6.09.2009

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 16.09.2009 r.

INFORMACJA Nr 70/2009/EW

o nienaturalnym (nadmiernym) nagromadzeniu urobku oraz wystąpieniu nad urobkiem metanu w ilości maksymalnie 0,84%, w chodniku T-169a drążonym przez oddział G-7 firmy PeBeKa, w rejonie szybu R-IX poziom 1200 m KGHM Polska Miedź SA O/ZG „Rudna”.

Zdarzenie zakwalifikowane wstępnie jako wyrzut gazów i skał miało miejsce w przodku chodnika T-169a, należącego do wiązki wyrobisk przygotowawczych TiW-169 drążonych przez firmę PeBeKa w Lubinie dla rozcięcia złoża w rejonie szybu R-IX w KGHM Polska Miedź SA. O/ZG „Rudna” na poz. 1200 m.

W dniu 07.09.2009 r. około godz. 13:00 w trakcie wybierania urobku w chodniku T-169a przez pracowników firmy PeBeKa, po robotach strzałowych wykonanych w dniu 05.09.2009 r. po IV zmianie, stwierdzono nadmierne, nienaturalne nagromadzenie urobku w chodniku T-169a. W związku z zaistniałą sytuacją przerwano pracę oraz poinformowano o sytuacji dyspozytora górniczego i kierownictwo ZG „Rudna”. Według wstępnych informacji przodek chodnika T-169a po wykonaniu robót strzałowych był kontrolowany na zmianie I w dniu 6.09.2009 r. przez sztygara zmianowego firmy PeBeKa, który nie stwierdził nieprawidłowości za wyjątkiem podwyższonej aktywności górotworu objawiającej się silnymi trzaskami w górotworze.

W wyniku podjętych czynności kontrolnych przez służby kopalniane po zgłoszeniu zdarzenia stwierdzono, że urobek wypełnił około 70 metrów bieżących chodnika T-169a, co stanowi około 1200 m3 urobku.

W trakcie kontroli w przystropowej części wyrobiska, w około 20 centymetrowej wolnej przstrzeni, rozciągającej się na długości około 30 m., stwierdzono nagromadzenie metanu o stężeniu maksymalnie 0,84%.

Analiza obserwacji zapisów stacji sejsmicznej nie wykazała wystąpienia wstrząsu górotworu w tym rejonie, przy czym miejsce zdarzenia znajduje się na obrzeżu obszaru objętego obserwacjami sieci sejsmicznej.

Po przeprowadzeniu oględzin miejsca zdarzenia w dniu 08.09.2009 r. w wyniku oceny charakteru jego skutków (granulacja rumoszu skalnego specyficzna dla wyrzutów skalnych, stopień wypełnienia wyrobiska i ilości nagromadzonego urobku), zjawisko w chodniku T-169a zakwalifikowano wstępnie jako wyrzut gazów i skał.

Ponadto z uwagi na brak obłożenia robót w chodniku T-169a do pierwszej zmiany w dniu 07.09.2009 r. przyjęto, że wyrzut miał miejsce w dniu 06.09.2009 r. pomiędzy godz. 13:00 a 24:00 o czym może świadczyć fakt, że nie odnotowano zaburzeń w sieci wentylacyjnej. Jest to pierwsze w historii tego typu zjawisko w kopalniach rud miedzi należących do KGHM Polska Miedź SA.

Z uwagi na zaistniałą sytuację Dyrektor OUG we Wrocławiu nakazał:

  1. Wstrzymać ruch zakładu górniczego KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Rudna” w części dotyczącej drążenia wiązki chodników W-169, T-169 i T-169a z wyjątkiem:
    • ustalenia przez kierownika ruchu zakładu górniczego zakresu i zasad kontroli stanu chodnika T-169a i jego obudowy oraz pomiarów wentylacyjnych w tym składu powietrza w rejonie ww. wiązki chodników i w wyrobiskach odprowadzających powietrze do szybu wydechowego,
    • dokonania przez Kopalniany Zespół Opiniodawczy ds. Zagrożenia Gazowego analizy sytuacji geologiczno–górniczej oraz stanu zagrożenia gazowego w rejonie wiązki chodników W-169, T-169 i T-169a
    • bezpiecznego usunięcia nagromadzonego urobku na zasadach ustalonych przez kierownika ruchu zakładu górniczego z uwzględnieniem dokonanej analizy.
  2. Po usunięciu urobku z wyrobiska zostaną przeprowadzone kolejne oględziny tut. Urzędu, po których Dyrektor OUG we Wrocławiu podejmie dalsze decyzje.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry