8_07_2021

Wyższy Urząd Górniczy
Departament
Warunków Pracy i Szkolenia
Katowice, dnia  15 lipca 2021 r.

INFORMACJA Nr 29/2021/EW

o niebezpiecznym  zdarzeniu - znalezieniu niewybuchu podczas prowadzenia robót górniczych - zdejmowania nadkładu, zaistniałym w dniu 8.07.2021 r. o godz. 1300 w odkrywkowym zakładzie górniczym - Kopalnie Dolomitu S.A. w Sandomierzu Kopalnia „Wymysłów” w miejscowości Kobylany, powiat opatowski, należącym do Przedsiębiorcy - Kopalnie Dolomitu S.A. w Sandomierzu, ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz.

 Eksploatacja złoża wapieni dewońskich w odkrywkowym zakładzie górniczym - Kopalnie Dolomitu S.A. w Sandomierzu Kopalnia „Wymysłów” prowadzona jest w wyrobisku wgłębnym na czterech poziomach eksploatacyjnych przy użyciu środków strzałowych. Nadkład nad złożem, stanowiący piaski gliniaste i gliny piaszczyste, usuwany jest z użyciem koparek, ładowarek lub spycharek.

W dniu zdarzenia na pierwszej zmianie, trwającej od godz. 600 do 1400, w 1-szym piętrze nadkładowym ściany południowej o wysokości skarpy ok. 4 m w południowo-wschodnim rejonie wyrobiska górniczego prowadzono zdejmowanie nadkładu koparką jednonaczyniową Hitachi ZX 350 i jego załadunek na wozidła technologiczne Volvo A40. Nadkład transportowano w rejon tymczasowej drogi technologicznej prowadzącej do wyrobiska od strony wschodniej z przeznaczeniem do jej naprawy.

O godz. 1300 osoba dozoru prowadząca zmianę, po wyładunku mas nadkładowych z kolejnego wozidła, zauważyła na składowisku w rejonie drogi metalowy przedmiot kształtem przypominający bombę, po czym zatrzymała dalsze prowadzenie robót przy zdejmowaniu nadkładu, wycofała załogę górniczą w bezpieczne miejsce oraz powiadomiła kierownika ruchu zakładu górniczego i policję o znalezionym niewybuchu. Około godz. 1330 przybył patrol z Komendy Powiatowej Policji w Opatowie, który zabezpieczył teren wokół niewybuchu i powiadomił saperów z jednostki wojskowej w Kielcach. Nadzór nad zabezpieczeniem terenu do czasu przybycia saperów przejęła policja.

Dyrektor OUG w Kielcach został powiadomiony o znalezieniu niewybuchu w dniu 8.07.2021 r. o godz. 1425.

W dniu 9.07.2021 r. w godzinach: 1120-1150 patrol saperski podjął znaleziony niewybuch - bombę lotniczą o długości około 1000 mm i średnicy około 400 mm, pochodzącą prawdopodobnie z okresu II wojny światowej.

Zdarzenie nie skutkowało zaistnieniem wypadku. Z uwagi na znaczną odległość miejsca znalezienia niewybuchu od zabudowy mieszkaniowej (ok. 700 m) nie zachodziła konieczność ewakuacji okolicznych mieszkańców.

W wyniku niebezpiecznego zdarzenia nie było osób poszkodowanych.

W związku z zaistniałym zdarzeniem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach wstrzymał ruch zakładu górniczego Kopalnie Dolomitu S.A. w Sandomierzu Kopalnia „Wymysłów” w części dotyczącej prowadzenia robót górniczych w zakresie zdejmowania nadkładu w 1-szym piętrze nadkładowym ściany południowej wyrobiska górniczego i określił warunki wznowienia tego ruchu, tj.:

  1. Usunięcie niewybuchu przez wyspecjalizowaną służbę saperską.
  2. Przeprowadzenie rozpoznania i oczyszczania saperskiego przestrzeni objętej zakresem zdejmowania nadkładu po rzędnej stropu złoża w 1-szym piętrze nadkładowym ściany południowej wyrobiska górniczego.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Kielcach.

do góry