8.01.2011.2

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy
OWP-2/gem-16/2011

Katowice, dnia 14.01.2011 r.

I N F O R M A C J A Nr 2/2011 śm/EW

o wypadku śmiertelnym, zaistniałym w dniu 8.01.2011r.,o godzinie 1940,
w JSW S.A. KWK „Pniówek” w Pawłowicach, w pochylni W-8, w pokładzie 360/1, któremu uległ górnik oddziału G-7, lat 39,
pracujący w górnictwie 21 lat.

Wypadek zaistniał w pochylni W-8 w pokładzie 360/1, w rejonie skrzyżowania ze ścianą W-7 w pokładzie 360/1. Pokład 360/1 został zaliczony do IV kategorii zagrożenia metanowego, klasy „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego i I stopnia zagrożenia wodnego. Wysokość wyrobiska w miejscu wypadku wynosiła ok. 3,5 m, szerokość 4,5 m a nachylenie ok. 70. Pochylnia wykonana była w obudowie ŁP9/V29/3, wzmocnionej w strzałce podciągami stalowymi z kształtownika o profilu V29 oraz szyn S24. W pochylni zabudowany był m.in. przenośnik zgrzebłowy podścianowy typu PAT 200. W odległości ok. 2 m od stacji zwrotnej tego przenośnika, na środku wyrobiska, składowane były w sposób chaotyczny i nieuporządkowany elementy przenośnika ścianowego typu 3 HB 260, a po stronie ociosu północnego - osłony trasy przenośnika typu PAT 200, o wymiarach 0,7 m x 1,0 m. Pod stropem, pomiędzy trasą przenośnika typu PAT 200 a ociosem północnym, znajdowały się rurociągi: ф150 mm sprężonego powietrza i ф160 mm ppoż., zaś po stronie ociosu południowego, na wysokości około 0,2 m od spągu, rurociąg odwadniający ф100 mm.

W dniu 8.01.2011 r., na zmianie „B”, rozpoczynającej się o godzinie 1400, sztygar zmianowy oddziału G-7, w związku z ukończeniem na poprzedniej zmianie przebudowy przenośnika zgrzebłowego podścianowego typu PAT 200 w pochylni W-8, skierował m.in. brygadę składającą się czterech pracowników, do prac związanych z przebudową toru jezdnego typu PIOMA wersja P-85, zbudowanego z szyn o długości 2 m i masie 54,2 kg. Przedmiotowy tor jezdny służył do podwieszenia i transportu urządzeń elektrycznych, zasilających ścianę W-7, z zastosowaniem samohamownego przesuwaka hydraulicznego typu HAU-RUCK. Po przebudowie części toru jezdnego z ociosu północnego pochylni W-8 nad trasę przenośnika typu PAT 200, górnik przodowy wraz z drugim górnikiem przystąpili do demontażu szyn, które znajdowały się za stacją zwrotną tego przenośnika, zaś pozostali dwaj górnicy transportowali i układali zdemontowane szyny w rejonie stacji załadowczej kolejki KSP, zlokalizowanej w pochylni W-8.

Około godziny 1940, podczas demontażu kolejnej szyny, zawieszonej bezpośrednio za stacją zwrotną przenośnika, górnik przodowy, prawdopodobnie stojąc na elementach przenośnika ścianowego typu 3 HB 260, poślizgnął się i upadł, uderzając głową w składowane na spągu materiały lub został uderzony zdemontowaną szyną, doznając obrażeń głowy.

Po udzieleniu pierwszej pomocy przez sanitariusza i współpracowników, poszkodowany został wytransportowany na powierzchnię, gdzie na nadszybiu czekał lekarz, który przystąpił do udzielania pomocy medycznej, stwierdzając jego zgon o godzinie 2130.

W wydanej wstępnej opinii lekarz stwierdził: „Uraz czaszkowo-mózgowy. Krwotok wewnątrzczaszkowy. Nagłe zatrzymanie krążenia. Akcja reanimacyjna 45 min, po czym stwierdzono zgon godz. 2130”.

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku został powiadomiony przez KRZG o zaistnieniu wypadku w dniu 8.01.2011 r. o godzinie 2100.

Przyczyną wypadku śmiertelnego górnika w wyniku obrażeń głowy była niewłaściwa organizacja i prowadzenie prac, związanych z demontażem szyn toru jezdnego, w sposób nie zapewniający bezpieczeństwa pracowników.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor OUG w Rybniku, nie wydał decyzji.

W związku z nieprawidłowościami, stwierdzonymi w trakcie oględzin rejonu wypadku, Dyrektor OUG w Rybniku, w dniu 9.01.2011 r., wydał decyzję wstrzymującą ruch zakładu górniczego, w części dotyczącej ściany W-7 w pokładzie 360/1 na poziomie 830, do czasu:

  • usunięcia nalotu pyłu węglowego i uzupełnienia pyłu kamiennego na zaporach przeciwwybuchowych pyłowych nr ZG-G3 i ZP-G12, zabudowanych w pochylni W-8 w pokładzie 360/1 oraz prawidłowego podwieszenia rurociągów względem zapór,
  • doprowadzenia osłon stacji napinającej przenośnika taśmowego typu Intermet 1000 nr 3, zabudowanego w pochylni W-8 w pokładzie 360/1, do stanu technicznego zgodnego z DTR,
  • prawidłowego rozparcia urządzenia typu UKP-1, zabudowanego w pochylni W-8 w pokładzie 360/1,
  • doprowadzenia wyłącznika awaryjnego kruszarki typu KFS-5i do stanu technicznego, zgodnego z DTR.

Ponowne oddanie ściany W-7 do ruchu zostało uwarunkowane przeprowadzeniem odbioru technicznego maszyn i urządzeń oraz zapór przeciwwybuchowych, zabudowanych w pochylni W-8 w pokładzie 360/1, przez komisję powołaną przez KRZG.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Rybniku.

do góry