8.01.2011

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy
OWP-3/gg-03/2011

Katowice, dnia 17.01.2011 r.

I N F O R M A C J A Nr 3/2011 śm./EW

o wypadku śmiertelnym, zaistniałym w dniu 8.01.2011 r, o godz. 235 w JSW S.A. KWK „Pniówek” w Pawłowicach, w ścianie N-4 w pokładzie 403/1, któremu uległ górnik oddziału G-3, lat 45, pracujący w górnictwie 26 lat.

Wypadek zaistniał w ścianie N-4 w pokładzie 403/1, w rejonie sekcji obudowy zmechanizowanej nr 82 i 83. Pokład 403/1 został zaliczony do IV kategorii zagrożenia metanowego, klasy „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego i I stopnia zagrożenia wodnego. Obudowę ściany stanowiły: sekcje obudowy zmechanizowanej typu Fazos-17/37-POz-1 - 127 szt., sekcje typu Fazos-17/37-POz-1-BSN - 4 szt. oraz sekcje typu Glinik 17/37 POz - 27 szt. Ponadto ściana wyposażona była w kombajn ścianowy typu JOY 4LS 20 oraz w przenośnik ścianowy typu 3 HB 260. Oświetlenie ściany stanowiło 30 lamp typu OLR-1-18. Wysokość wyrobiska w miejscu wypadku wynosiła 2,5 m a nachylenie 2,5o.

W ścianie od dnia 5.01.2011 r. nie prowadzono robót eksploatacyjnych, z uwagi na wystąpienie pogorszonych warunków górniczo-geologicznych, tj. opadu warstw stropowych, na odcinku pomiędzy sekcjami obudowy zmechanizowanej nr 67 do nr 102, miejscowo maksymalnie do wysokości ok. 5 m oraz odspajaniu się ociosu czoła ściany na głębokość do 1,6 m. Prace te wykonywane były w oparciu o „Zasady bezpiecznego prowadzenia ściany N-4 pokł. 403/1” z dnia 28.08.2009 r., zatwierdzone przez kierownika działu robót górniczych oraz „Instrukcję nr 66/2003 wykonywania zabezpieczenia stropu i ociosu w ścianach przed wejściem załogi do pola przyociosowego w celu usuwania skutków opadu skał stropowych lub wykonania profilaktyki zabezpieczającej” z dnia 16.01.2003 r., zatwierdzonej przez kierownika ruchu zakładu górniczego.

W dniu 7.01.2011 r. na zmianie „C”, rozpoczynającej się o godzinie 2200, sztygar zmianowy oddziału G-3 skierował brygadę siedmiu pracowników, tj. górnika - przodowego i sześciu górników, do wykonywania zabezpieczenia opadu skał stropowych, w tym wykonania tzw. „sztucznego stropu” w rejonie sekcji nr 82 i 83. Rejon sekcji nr 82 i 83, przed wypadkiem, zabezpieczony był stopnicami drewnianymi podbudowanymi stojakami SHC, na których, w strefie przyociosowej ściany, przed stropnicami sekcji, ułożone były stropnice drewniane. Około godziny 225 dnia 8.01.2011 r. w trakcie przygotowywania przez górnika ociosu węglowego do wiercenia drugiego otworu wielośrednicowego, w celu umieszczenia tam stropnicy stalowej o profilu V29, nagle doszło do opadu skał stropowych, które zdestabilizowały obudowę dodatkową. Opadające bryły i masy skalne przysypały i przygniotły górnika do spągu. Niezwłocznie rozpoczęto akcję ratowniczą, z udziałem zastępów ratowniczych własnych, OSRG Wodzisław i CSRG Bytom. Poszkodowanego uwolniono o godzinie 525, a o godzinie 527, będący na miejscu lekarz stwierdził „zgon w wyniku urazu głowy”. O godzinie 540 kierownik akcji zakończył akcję ratowniczą.

Przyczyną wypadku śmiertelnego było przysypanie i przygniecenie górnika do spągu, opadającymi bryłami i masami skalnymi, w rejonie sekcji obudowy zmechanizowanej nr 82 i 83.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor OUG w Rybniku, decyzją z dnia 8.01.2011 roku:

  1. Wstrzymał ruch zakładu górniczego w części dotyczącej eksploatacji pokładu 403/1 ścianą N-4, do czasu:
    • usunięcia skutków opadu skał stropowych oraz zabezpieczenia stropu ściany obudową dodatkową, w rejonie sekcji obudowy zmechanizowanej nr 82 i 83, w nawiązaniu do sekcji sąsiednich, tj. nr 81 i 84,
    • doprowadzenia trasy przenośnika ścianowego do prostolinijności oraz jego właściwego usytuowania względem stropu i spągu pokładu, uwzględniając warunki lokalne, a w szczególności pogorszone warunki stropowe, a także niezbędną wysokość furty eksploatacyjnej,
    w oparciu o technologię wykonywania prac, zatwierdzoną przez kierownika ruchu zakładu górniczego, z uwzględnieniem nadzoru osób wyższego dozoru górniczego.
  2. Nakazał zweryfikować postanowienia instrukcji nr 66/2003 z dnia 16.01.2003 r., dotyczącej „Wykonania zabezpieczenia stropu i ociosu w ścianach przed wejściem załogi do pola przyociosowego w celu usuwania skutków opadu skał stropowych lub wykonywania profilaktyki zabezpieczającej” o okoliczności, które wystąpiły w ścianie N-4 w pokł. 403/1, a następnie ponownie zapoznać zainteresowanych pracowników z jej treścią.
  3. Nakazał ustalić dodatkowe zasady bezpiecznej organizacji pracy i nadzoru robót w ścianie N-4 w pokł. 403/1, w związku z pogorszonymi warunkami górniczo-geologicznymi.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Rybniku.

do góry