8.03.2011.1

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy
OWP-11/gg-18/2011

Katowice, dnia 14.03.2011 r.

I N F O R M A C J A Nr 11/2011 śm./EW

w sprawie wypadku śmiertelnego zaistniałego w dniu 8.03.2011 r. o godzinie 1610 w Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK „Bielszowice” w Rudzie Śląskiej, któremu uległ sztygar zmianowy oddziału mechanicznego, lat 48, pracujący w górnictwie 24 lata.

Wypadek zaistniał w ścianie 307b w pokładzie 507 na poziomie 840 m. Pokład 507 o grubości do 4,05 m i nachyleniu do 160, zaliczony został do IV kategorii zagrożenia metanowego, III stopnia zagrożenia tąpaniami, klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego i I stopnia zagrożenia wodnego.

Ściana 307b o wysokości do 3,4 m, długości 255 m, nachyleniu podłużnym do 120, i poprzecznym do 100, prowadzona w pokładzie 507 z zawałem stropu, uruchomiona została w dniu 10.01.2011 r. Ścianę wyposażono w 167 sekcji obudowy zmechanizowanej typu BW–17/43 POz1 i kombajn typu KSW 880EU/1kV, współpracujący z przenośnikiem zgrzebłowym typu Rybnik 850. Urabianie w ścianie prowadzono dwukierunkowo. Na odcinku ściany, o długości około 180 m od chodnika 8az (podścianowego), ocios węglowy był silnie spękany, co powodowało odspajanie się wielkogabarytowych brył węgla. Na tym odcinku, pod trasą przenośnika zgrzebłowego gromadził się urobek, wskutek czego rynny przenośnika były poprzecznie przechylone, w stronę przedziału przejściowego. Przechylenie trasy przenośnika zgrzebłowego powodowało, że odspajające się z ociosu duże bryły węgla miały tendencję do przemieszczania się w stronę przedziału przejściowego ściany.

W dniu 8.03.2011 r. na zmianie „B”, nadgórnik oddziału wydobywczego G-4, skierował do ściany 307b zespół 12 górników. Ponadto do ściany skierowani zostali sztygar zmianowy i dwaj pracownicy oddziału mechanicznego. Na tej zmianie zmieniono sposób urabiania na jednokierunkowy, w celu skuteczniejszego czyszczenia ścieżki kombajnowej z urobku. Urabianie rozpoczęto od chodnika 8az (podścianowego) i dojechano do sekcji nr 80, następnie kombajn prowadził czyszczenie ścieżki kombajnowej w kierunku chodnika 8az. Około godzinie 1610 kombajn znajdował się w rejonie sekcji nr 33, a kontrolujący ścianę sztygar zmianowy oddziału mechanicznego znajdował się w rejonie sekcji nr 16. W tym czasie przemieszczająca się na przenośniku bryła węgla o wymiarach 2,95 m x 2,0 m x 0,8 m, wysunięta poza obrys konstrukcji przenośnika, docisnęła sztygara do stojaka sekcji obudowy zmechanizowanej. Bryła węgla zawężała przejście dla ludzi między przenośnikiem a sekcjami. Po zatrzymaniu przenośnika stwierdzono, że przy sekcji obudowy zmechanizowanej nr 7 odległość pomiędzy krawędzią bryły, a stojakiem sekcji obudowy zmechanizowanej wynosiła 0,26 m. W wyniku dociśnięcia bryłą węgla do stojaka sekcji, sztygar doznał urazu wielonarządowego zmiażdżenia klatki piersiowej. Około godziny 1710 lekarz na powierzchni stwierdził jego zgon.

Przyczyną wypadku śmiertelnego było dociśnięcie sztygara zmianowego do stojaka sekcji obudowy zmechanizowanej, bryłą węgla o wymiarach 2,95 m x 2,0 m x 0,8 m, przemieszczaną przenośnikiem ścianowym.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor OUG w Gliwicach nakazał:

Wstrzymać ruch zakładu górniczego w części dotyczącej eksploatacji pokładu 507 ścianą 307b na poziomie 840 m do czasu:

  1. zabezpieczenia ociosu węglowego w ścianie przed odspajaniem się wielkogabarytowych brył węgla,
  2. prawidłowego ułożenia przenośnika zgrzebłowego w ścianie na odcinkach, gdzie rynny przenośnika przechylone były wskutek nagromadzonego i spiętrzonego pod jego trasą urobku,
  3. zweryfikowania ustaleń projektu technicznego ściany 307b w pokładzie 507 w zakresie stosowanej technologii urabiania oraz zasad postępowania w przypadku odspajania się z ociosu brył węgla o znacznych rozmiarach, celem dostosowania projektu technicznego do występujących warunków górniczych i geologicznych.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Gliwicach.

do góry