okręgowego Urzędu we Wrocławiu nakazał Kierownikowi Ruchu Zakładu Górniczego ustalić bezpieczny sposób demontażu rurociągu o średnicy 110 mm na skrzyżowaniu chodnika K-II z przecinką P-89 przy komorze samojezdnych maszyn górniczych oddziału C-2C. Ponadto, nakazał Przedsiębiorcy KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie przeprowadzić, przez właściwą jednostkę ocenę wpływu stanu technicznego ładowarki typu LKP-0403D na zaistniały wypadek, a w szczególności ocenę wyposażenia specjalnego przeznaczonego do wykonywania prac na wysokości z podniesionej łyżki oraz wykonania maszyny w zgodności z obowiązującymi przepisami i dokumentacją techniczną producenta oraz przedstawić Dyrektorowi Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu sprawozdanie i wyniki z wykonanych wyżej wymienionych czynności, w terminie bezzwłocznym.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry