8.01.2011.1

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy
OWP-1/gem-21/2011

Katowice, dnia 12.01.2011 r.

I N F O R M A C J A Nr 1/2011 śm/EW

w sprawie wypadku śmiertelnego, zaistniałego w dniu 8 stycznia 2011 r., około godziny 700, w KHW S. A. Kopalni Węgla Kamiennego „Wieczorek”
w Katowicach, któremu uległ płuczkarz oddziału przeróbki mechanicznej ds. płuczki, sortowni 1 - JPS-1, lat 55, pracujący w górnictwie 33 lata.

Wypadek zaistniał na trasie przenośnika taśmowego, pierwszego ciągu estakady odstawy urobku z szybu wydobywczego „Roździeński” do zakładu przeróbki mechanicznej węgla przy szybie „Pułaski”.

W dniu 8 stycznia 2011 r. na zmianie rannej, trwającej od godziny 600, sztygar oddziałowy oddziału przeróbki mechanicznej ds. płuczki, sortowni 1 - JPS-1 skierował płuczkarza do obsługi przenośnika taśmowego drugiego ciągu estakady odstawy urobku. Około godziny 700 przodowy oddziału JPS-1, podczas kontroli rejonu przesypu urobku z ciągu drugiego na ciąg pierwszy, zauważył pracownika obsługi leżącego na konstrukcji przenośnika ciągu pierwszego, pomiędzy górną a dolną taśmą, w odległości ok. 5 m od jego stacji zwrotnej. Po zatrzymaniu przenośnika taśmowego, rozcięciu taśmy i uwolnieniu poszkodowanego, wezwany na miejsce zdarzenia lekarz stwierdził zgon pracownika w wyniku obrażeń wielonarządowych. W czasie oględzin miejsca zdarzenia stwierdzono, że sygnalizator akustyczny odstawy typu SAO-86, zainstalowany w rejonie zdarzenia, służący do generowania akustycznego sygnału ostrzegawczego przed uruchomieniem taśmociągu, był niesprawny.

Według wstępnych ustaleń, przyczyną wypadku było pochwycenie pracownika przez górną taśmę będącego w ruchu przenośnika taśmowego, najprawdopodobniej w czasie poprawiania ułożenia gumowych osłon formujących strugę urobku w przesypie.

W związku z zaistniałym wypadkiem dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach:

I. Wstrzymał ruch zakładu górniczego, w części dotyczącej eksploatacji przenośnika taśmowego pierwszego ciągu estakady taśmowej odstawy urobku z szybu „Roździeński” do zakładu przeróbki mechanicznej węgla przy szybie „Pułaski”, do czasu:

  • doprowadzenia stanu technicznego przenośnika do zgodności z dokumentacją techniczno – ruchową i dokumentacją techniczną układu odstawy urobku,
  • doprowadzenia stanu technicznego układu automatyki przenośnika do zgodności
    z dokumentacją techniczno – ruchową i z dokumentacją techniczną układu odstawy urobku,
  • dokonania komisyjnego odbioru technicznego przenośnika przez komisję powołaną przez kierownika ruchu zakładu górniczego oraz uzyskania zezwolenia na oddanie do ruchu.

II. Zalecił:

  • poinformować Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach o wynikach badań po przeprowadzeniu sekcji zwłok poszkodowanego, z uwzględnieniem wyników badań na zawartość alkoholu w organizmie,
  • ponownie przeszkolić pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla, zatrudnianych przy obsłudze urządzeń odstawy urobku, w zakresie prawidłowej eksploatacji,
  • zapoznać pracowników zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego z okolicznościami i przyczynami zaistniałego wypadku.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry